Skip to main content

Full text of "Reise i det hellige Land, 1829"

See other formats\x? n 
er s 
c = 
o = 


====== _ 


• 1 


~ / — t 1 


S = 


— V— > 1 


er" 

_ ?! 

'> z 

z a 


m=tf> 


K 1 "*" 


CO Prokesch von Osten, Anton, Graf 

Reise i det hellige Land, 
1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 
21. tytofrfd), Witott Døn öfteit, 

f. F. SDtajor. Ctjrtfttatt Winter. l§£w 

i »y*«^^* gorlagt af 23oaj>anbfer £. (5. ÄUtn. 

Srjtft Ijoé S5ionco8uno. 

1839. * 4 S*. «De ffuHc forgaac; men bu bejtøaer: be fluflc alle edbeé font 
et Ælæbebon; fom et Atøbe flal bu cmfltfte bem, 03 
be fluUt labe füg omjfifte. 

^Jfalm. 102, 27. €il $aftttn. SR« 'an tør »et forubfccttc, at bet for anbeegtige SSibcltøfere 
iffc fan være ufcen 3ntcrcSfe ogfaa at faae etSegreb om, ^or- 
lebeé bet i t>ore £)age feer ub paa be ©teber, $»or £>errené 
golf boebe, tyttor grctferen og tyané ©tfctjptc levcbe og tærte, 
og forfra $ctigionené Spg tøar ubbrebt ftg over Sorben, ©et 
»ar nærmeft benne ^Betragtning, ber befcagebe mig tit at oücr» 
foctte nærværenbe tibet ©frift, Rittet, mener jeg, vil, fom et ©up» 
ptement, funne flutte ftg tit ben 3tøHe af ©frifter, ber ^a»e tit 
£>cnftgt at gjøre 33ibeten3 3nb$ofo mere og mere flart og tit* 
gjamgetigt for 2ll(e. 

©fjønbt en Seffrtøelfe affine (Sgne, 33t;er og SDZinbeémarfer, 
üben fcebføiebc 2lfbitbninger, iffe atttb fan gjøre ©jenftanbene 
ganffe bejlfuefige, faa er bog »eb en ©aaban eet ©fribt gjort; 
mangt bunfett ©teb betpfeé, mangen feitagtig gormenmg be* 
rigtigeé, og, om iffe anbet, faa unberjtøttcr en faaban nøiagttg 
23effrtøetfe i bet $?inbjte ^antaften, og fyenfoetter ftrferne røere leoenbc paa be (Stebcr, unber ben £mtmel, tøoor ben Retlige 
©friftø 33egioen$eber foregaae. 

forfatteren er $atf;ottf; men $an er fri for og w)ilbet 
af gorbomme; tyan er tørb, »et befjenbt meb ©friften, og oeb 
mangfotbige Steifer i ^ftertanb beriget meb erfaringer og 
Äunbflaber, ber j)aoe gjort tjam bet muligt, faaoet at fee rig* 
tigt, font og at fremfoette bet ©eete meb Äfartyeb og @anb£eb; 
og enbetig ubbreber f)a\\é umtéfjenbetig fromme (Stemning en 
»elgjorenbe ©tanbé ooer t)ané gremfttltinger. 

©en enefie ftoranbring, jeg l)ar tillabt mig at foretage, 
er Ubetabelfen af et 3iibberbiplom, ber i 3erufalem MeO ooer* 
ra!t forfatteren, men ( fom iffe jtaaer i nogen gorbinbelfe meb 
35ogen$ £ooebinb£otb. 

Äjoben^aon i Hug. 1839. forbens Doerflabe er en aaben 23og. aflange af 
bcnä SBlabe jtaae enbnu blanfe, mange ere bejfreone 
meb fnart mcer, fitart mt'nbre ttlloffenbe gortcelltng, 
fnart meb ipömner og flager, fnart meb SBtbjfab og 
^onft. Slange af bent ere flere ©ange ubfolbte, og 
bog oleter man at ooerfprtnge bent; anbre fængjle 
2>tet i 23ambrtng, t Jorbanfelfe og ^refr^gt, og 
bereS celbgamle £ext bnjber nforgjcengcltg gjennem 
fenere 21arljnnbreberé Doerlag. Zil btéfe ftbjk 231abe 
bere bc £anbßrcefm'nger mellem fénpljrat og $h'bbel* 
Ijaoet, mellem bet blomftrenbe ©tyrten og bet obe 21ra* 
bt'en, [om man oleter at tnbbefatte unber s J?aon af bet 
fje flige Ca nb. 

£)enne 33enceonelfe lommer fra 3*^™^ forfaa* 
otbt be betragtebe bet fom fortrtnSotté af ben ©nb. 
be ttlbabe, nbfaaret for l)am og bem; ben gjelber be 
d^rtftne, forfaaotbt be ere (Bønner af 3obebommet, 
og ooer^ooebet, forbt bereö grefferö £>ffer bleo fnlb* 
bragt t bette Sanb, fom yaa et ftort 2lltar. 3 ©alo* 
mo$ 23ttébom$ 23og (12, 3.) fom og i 9J?afWcmne$ 

•o. DfienS røe. * (2£. 1, 7.) finbeS afferebe Ubtr^ffet „fattigt Sanb." 

3 entjoer af be gamle Religioner »are oisfe Sanb- 
jtrcefninger erflærebe for tycflige. 

9)?cn celbre enb benne SBenæonelfe for bet Sanb, 
Jjoorom ot tale, er ben fortete: Sanbet. ,,^3aa ben 
£ib, ba Dommerne ftyrebe Sanbet, opfomber en#im* 
gerönob", ftger Rutfjé 53og (1, 1.) og betegner bet 
iffe notere. 6aafebeé nbraaoer Seremtaé: „£) Sanb, 
Sanb, Sanb! $or £crrené £)rb." (22, 29.) — „3^0 
tyorer 23afunen6 ?$>b ! min @jæf ^orer krigene SBulber. 
gorjtyrrelfe \>aa gorjtyrrelfe tyoreé: $ele Sanbet er 
plnbfelig obelagt." (4, 19. 20.) 

3$rael£ Sanb, bet forjættebe Sanb ere 
ligetebeo celbre SSenceonelfer, ber omfatte bet famme 
*ftnm, fom be ooennceonte. <Samnefs og kongernes 
33øger afgtoe mange 33eotfer derfor. 2)en ©amart* 
tanffe Zcxt betegner bette Dmfang tåbeligt: „Og £er* 
ren injte fjam bet tjek Sanb fra ^g^tené gtob tit 
ben ftore §tob, globen ^«^rat, og til bet ^berjte 
$M / og £erren fagbe tit $am: T>ettt er bet Sanb, 
fom jeg t)ar tiffooret 2lorat)am, 3faaf og 3«coo. .." 
(5 $?of. 34.). Dg: „(Stjert @teb, fom 3 træbe 
$aa meb (£beré gob, ffal tjore (Sber til, fra $rfen 
inbtil Sioanon, fra globen (Snpfyrat inbtil bet oeftlige 
£a*>, ffal (SberS ©rcenbfer [træffe ftg." (5 Srøof. 
il, 24.). 33cnæonelferne: ftanaanä Sanb, ©tleab, 3u< 
bcea brugtcö ofte for 3nbbcgrebet af bet fyetc Sanb, men 
fyerc egentlig tun til cnfcitc 2>cfe beraf. 23et> Kanaan 
forlob man i ccngcrc SBctpbm'ng Sanbet oejHtg for 
3orban, tr)t iperren ftgcr til 2Jcofeö, t s Dtoabtterne6 
Sanb, altfaa £?|ten for 3orban: „9?aar 3 ere gangne 
Wer Soi'batt mb i ^anaanö Sanb" (4 Üttof. 33. 51o; 
»eb ©tlcab forftob ntan ofte Sanbet $fren for Sorban, 
fom bleo beboet af ^ubenö, @abé 03 ben fjaloe 9flanacfe 
Stamme; berfor tyebber bet(3oéoa 22, 9.): „kubens, 
(i<ab£ og ben tyaloe Sttanaéfe ©tamme forlobe altfaa 
te oortge 33raeltter i ©tto ubt Sanbet Kanaan, og 
broac tilbage til Sanbet ©tleab, fom oar bleoen bent 
tiltcelt, efter iperrenö 23efaling, oeb 9ttofe3." 

21t globen 3^rban ubgjorbe Kanaans ©jlgrænbfe, 
bli'oer flart oeb at fammenltgne flere ©teber meb tyvt* 
anben; SMofeö (2 S. 16, 35) jiger f. fe: ,#* 3^ 
racf irerne f pifte Sttanna, inbril be fom til ©rcenbfernc 
af StanaanS Sanb;" men $o$$a (o, 12) fortæller, at 
Mannaen opførte, faafnart be ^aobe naaet Sorban. — 
£erren grafer 9J?ofeö »eb at nægte §am at berræbe 
bet forgrebe Sanb (4 SD?of. 20, 12.), og ba SKofeé 
oar anfommet t s D?oabiterne3 Sanb, fagbe Imn til 
^am: „©tig op paa StyarimS £3jerg, etter 23jerget 
9lcbo, i ^)?oabtteme^ Sanb, ligeooerfor 3ert$o, og 
beffue berfra Sanbet Kanaan, fom jeg gtoer 3éraeXt- terne tit (Stenbom. tyaa bette 23j[erg flat bn boe. — 

Sanbet flat bn fee for biß, men berinb 

f!at bn tf fe fomme." (5 3Hof. 32, 49—52.) 

2)?en af bt'Sfe «Steber fremtpfer bet, at Sanbet 
©t'Ieab ifotge £erren$ forfie 2taoent>aring tffe ffntbe 
nbgjore nogen £)eet af bet forjcettcbe Sanb; §oorfor 
bet bog attigeoet bteo bet, forftareä beraf, at bet 
atbrig tpffebeS Qéraelo 33om ganffe at nnberfafte ftg 
Kanaan, $nn forfaaoibt bet forjcettebe Sanb ooer^o* 
oebet oetpber bet, font iperren tittcenfte 3^raeltterne 
mellem 3<>rban og ipaoet, ftnbe ot, for digets Slbfftl* 
letfe, ogfaa 23enceonetfen 3^raet tnbfframfet tit bette 
gtabernm (%d>iet 47, 18.). 

3 Kanaan ftnbe oi ben tigefybenbe p^ømctjle 
(Staoetfe (Styna (pa). 3fotge «3and;oniaton gao 
benne S^na, fom fenere flat Ⱦre falbt ^om'r, ^ont* 
cterne üftaon. ((Snfeo. præp. Evang. II). Qaxx er ben 
Kanaan, om tyoitfen (Benefté tater (10, 15.), «Stifteren 
af «Sibon 03 feto af 3e™fatem fom 3eonftterne3 $9, 
ooer^ooebet Dtbefaber for be «Stammer, ber oeooebe 
bet ffjonne Kanaan, fom i be cetbfte £iber omfettebe 
Serben og fom i tyete Slar^nnbreber taae i £ilintets 
gjoretfeöfrig mob 3^raeté 25orn. £>iéfe, oceonebe 
meb £roen3 «Socerb 03 i ^fégppten opbragne tt't ben 
Seere, at mettem Sfattgioner ingen DoereenSfomft, 
intet «Samqoem, men fnn en $amp yaa Sio og 2)ob torbc ftttbe (Stcb, obefagbc en 9)tøngbe 33per for be 
banncbc ftanamter, leb felt) %cib öcb anbre, og fanbebe 
aflcrebe bcngang fyitn t §iftori'cn ofte gjcntagne @æt* 
ttttg, at bet bannebe golf ligger unbcr for bet raae. 

3ubæa betyber egentlig bet af 3^ba Stamme 
bcbocbc Sanbftrog. (Senere tyeb ben ene £)eel af Sftigct 
faalcbeé; ben anben, til 9Cftobfa?tmng, Skrået. 2lt 
Detttttmelfen Jnbæa ogfaa bleo antaget for bet fycle 
forjættede 8a»b feeä af 2 ®røn. 9, 11., fom og af 
^aratteljtctcrnc Watti). 19, 1. og Ware. 10, i. ©eb- 
nere (Sfrtbenter bruge ben f>9pptgt t benne uboibebc 
Söetttbm'ng, faafom S^WuS, s 35tolomceu6, Ututtliué, 
(£ufebmé og 21. ft, og £ttué 23efpafian$ 9J?pnter 
beere ben 3nbffrift: Judæa capta (bet erobrebe 3 Us 
tæa). 

SSt 9tyere betjene oé føpptgjl af SBenceonelfen 
^alccftina, men forftaae HU fjelben bcroeb lun bet 
egentlige Kanaan. 35tbelen fjenber ith bette .Orb. 
*P$ilo bruger bet, fom af fyrtff SDprtnbelfe, t ben 
omtalte amgere 23emcerfelfe (de Abrah.). De gamle 
gortoliere af @cncft$ tage bet tlle fjelben i en otbere 
Söeipbmngj faalebeé ogfaa ©rceferne og domerne. 
SBefoaftané s Dfynter ftge ligelebeé: Palæstina in 
potestatem P. R. redacta (f$. unberlaftet borner? 
fotfer). £)e celbre cfjrijteltge og arabtffe (Skribenter 
betjene fig yppigt af benne 33enceonelfe. Unber Z§ eo? 6 

bo fiu ö forefommer Snbbef ingen t bet før f te, anbct 
og trebte ^ßatceftina. betragtet fom endeel af ©9* 
rien, btioer bet atterebe af £ e r b 1 (VII. 89) fatbt 
^atcejtina, etter ogfaa bet fyrijfe ^atcejHna (I. 105), 
en af Slnbre ofte "brugt 23enæonetfe. De Unbertr^ffetfer, fom 2lobattaf), farø« af 
5üfa, &ripotiö 03 Seiba, tittob ftg mob mange 
(£briftne og 3ober, ber ooebc i ^fatæjtina, og nobe 
ipé. 9J?ajeftoet taiferené 23eff pttetfe , forantebtgebe t 
WlaxH 1829 mm ©enbetfe tit bette 2anb. £an tjaobe 
lagt SBaanb $aa ben frie gcerbfet fra (5teb til (Steb, 
oitfaartigen inbflrcenfct Raubten, oftounget ben I. t 
(Jonfut i Slffa en betpbetig ^engefum, truet t^am og 
tjané gamitie meb £ort og gare, enbetig nobt fyam 
enbog tit gfugt unber SBeffpttetfe af oprørffe arabtffe 
©tcmtmer i s J?a^aret^ labet £$. s D?ajeftæté Stag, fom 
for næjten tuftnb 5tar ftben oar Reifet paa 5ll!aé SSotbe, 
rtoe neb, og gjort entjoer gorbinbetfe mcb oore ^of= 
farbtmcenb ene og atene afhængig af ftt ©obtoeftnbenbe. 
2tt bringe biéfe SDfrötigtjeber $aa bet Stene, »ar mit 
Sférinbe. 

9ftob ©tutningen af WlaxtS gi! jeg fra <5m»rna 
unber <Btil meb ben t f. ^oroette $etoce. Rimten 
*>ar tpf, og bet jtormebe ^eftigt af ©.©.£>. 3*3 Imobe gjort flogcre , l;oté jeg mellem $Z>ernc oeb 
SS ur la, etter paa ©runbene oebSmgrna (jaobe oppes 
tøet en anben 33tnb; men ba jeg oar oant ttl ©øen, 
ot'lbc jeg jetter gjore bette t rum (Sø unber (Setl. 
£>*» aftenen ben 3irc WlavtS oar jeg i garøanbet 
ocbQpfara. ©øen gtf ljuul, 03 iptmlen oar runbtont 
frpgteltg tungt og fort befængt. £)erljo$ regnebe bet, 
og af og ttl falbt ber (Snee og £agel, \aaat ot, beö* 
üben oejtanbtg gjcnnemWøbte af 23raabføer, leb meget 
af $ulbe. SS i l)aobe enbnu 23alget, enten at tage oor 
tilflugt ttl^ljofcea, en rummeltg $aon paa ben aft* 
attjle %jt, eller ttl (Stræbet mellem benne og £Z5en 
£eéooé; men begge Retninger otlbe ^aoe foraarfaget 
en lang Dmøet. SSt ftolebe paa, at oort (Sftb oar 
gobt, og at felo ben mørfejte Vlat fil en (£nbe, og 
bejluttebe at ^otbe (Søen. 33eb TObnat fprang SStnben 
om ttl ©.33., og gtf ooer t (Støb. Søen begpnbte 
at fobe og foge; (Sftbet, font bcéuben oar meget 
rattft, arbetbebe flrceffeltgt. 5D?eget Stougocerf gtf ttu, 
og bleo meb SD?øte bøbet. 23 1 ftrøg Itbt efter Itbt 
aHe (Setl, faancer fom $?er£fctlene paa ©tor- og 
gofmaften. Sloffen 4 oar (Stormen paa bet ipøtefte. 
Sngen s J3en forføge at fltlbre (£temcnteté ®raft, ber 
plubfeltg, Itgefom en bjergegn, ber oltoer leoenbe^ 
l;æoer ftg og ffrtber fremab! 9Q2enncffct Ian i en faa, 
ban (Stuub tffe gjøre anbet, enb ftole )^aa fine flan* fere £rofaftt)eb, og $aa @ub$ Wacht, gormebetft Ütta? 
fterneö oolbfomme ©Itngrtnger, og großen, font oetog 
femmerne Slraft, funbe oort Sttanbffao lun tneb SSan* 
{Mtgtyeb faac -Iftagt meb 9#eröfetfene, font ot toge bet 
ftbjte Sfeeo i. 23t forfogte enbnu mob ©torm og ©o, 
at Intoe @. SS., og $oIbt oö fjaarbt til oegge, tnbtt'l 
Magert enbeltg orob frem. (£n graa ©befceggetfe — 
et @§aoé, fjoor atte atomer ere t £)pror, omgao oé; 
§tmmet og §ao laae M yaa f)t'nanben. 3tm'blerttb 
fa ae matt bog! og Synene, bt'3fe ©træffene og Do? 
bens ©ammenfoorne, ooergjobe »el oore Sttnber meb 
glamme, men fjaobe for ftorftebeten tabt bereé fmer? 
teftge 33trfntng $aa oore ©me. 

Dmtrettt ®t. 5§ ole» bet »fubfelt'g gftnbfenbe i 
91. Sft. SS* 5tten bet »ar tittet trofteftgt £»ö, men fjt'tn 
Jj»tbe Sttggfanbé, fom »eb ©tjernerne, naar be {luffes. 
Det taamebe ftg fmrttgt o», og {lob nu ber ooretft 
fom en ^joemoe. SlfleS 23ttf ftt'rrebe beroaa. 9tu »e* 
gpnbte bet at bale og »eocege ftg, og S^nftraafer fore 
fra £tb til £tb frem beraf. Snbnu ^aaoebe »t, at 
£)uraganen (Drfanen), og benne u$»re SSanbmaéfe, 
tfn bet oar bet, »übe tage en, for oé ujlabettg diet- 
tttng; og »t fjaaoebe bet meb ©rttnb, faafcenge ©tor? 
men enbnu ftob (tabtgt t ©. SS. 5D?en f)»o fltlbrer »or 
5lngft, ba »t faae, at SStnben »te» mere tot, og at 
ben falbt mere og mere »ejHtg af, og ot altfaa tffc 9 

følger funbc totofe paa, at Duraganen fif Wlaa,t meb 
(Stormen. 23t funbc tffe bcnptte oore kanoner mob 
be ftg ncermenbc 23anbl;ofer, formebelft ©ft'betö frpgte* 
lige ©ttngrtngcr, ber nu, ba SSinben fjaobc lagt ftg, 
men ©øen cnbnu beleibt 23eocegelfen fra ©. 23., nceftcn 
betog oö 2lflc ©anbö og ©amltng. £)et ncermebe ftg 
03 ncermebe ftg mere og mere ffrceffeltgt — og braft 
03 fyceoebe ftg atter, üben £)pt)ør ^oirofenbe op 5 — 
nu font bet, greb 0$ om ©torborb — reo benö f)efe 
23eftcebmng bort — fonberreo ^jeeber og ©etftnger, 
boort Gnieret geengte ubenfor oeb SBooen, og faftebe 
benne Saft tnbab i <5Ubti, faaat ben gjennemf(og 
£)ceffet, — fnceffebe Itgelebeé be tyffe £ouge, t)øor»eb 
23aaoene laac bunbne i ©ftoet, — reo bt'éfe og en 
Üftcengbe ©ager meb ftg, — brceffebe 2trme 03 23een 
paa be 9ttatrofer, fom ith fjaobe lunnet tyttt ftg, — 
aabnebe be faftluffebe Suger ttl ^al^tten og £)fftcte* 
rernes Sufaf, fytbie btéfe 9?um og fyele beeilet meb 
23anb, og tagbe ©ft'bct paa ©t'ben, faa at Scoret tfle 
mere tog fat 3 benne rcebfomme 9føb ^aobe (Snljoer 
faameget meb fig felo at beftttte, at neppe (Jen tcenfte 
paa £)oben. 9?ogte foommebe paa £)ceffet, og føgte 
at faae fat paa enfénbe; anbre buffebe op af Sugerne 3 
atter anbre flongebe fig faftere tu be ©jenftanbe, fom 
Ijaobe tjent bemti'I greife j een oar bebøøet oeb ©laget 
og ©aarene, og otbjte flet ith fjoab ber ffeete; een 10 

cif Sfftciererne , Lieutenant ©anbrt), øar fX^it^et 
oocrøorb, og l^aobe forunbertigt nol, i gtugten tjolbt 
fig faft oeb et £oug. 3eg tjotbt mig oeb Sftoret 03 
tcenfte oeb mig fefo: „altfaa enbnu fem etter fer 
©efunber, og oi ere nebe!" — 

2Seb et ©ammenftøb af Lolle og Stanbønceroceretfe 
fcteø ©ftbct fretft. goranfebningen t^ertit oar naturtig, 
tnen jeg tittroer intet SDfcmteffe paa 3ø*"ben ben $raft 
t et faabant SZH'ebtil, at ajcette bette Naturlige anber* 
tebeS, enb oeb Snftinct. Sanbmaéfen, ber t^aobe tagt 
0$ paa (Siben, oar lommet fra 9h S JL 23. @øen font, 
fom ooenfor bemærlet, fra @. 33., og bet tneb en 
£urtigtjeb af fer tit foo WIM, 2ltt efterfom SBanbmaS* 
fen ftortebe frem mob ©øen, jtemmebe benne ftg op 
imob ben, og bette £ttoageftøb reifte oö 00. 3 bette 
©tefrltf, ba $oret igjen tog fat, fyaobe @tt)rmanben 
ben Stanbénoeroceretfe at gioe bet 00, faa at <SHbzt 
ftl @oen oaginb, og paa Øteøftffet Weo breoet af 
benne. 9lu flöge oi atte, üben 23inl etter Söefating, 
men breone af ben rigtige Salt, ^anonportene oag* 
borbé inb, og gjorbe bet berocb mutigt, at £>ceHet 
toéfebeS, og ©ftfret fil 2fanbe. ipoor ere oi? — 
^oor^en? oare be førfte (SporgSmaat, fom oi meb op* 
Itaret Sh'e, ffjønbt enbnu forbunltet af ©Ircellen, op* 
laftebe tjinanben. .Det fanbteS efter Doerftag, at oi 
*>arc omtrent tjatotrebftnbétooe TOit fra ben ncermefte 11 

£a»n unter Sßtnben, tiemltg ©igri yaa ÜcSboö. SSt 
tøaobc tutet ä>at<3, og ftprebe ftrar bergen. 

3 ten ^i'lftanb, Ijoori »i befanbt o$, »aa atte 
©ibcr aabne for ©øen, mcb brubtc Dtøer og (Steens 
ger, tneb fonberreoet £oug og £afcl, tueb ftafyyt og 
JDfftctemneé Sufaf enbnu fulbe af 23anb, fyaøbe »or 
©ttfling mtbt »aa bet ftormenbe $av Üftof, ber til en 
anben £ib !unbc fcette i ©free!. 9D?cn bengang, ba 
»i faa forunbcrltgt f>a»be unbgaaet ben jtørre gare, 
forfoanbt ben mtnbrc albeteé. 

gulbto» beffjeftigebe tneb at bebe, bigte og »umoe 
anfom »i ^em'mob 9)iibbag Hl ben (Sgu, ^»or, ifølge 
»or 25eregmng, 3nblobet tu ipaoncn maaatt ligge lige 
tait foran oS. 3D?en ©fperneé Stætfyeb tiflob iffe at 
fee bet SDh'nbfte. ©aa t;ete enb bjergene »aa £e 3b o S 
bag»eb ©igri ere, »ar bet bog iffe muligt at fljetne 
et ©tpffc af bereö Dmribé etter fet» fun gorffjef i 
©Ipcrneé garoe, ber bog faa ofte for ©øntænbeneo 
ooebe 23ttf er bet enefte &cgn yaa en nærliggenbe 
Sßaggrunb af23jerge. 2Sor gorlegenbeb »ar iffe üben, 
ba Stibløfcet er fneoert, fulbt af ©runbe og ©fjeer, 
ba hoften yaa ©iben »ilte bringe ben »téfe Unber= 
gang, og »i tjeflcr iffe funbe »ente yaa at bet flarebe, 
efterbi ©øen breo o£ fremab og ©fibet iffe »ar i ©taub 
til at |olbc ntob ©øen. Si gjiennemlob enbnu en 
@ang ^urtigt »ore beregninger, og ba biofe »iijte, at »or 12 

^art jtob Xtgc yaa Snblobet tttipaonen, faa fctlebe ot 
i ©ub$ 9?aon raj! ttl t 5Dtørfet, og meb ipaab om 
bet 23eb(te, men berebte yaa bet SScerre. £)g bet oar 
ttl oor greife! a)t ganffe rtgtt'g naaebe ot Snblobet 
03 lunbe forft ba fee bet, efterat ot alt befanbt 0$ 
beru (£t almtnbettgt 3ufofraab gjenlob fra alle fan? 
ter af oort <Sfff>. 

3 £aonen taat ben L I. Shtgébrtg SCRontefu* 
füllt og flere £anbetéfftbe, font ftrar font oé ttt £j[elp 
tneb frtffe £eonet3mtbler og 23 tut; u)t alle oore £øn$ 
og gaar øare brufnebe og ben franffe 2Stm forbceroet. 
£ele fer 3)age arbetbcbe oort og be øortge ©ft'beö 
9)?anbjfab øaa t'gjen at tftanbfcette SSeloce. £)a ber 
t!fe oar fanget $aa forarbetbet Material, faa oar 
foroetten fnart tgjen fet'Ifcerbtg, og mebettä ntatt t 
^Smorna, ifølge 25eretntng af en ø(terrtgff ^offarbt* 
ntanb, ber lort efter ®t. 9 oar fettet forbt 0$, troebe 
oé $aa ipaofenä 23unb, oare ot oeb gobt s 3J?ob og af* 
lerebe ben .6. 2umt om aftenen tgjen unber @eu\ 

3 flere Dage bteo SSetret 0$ gunftt'gt. <5n let 
9?orboeft brco oS om batten rafl forbt ©cto, £)en 
7. omfetlebe ot SRtfarta $aa SSeftftbcn og font teet 
til $3 at$ mo$, tyoté brebe ipooeb froneé af 23ocn og 
ben tøefltge 3o^anneö' utofter; ben 9. fan! atlerebe 
9ftl)0bué unber ^onjonujen og ben Staramantff 
$Vftø ©neebjerge, Tragus og SlnttfraguS, §oor 13 

be ©arnlc tyenfagbe gatelen om (Styüncera, fjæoebc 
ftg. <3trar efter @otcnö 9?cbgang foer et Meteor 
fra 'Jcorbocft til 33cfl, uagtet ben Kare £)ag, bog gtmu 
rettbc, ja olenbenbc ^rn'bt, gjemtem Suften, og fprebteS 
i ©tjerner meb en ©ianbé font en Watet, men meget 
(tortere og ftorre. Den il, oocrtral Junten ftg yaa 
np og SSt'nbcn gtf tgjen om i ©9b. (£aftetroéfo 
('Dcegtfte etter (St'ftljene) og $ap $r)eu'bom'a (sacrum 
Promontorium) otfte ftg om borgenen, og tyott ooer 
bem ©nectoppene af £aurué; £)agen berpaa Meo 
(Soen fteft oeoceget og iptmlen morfere. Gattern 
oleo ufynttg for 06, ffjonbt ot font faa teet forfo' ben. 
Dm Siftenen lunbe »t neppe »ære mere enb tyatotreb* 
ftnbétyoe Wliil fra ben fønfle %ft; men ot oooebe 
tffe at nærme o3 ben om batten, fyi Sngen omS3orb 
fjenbte ben. 23t gjorbe berfor en 23enbtng og tilbragte 
batten meb at frpbfe. 

Den næftfofgenbe £)ag oar ncejten atbefeä üben 
89$; tun en graa 2)æmrtng laae ooer ipao og §tmmcl 
og t faa TOleé graftanb flobe be atbeleé fammen for 
£iet. 23t ftprebe tango ft^fren, forft meb Sorftgttg* 
f)eb og ftben meb forboobtebe @ett. gorft ®l 2. om 
(5ftermtbbagen faae etter rettere anebe »t nogle 33jerg* 
fortoninger, tototfommc foceoenbe Dmrt'bö, ffttrenbe 
gjennem ükgnjfyerne. £)e oleoe tpbettgere, oufte ftg 
(angftrafte, t;ote, men Tibet ffaroe. SSt funbe, t'fotge 14 

^Beregningen, hm tyaoe 23jerget harmet for o$, og eet 
»ar bet ogfaa 03 »eb @iben beraf Sh;ften fra (Sur 
til (Scefarea. Ruinerne af en 23p tjæoebe ftg op af 
33otgerne; fybtigere fneifebe et f)ott £aarn. 2Si ftp* 
rebe efter bette 03 inbfaae forft feent, at x>i fyaobe 
feloe (Sæfarea for o3. 2Si breiebe mob Sftorb og 
naaebe $ap harmet} ba l;aobe ipimfen juft flaret 
ftg, <3oten traabte, tigefom tt'I 2ifffeb, frem yaa 
ben oeftlige ipori^ont, og benS fugtige, ftttrenbe 
(Straafer forgabte burette og TOnareteme i ©t. 
Sean b ,s 2tcre» 33 1 fajtebe %nhx yaa D^^ebett »eb 
S? ai$l) a. 

Denne fifle 23^ tigger »eb Joben af harmet, 
ncer oeb bet fybcftfige ipjorne af Sugten. araberne 
fatbcben£i»lja, Seerne ^eo^a etter ogfaa £>er> fy a, 
©ratene og Satinerne for bet mefte Statpfja etter 
ftatp^aé. Det er en, i en £t»abrat af (;en»eb fire- 
fyunbrebe ©frtøtø Safts meb $?ure omgioet ^51abé, 
fom »aa fy»er ©tbe frcm»ifer tre Staarne. Den fyar 
omtrent tretuftnb 3nbb»ggere, meft Surfer fra Sar? 
banet , en £ienbebeet af Sefotfm'ngen fan »et »cere 
fatfyotff; ber ftnbeé ogfaa nogle ©rate og ti jobiffc 
gamtfier. (Dratene tja»e en fyayaå (^3rceft), ftatyo* 
Ttfcrnc en Munt fra ttofteret yaa harmet, fyöilfet 
blt»er nnberl;o(bt yaa romerff hegning, og fenber ftnc 
fattige Difciote tt'I £ri»ofi, £ateb, SaSra og Sagbab, 15 

{a lige tit 3nbtcn. (£gnen aofer noget Dft'e, 23omulb 
og ®orn, fyoitlct fibfte ubforctf. Dmgioelfemc erc 
obc og forgcftgc. £oibe ©anbbotger bebælfe ben oft* 
Itge fij$j ffatbebe .poie tjceoc ftg mob ©9b j lun 
fieiben optioer et Øtietrce etter en £)abbclpölme ©tranb* 
brcbben. tyaa ©Iraamngen af Starmel t et 23ø$fejfubS 
grajtanb jtaaer et 23toft;uu3, fom flat tjolbe S3t)cn t 
Somme, og fom nn er üben 23efcetmug. 

©t^ertf 3bn*3bn$ latber, i fin 3orbbejfrtøe!fe, 
^at'ptja ipaonen for Sanbjlabet Sfctfceriaé, og berøm* 
mer ben enbog fom brugelig for porre ©übe. s Jht 
tilbage Ian man t betrete t)er lun tale om en Sftljeb, 
men fom er faa opfytbt meb ©anb, at Skabene nebpe 
lunne nærme ftg ©tranbbrebben yaa tjatotrebftnbétyoe 
©fnbt. bugten oeb ©. 3ean b'Stcre og feto 
Dieben oeb ^at'plja t)ører til be farligfte ©reber at 
fajte 2(nlcr yaa. SStfinol er ©runben ftint ©anb (oi 
taae $aa 8J gaon) og r)otber gobt; men SStnbene nb* 
øoe t benne mob 33eften ganfle aabne Sragt en u^re 
$tagt, pitkt ©anbftttter af en «DKitø 23rebe tttftrcel* 
lettgt beøife. 3 ©t)boftt;j[ørnet af S3ugten, en gjer* 
bingoet fra taiptja, er 9J?unbmgen af en Ittte gtob, 
ttt fettige ©friftø $tfct;on etter *tttfon (i $øng, 
18, 40.). 9?ær beroeb er otbttøftige ©runbmure og 
Seomnger af cctbgamle øgninger, ber tigge i ufor* 
meltge Dynger mettem t)tnanben og bebæflebe meb 16 

©anb, maajfee tjoab ber enbnn er tilbage af 35^en 
Sh'lfo» (©em. ©^aWotJ, 26, 1.) etter ^orpt)^ 
rcon, fom enten fnn ere anbre -Iftaone for $ a i pt) a, 
etter taae ganjle nær beroeb. tyaa benne f^jt og »aa 
bette ©teb ifat ^ ei> ^ e ^ foftøare ^nrpur aotet, 
ipcrrebommetS og ^igbommenö garoe» 

2tf be ftolf, jeg faae og tatte nteb t ^aiptja, fce* 
ftebe £0 fig i min ipnfommetfe, nemtig SBpenS (£om* 
manbant og en 9J?unf. ipiin, en 9ttanb fra SItgier, 
ntobtog mig i bet mibterfte £aarn yaa ©oftben, om? 
ringet af 3føg og af fine ©otbater, fattig fom en kigger, 
jtott fom en tonge, frimobig fom en £ett. £)enne 
gi! mig ritt;aanbe i ©tort fom i ©maat, ftittigen og 
i forftanbig gbmpg^eb. §an oar fra SDMta og t;aobe 
nn i fem og tpoe Star teoet i ftt titte £nnö i Staiotja, 
fom, omringet af ^tanfeocerf og tittnffet, meb ben titte 
^)aoe inbenfor £)oren, titfammen tffe oar ftorre, enb 
en <&al i oore ^attabfcr. tyaa eengang ^rceffc, Scege 
og Jpaanbocerfömanb, tjaobe t)an 23ibet og TOöfate, 
Urteoog og 2D?ebicingtaé, ^rnciftr og $ath, ^atrne* 
green og ^rnmfaoet tiggenbe mettcm ^inanben t en 
frebettg Uorben, ber, t)Oiö jeg faa maa ftge, oar et 
SSitteb af IjanS 3«^- 

^tilfceXbet oitbe, at 2tbbaltaJj fatøa jnft oeb min 
Stnfomft ocfanbt fig i fit £anbfteb oeb $\aipf)a yaa 
23jerget harmet. $?cb ben noibenbe ©tottyeb og ben 17 

3nbbtlbntng af «Jftagt, bcr tffe fjelben er Orientens 
ubartebe gprjter egen, og til ^ötö Jortyoielfe be inb? 
fobte £fyriftncö og JranferncS Dpforfel ttlgaonö fct* 
brager, afotijte tjan mit forjte 25ubjTab, nemlig bet 2>n* 
f!c at tale meb Ijam, meb beDrb: at l>an t'ffe tjaobe 
8pjl bertil. «Web mtt $?aal fkbigt for $5te, lob jeg 
mt'g tffe ffræmme »eb benne gjttring. 3 C 3 tilffre» ben 
for en £)eel ben Dmftcenbigbeb, at bet engelffe 23om* 
bcjlib, 3^f er nal, laae yaa Dieben, font af $afd;aen 
»ar beljanblet »aa en lignenbe, ja ocerre SDtfaabe, og 
bet oeb egen 23robe; fyi (Sfibeté ^apttatn, en nng og 
meb gortyolbeneö ©ttötttg ubefjenbt 2D?anb, l>a»be i 
2lleranbrien, tjoorfra l)an font, af SStcefongen i 2£gop; 
ten nbbebet ftg 2lnbefaling$bre»e tu 2lbbatta^ ^3afcr)a, 
og labet fjant btéfe anmelbe, 9flen juft i bette £ib$* 
punft »ar $af$aen$ 5D?i<Stro til tjans mægtige 9?abo 
jteget ttl faa $oi ©rab, at en anbefaling fra benne 
gjorbe en^oer gremmeb ntiötcenfelig i $ané Ørne. £>an 
lob berfor ^nfernal »ibe, at tffe (£en af $?anbjla; 
bet maath betrcebe Stpften. £)a man alltgeoel forfegte 
bette, lob ^an be Ubffibebe »ife tilbage meb 9D?agt, 
cg, fom golge tyeraf, betobe @fibet, tnben ftre og t»»e 
Jimer at forlabe 9lr}eben> foiiith, otlbe Ijan »eb ß»? 
ftenö kanoner totnge bet bertil. 

Unber benne ©agernet (Stilling, og ba jeg maatic 
conferere meb oor ttl S^ajaret^ flttgtebe (£onfu(, for 

». Sflené SReifc 2 18 

meb fulbf ommen Hunbffao tit Dmjfønbig^eberne at fun* 
ne trcebe op mob $?agtl>aoeren, lob jeg ^am ftge: „at 
jeg forlob Ijanö SBægring, at fee mig, og onjlebe for 
©teWtffet ^eöer tffe anbet enb ^aSfcr 03 ftffert Seibe 
tit Serufalem 03 be l;ellige ©teber." tyaa fammeSib 
lob jeg (Son julen unberrette om, at $an ro% ffulbe 
oppebie nu'g i -ifta$aretfj. 

^af^aen foarebe oenlig, at §an gjerne tiljtob mig, 
fyoab jeg onffebe. (Enbnu famme Siften fif jeg 23rcoe 
fra Ijam til ^arøaen af Damaffuö'S ©tatl;olber i 3e* 
rufalem, og til @ommanbeuren for tropperne i 3affa 
og tarnte, faaoelfcm £>efte og golge, og ncefte $?or* 
gen fatte jeg min lide Haraoane i 23eocegelfe. 

©jennem iDlie^aoer og 5D?arfer reb oi om Hap 
Har mel Q fllUt), tyaoenbe paa |oire ©ibe M »eb 
©tranben nogle gamle £eoninger og ©raoe, Imggebe 
i flipperne; paa oenftre græéfebe $5afd)aené herlige 
&ifla?g af arabiffe Jpefte nnber bræerne, gorojerget 
er (teilt, og for en Deel nogent, meb lobrette £ag af 
Halffteen, tøoori ftnbeä ifpramgt ipomfieen. Qttte er 
(£§arafteren af §ele bjergegnen paa benne ©ibe af 
Sorban. (£n tilbeelö af 9J?unfene opmuret, tilbeelé i 
flippen Imgget krappe forer lange meb gorojergeté 
pberfte Jpelbing opab, forbi et tyrftff f lofter til fa* 
fd;aené Sanb^uuS og oibere til Harmeliterneö Hlojter, 
fom fM »ære tagget paa bet ©teb, tyoor Sita tf op* 19 

reifte iperren et 2Iltar, og gao be ftretjunbrebe og tjalo- 
trcbftnbtftpoc SBaalSprccflcr, famt be ftretjunbrebe 2un- 
benö ^roptyeter til ^riié for bet troenbe golfé 23rebe. 
(1 tong. 18.) Støbaflafcttørø« tjaobe t et Slnfalb af 
£unc labet bette utofter obcloegge, men tjtanbfatte bet 
iuft nu iøjen, formaact t;erttl af forten. 

9?aar man er fommet om forbjerget, Ijar man 
en Jetlig Slette for ftg, fom ftrceffer ftg ttl tarnte, 
og ot'bere tnbtt'l (Üa^a, og fom t SorbbunbenS 9?u'g? 
bom og f raft t'ffc ooergaaeé t noget i*anb, jeg £ar 
feet. 3 Sanbtyeb! benne Strcefning fortjener at tah 
beé bet forjecttebe 2anb. — £>cné 23rebe er nogetnær 
en Jjalo WliiU fornet rutlebe fom Holger yaa Søen, 
fyi Sletten oeb farmel er paa benne Sibe poperltgt 
btjrfet af 3nbt>t)gßeme t ben tprftjle Sanb^bp £$ort, 
ber $aa Sfraamngen ttttebe frem af en £)ltoenjtoo. 
3cg formober, at Stcbet farmel, tjoor Vlabal, 
$ots ^gtefceße 2lbigatl jtben bleo £)aotb3 ipuftru, 
baobe ftne rige 33cftbbelfer (1 Sam. 25.) maa Ijen* 
Iccggeé ))aa benne Sibe af 23jerget. féufebiuo om- 
taler et farm cl, fom paa fjanS £tb enbnu ftob, og 
fom ^Itntué aflerebe fjenbte, ifølge Ijoilfen forfatter 
Stebet forbum ffal tyaøe Ijebt (£f batana; men £tes 
ronpmué omtaler to 33jerge af bette s J?aon, tjooraf 
bet ene er bet ogfaa nutilbagS faalebeS falbte, men af 
§otlfe iet anbet ffal §aoe ligget fybligere (£omm. t. 

'2* 20 

2lmoö 1.) SanbfonligoiiS forjkaer ^an ternet) gori* 
fcettelfen af bet egentlige harmet, ben fobligfte 23jerg; 
tunge i Sorten, fom banner ben oftlige, nteb £>imlen$ 
SSelfirjnelfc oebceffebe Sføffe af £oie, og fom faaban 
ubgjor §ort>inbelfen nteb 23jergene i Samana og »eb 
Serufalem. 

gra Z$øxi forer en 23ei til en 23ronb »eb Stranb- 
»rebben, fom tyar fortræffeligt SSanb, og er en celb* 
gammel 23»gning Saafnart man er ooer benne SSet 
(1 TOil), l)ar man la»e $li»»ere» til £oire, fom libt 
efter libt tyceoc ftg til laoe røppe^øtc, og abfülle, oa- 
rallele meb Stranben, benne fra ben ftore Slette. 
Dtéfe $e» og ipoie ere fulbe af tnbljuggebe @ra»e 
og 93oliger, og fulbe af Steenorub. (£n 25cef graoer 
ftg en 3Set gjennem bent. (5r man lommet ooer biéfe 
(1 9ttul), faa »emcerfer man Scouinger af et £aarn 
af romerff 33»gm'ngémaabe yaa £oiene fcl», og fnart 
berefter en 33et, fom er tøugget toerö tgjennem bent. 
toningerne af en mægtig S3olb af Doaberfteen oife 
füg oeb 3nbgangen til 'oüU ^a3, fom forbum oar luf- 
fet meb en ^3ort. ^an fomnter fyerigj;ennem til Strans 
ben. £)enne l>ar en fmal Slette for ftg. $er ftaaer, 
paa en lao £unge i Soen, 33»en 2ltf)ltt, meb tyluxc, 
£aarne og romerffe Ruiner, nu lun beooet af faa, 
og blot tyrfiffe familier. 

s J?u be^olber man ben laoe utøffe £oie mellem 2i 

ftg og ben flore ©lette, og fetaer ©tranbbrebben. Wlan 
ftnber yaa benne 23ei en $?amgbc gamle 23ronbc, og 
i ftfippegrunben ub^nlcbc Stornmagajiner, lige bem paa 
Jpaloeen s D?nm;d?ia. ©c ligne i ©fiftelfe be 21mp^orer 
og anttfe ^ruffer, fioori ntan gjernte iDlte og anbre 
flobcnbc ©ager, og SlrabermberneS SBanbfvuffer oeb 
9hTett. De fwoe en rnnb, fortjolbamceéftg fmal $aU 
af to til fire §ob$ ©jennemfnit, og ubonge ftg ber* 
nceft til forretooe gob og berooer. 

2:90c s D?innter$ SB et nebenfor % tf) lit er et an? 
bet ©jennemfnit i .poifjæben, Ügelebeö et SBcerf af 
s Iftenneffetjaanb. Dgfaa Ijer ftaae £eoninger af 3flure. 
tyaa benne $labé htnbe man oel Ijenfcette een af be 
fmaa SBper, fjoilte ©trab o anforer fom beliggenbc 
mellem karmel og @æfarea, nemlig ©^lamino^ 
polio, SBnfolopolté, ®rof obilopolt'3 m. fl. 
0)5. 758.) £re gjerbt'ngöet berfra traf oi paa 33e^ 
buinlanböboen ©nrfent, tjoor oi, ba bet oar elften, 
traabte af $oé be 2£lbfte. 2>t$fe, famlebe i 9flo= 
fdjeenö gorgaarb, anoifte oé SSantroe feloe SJJtotøeen 
til ©ooefammer, og gao oé ^piabé oeb feloe Sh'bla. 
£>er gjorbc oi 31b paa, laoebe Staffe, fpijk ©ftnfe, 
braf SSiin og foo i ©elffab meb nogle og tpoe .fror- 
ber. §oö et i Religio ns fag er Innfent golf oilbe bette 
trempel paa £olerantä iffe oæret faa roeéocerbigt; 
men $0$ bette oar bet en ^etfærbigjjebenS £rinmpl>. 22 

(En £ime efter $h'bnat ftobe £9rbewe op, »abgebe 
ftg, toge bereä lotter 03 gi! til bereé ipjorbc. Sßt 
Meoe tyoerfen ptagebc af 9ty$gjerrtgf)cb, etter SDftStro 
etter $5aatrcengentjeb. 

gra (Bnrfent til ben titte S3^> £entnra er en 
fyato SDfttlé SSet. Den fyar en ©ump Itggenbe foran 
ftg, ber fyneS at tyaoe oceret en tnbmuret Dam. tyaa 
ben ^berfte £nnge af 23rebben ftaaer en $øt 23are, en 
øgning fra 9?omerne3 £ib, 5D?angc anbre Seonin* 
ger, og en fonjh'g, nn af @anb ti'Ijtoppet £aon ^ar 
(Stebet at fremoife, 

SBtbelen fjenber £entnra nnber Stfaonet £)or, 
fom en fanantttjl 23», ber oeb Sanbetö gorbetmg Meo 
anottft b-en ene £>a(obeeI af 2D?anaéfe ©tamme til (Ete. 
93?en 3öraetö 23orn funbe HU erobre SBpen, og gjor^ 
be ftg forft fenere be ber boenbe ^anam'ter ffatffytbtge. 
(Soéua 17, 11-13. Dom. 1, 27). Unber @a!o* 
mo bleo ben fjerbe af $igeté tot» legioner oofatbt 
efter ben, og 2tomabab, ben ene af $anö (Bonner, op: 
flog fit ©cebe ber (3ofep$. Ant. VIII. 2.) $019* 
biué fjenber ben fom en faft (Stab, ber i krigene 
mettem ^tofemcenS og 2tøttoc$tt6 mobjtob benne fibfte. 
(V.) 3ofepfyné omiafer ben oaa ffere ©teber, og 
(Haubtné 3nln$ fortætter, at kometerne forme? 
betft Epftenö Sftigbom yaa ^nrpnrmuéiinger nebfatte 
fig ber, anlagbe ipaonen og omgaoe 23pen meb 2D?ure* 23 

f^fjen. III.) ©rcefernc fanbt for gobt, at nceone en 
(sen af ^ofetbon, £)orué, fom ©ttfter, (Steph. 
'EQvixa ad voc. Doros), filtet i bet 5D?tnbfi:e tjenforer 
SB^ené Dørmbetfe ttt ben attercetbjte £tb, og paa ben 
Üttaabe ftabfecfter ben btoetffe Stngtoctfe. ^aa ftatfer-- 
femtonterne fever £)ora føpptgt £ttnaonet ben $tt* 
lige, fom 03 ben Ufrcenfettge 03 ben (Selber* 
ffenbe (AÖP. IEP. ACYA. AYTO.) (gftcr e$rf* 
ftcnbommcnö 3nbførelfe Met) ben (Sæbet for en 23tffop; 
nu »ar ben en Jpob Dtutner, ^oor omtrent totjunbrebe 
Üttenncffer fr^be omfrtng. 

9Jaar man oanbrer fra £>or lange ben fanbebe 
$9)1, ber i en £)pbbe af en t>alo Slien er bebæffet 
meb be ffyonnejte 3D?uéttnger, lommer man ooer to 
S3ccffe 09 oeb Ruinerne af en romerff S3ro ooer en tre* 
bte (1J Wliit), fom fanbfynttgott'S er Flumen croco- 
dilon tyoo^Iinmé, etter ogfaa ^r^forroaö tjo$ ^3 1 0^ 
lomceué, etter enbettg Sana tjoS Sofua (17, 9.)j 
berpaa ttt mægtige Sfyjtmure (| $?.), tttbeetö baarne 
af 23uer, t?øt'e 03 ooer en gjerbtngoet tange. £)téfe 
flutte ftg ttt emnerne af (Scefarea, fom froner ben 
flabe ffpjtyetoc. 

tyaa en %ft af ben 33effaffent)eb, fom ben fyrtffe, 
mob fyottfen ben bagttge 23ejtotnb Sutytnbret tjtbfører 
©een tangt fra, og fom besuben atterebe t ben celbfte 
Sib bteo beboet af et fofarenbe golf, maatte et^oert 24 

©tcb, ber fremboer See for ©ftbene etter fom meb 
fortjotbémceoftg ringere Umage og 23efoftntng, enb et 
anbet, fnnbe tnbretteS berttt, bltoe et Soremngépunft 
for gliben, 03 tnbb^be til Slnlæggelfen af en 33$. @t 
faabant ^unft er bet, $oor (Eæfarea tigger. 

£obret paa ®9Jttinien fircetfer ftg et ^tippexeo 
tjenoeb 400 ©fribt ub i Soen. 2Seb (Siben beraf ere 
fmaa 3nboußter. 2)i$fe lunbe tfte oet ooerfeeä af 
pfjoniciffe ©ofotf, og alterebe i ben celbjte £ib $ar 
fagtenS ^berjt paa 3tøet oceret opretft en 23are, et 
beerte for be (Beitenbe ocb £)ag 03 9lat £)crpaa 
tjentpber ogfaa (SæfareaS cetbre s J?aon, fom, if £>Ig e @tra» 
oo, »ar ©tratoé £aarn, trittet laber forubfeette 
en 33», fom er opftaaet omfring et atterebe beftaaenbc 
SBagitaarn, tigefom ber i »ore £)age banne ftg 33»er 
i ^Sg^pten omfrtng Steiegraptytaamene. $ er o beö 
ubotbebe og fm^tfebe 33»en »eb ©tutningen af ben 
192. Dtpmpiabe, b. e, otte etter ni 2Iar for (^rijtnö, 
og fatbte ben, tit $£re for 2(ngnftu$, Scefarea. 
(3ofep^. Antiq. XVI. 9.) £»ab ber for £iben er føn* 
tigt af $niner, gaaer tffe op ooer benne (£pod)e. 

23»en£ 2D?nre og ^orte jtaae enbnn. ©en fftcu 
fenbe ftnber ber herberge btanbt emnerne og 33ronbe 
for ftQ og ipeftene; men intet ^ennejle beboer bette 
©teb, fom »et ifær er fortabt af Jrpgt for SBebniner* 
**• 3^9 øtf ubenom og maatebe burene, fteg op paa 


25 

og froo om fcfanbt emnerne. $$it ®ræé 09 95!om* 
(ter, teet fammengroebe og faa tyoie, at be naae tt( 
23rt)jtet, bebæffe fjefe 23t)cn$ @mnb. Sftan maa ber* 
for ocere forftgtig meb, fjoor man fætter goben, for 
at man itk jfal jtyrte i SBronbe, £ocetoinger og £nl* 
ler, fom erc ffjntte af bet grønne £)ceffe. (£æfarea 
er en Seetange! af 540 ©fribt i Scengben fra ©9b til 
^orb, og 350 ©fribt t treben fra Øjl tit SSc(l. Øjl* 
fiben f)ar tt £aarne; mob 9lorb er ber tre og en 2lrt 
af 23otocerf oeb bet norboeftfige ipjlorne; ©0* etter 
jßejtjtben fremotfer nn figetebeö fnn tre, men ben norb= 
lige ipaon inbtager meer enb £>atoparten af benne ©t* 
be; ©pbftben fyav ftre £aarne. gra bet fyboefttige 
bjørne ftræuer ftg Æltppereoet frem, filtet bcerer bet 
færflitt oob^ggebe ©tot, foran tjoilfet ber igjen yaa 
ben tjberjte ©pibfe tigger et SSartaarn. gra ©tottet 
er ber braget focere £)cemninger nb i ©øen. tyaa 
oenftre ©ibe af $eoet og attfaa ogfaa for (Blottet 
tigger ben ft)bfig*e ipaon. 23egge £aone oare oeb Æonjl 
nboibebe tit et ©jennemfnit af 200 ©fribt og forfpnebe 
meb 2D?nre. £anbftbeme fjaoe inbenfor en @rao af 
36 gobé S3rebe, meb mnret ©totteoæg. £aarne og 
9Jhtre ere ffraanebe, tjoitfet jeg anfeer for fenere ZiU 
fygning, fanbfyntigøité fra korstogenes Stiber. 9D?n= 
rene fjaoe fra 20 til 30 gobS £øibe og 6 gobS Zyh 
fetfej £aarnene, i ntige graftanb fra fyinanben, tyaoe 50 26 

tit 60 gobS 23rebe. S3^en f^neö at tyaoe fyabt ft*c 
^orte. £o af bent fiaat enbnu. ^ortfycengfteme 
bretebe fig $aa 9ttarmørmgtcr. forten »eb Sjtftben 
er forfatbem 2St reb ooer ben mb i 33pen. £)en 
fjerbe, fom nof tyar ført til ben tnbre etter norbttge 
£aon, er forfounbct ttfltgemeb £aonmuren. goran 
9?orbftben er antragt en 2lrt af ©tacté, tag tuffen 
ben tjote ®9jtmuur oeg^nbcr. Sitte s D?ure ere af Doa* 
ber, bunbet meb Sftuurfalf. 

©tottet, fom er abffttt fra 23^en »eb en 125 gob 
tang og 25 gob oreb 23et, ber forbtnber begge £ao* 
neö 23reb, er en Doabrat, forfra et fyott £aarn tyce? 
oer ftg. (£n Üttcengbe ©otteffafter af graa, og nogte 
af rob ©ramt, nben at £otot t;tbftcebte fra 5@g^tett, 
ere benpttebe til 9J?uurjtene. £)cemntngen yaa 3^orb- 
ftben af ben norbttge ipaon, faaoetfom ben, ber fra 
(Blottet af Jjenoeb 200 ©frtbt fpboejtttg er tagt ub t 
©øen, og yaa tjoté ^berfte ©ptbfe 2Sartaarnet jtaaer, 
ere nocjten ubetnffenbe fammenfatte af Seontngeme af 
tangt cetbre SB^gntnger og tfær af ©ranttfotter. 9^orb- 
ttg oeb geben af ©tottet, atterebe i ben norbttge 
£atmé 2Sanb, tigger et gobftyffe af en enefte 25tof 
©pentt af 6' 4" 23rebe og tagbe og 3' 2" £otbe. 
tyaa benne ©t'be ere burene, uagtet bereé betpbcttge 
Stpffetfe, ftyrtebe om. 3eg oefteg £aarnet i ©tottet, 
fom foran t>ar en (Stjternc og en bt)0 ©c^ac^t. £0 27 

£occlotngcr i &aarnct crc enbnn i 33ef>olb. ®eftm; 
ferne yaa 3 nt, ö an 3 cne ^ kern fc^rcö öf £ooeber af 
flet 2lrbeibc. gra ©pt'bfcn af Staarnet ooerfeer man 
tjelc 3?9en, og langt nbooer (So 03 £anb. £et fpb* 
ltg|te gorbjerg, fom man øtner, er t 8. 20° 93.; men 
g$ttt 9*, ttl £>. 

Ruinerne t bet 3*tkre af 23pen ere jtore SDcaSfcr 
af orcenbte ©tene, men fremt>t)be Inn Itbet s Dtørfocer* 
bißt. 3 9?orb»cjtl;jornct ftaaer teet oeb ^nren en 
unbcrjorbt'f! fttrfc; man gjenfjenbcr ogfaa Seomnger af 
anbre ßtrfer, l;ooraf een mcb fooere $cure, maaffee 
^omfirfcn i bette forbumö ©cebe for en ^rfebtflo», 
ber ^aobe tpoe 23tjfo»per nnber ftg* 

Zcet nbenfor ben fpbftgc $ort faae man gönnen 
af et ©tabmm. £>cté 23efla?bmng er forfonnbet, bog 
It'gger ber enbnn et "}5ar ©ramtfotler. tyaa en 251o! 
leefte jeg 9?aonet Fibianus Candidus. længere $en 
træffer man paa en anben Snb^eßnt'nß, fom ^orte til 
gorftaben oeb ben fybltge £>aon. Dgfaa oeb benne 
£aon ftnbeö. mange 9Jcuuroroffcr af celbre S^mner, og 
£>amuu'nger bejfytte S^bteoct yaa begge ©tber. 

3 2Ipoftlerne3 ©jerntnger, fom ooertyooe* 
bet i (y^rtftenbommenö forjte Slarfynnbreber fremtreeber 
(Eccfarea fom en mægttg ©tab, Dtb^en forte 23ro* 
brene 21poftclen ^anfnö t ©tffertjeb, og lobe tjam tnb* 
fft'oe ftg ttl £arfn$ (9, 30). 3 (Scefarea ooebe „(Sor* 28 

nelinö, en .pooebömanb af ben 9?obe, fom talbteé ben 
Stalienfle 1 « (10, 1), fjoem ^3etrn3 boote. £erobe$ tjolbt 
gjerne fit ipof i benne 23pe. „ipan brog neb fraSn- 
bcea til gcefarea, og op^olbt fig ber. Qftcn £erobe£ 
oar fjcnbtlig ftnbet imob be Sorter og (Sibonier. 9)?en 
bc fom fambrægtigen til tjam, og fif 231aftu3, fom oar 
ftongenö ooerjte ^ammeroetjient, yaa bereé @tbe, og 
oabe om greb, forbi bereé £anb f)aobe faaet £ilforfef 
fra ®ongen$. 9flen paa en "bejtemt ©ag iførte Jpero? 
beö ftg et fongeligt Øcebeoon, og fatte fig $aa fro- 
nen, og tjolbt en £ale ttl bem. $?en golf et raaotc 
til $am: bet er ©nbé $o|t, og iffe et s $?ennejfe$. 
2ften ftrar jlog £erren$ (£ngel fyam, forbi tøan iffe 
gao @ub $£ren; og tyan "bleo fortæret af £)rme, og 
opgao Slanben." (12). 

£)a ^aulnS yaa fin Stiloagereife fra ©rcefenlanb 
og Sifleaften, oar tanbet oeb ^tolemaiS, b. e. @. 3 c a n 
b'Slcre, brog $an berfra tillanbö til @æfarea, tjoor 
^tlip ben féoangelifte, „fom oar een af be foo," 
ooebe. (21, 8). 3 bemteé £>uu6 oleo bet gangenffao 
fpaaet Sloojtelen, ber lort efter traf t)am i 3erufalem, 
og atter forte t)am tilbag tit (Sæfarea i £anbét)øo- 
bingen gelir'3 SSoIb (23); ber Weo l?an anflöget af be 
JJpperfteprcefter og $51bfte, og maatU, jTjonbt iffe ooer= 
oeoiift, ja cnbog i &} cr * e t frifunbet af benne borner, 
enten oeb Sigegplbigfyeb eller Ubcjtemtfyeb, bfioe to 29 

%ax i gccngfef (24), inbtit t;ait ocb fin SSeltaten^eb 
ubotrfebe ftg t>oö ftoug 2lgrtppa et Sibnegtyrb om 
ftr. Uffplbigbeb, 043 , »eb at oeraaoe ftg paa fin 9iet 
fom romerff 33orger, tjoö ben n»e ^anbéfyoobing geftuS 
Æiflabctfe til at oorbc tragt ti\ 9?om for taiferene 
©omjtot (26). 

3 23efpafian£ £ib btco (£æfarea betragtet fom 
en Volonte, og falbt gtaoia 2lugufta (Scefarea. 
(Sherif (£bn*3brtö og Slbulfeba fjenbe ben fom 
en mægtig og ftcer! ^3tab$. @aatebe3 forefommer 
ben ogfaa i korstogene. £)et (Bporgcmaat, naar ben 
forfalbt og enbetig ganffe bleo fortabt, og fan! neb til 
et gnjteb for oilbe 2tyr og Dføoere, Ian jeg tf fe be* 
foare. 23i faae roligt ubenfor ben fyblige ^3ort3 $x>æU 
otng : en £t)rf fra £>amaf!u£ fyaobe fluttet ftg til oort 
3elf!aoj oi nebe t gcettebSjfab oort 9)h'bbag3maattib, 
og t?cntebe 23anb af 23rønben tnbenfor forten, ©et 
bar oceret en offentlig SBrønb; et tyax ©teenbeeffener 
fiaae enbnu oeb (Biben af. ipoor mange 2larfmnbrcber 
bar ben oet »bet SSanb tit beboerne af benne SS^e, 
fom nu er en 9D?arf, begroet meb 25tomfier og £ibéler ! 

(Sfterat oi fyerfra fjaobe rebet tre ^ffliii lange 
3tranben gjenncm 8anb og s Jftu3tinger, fom fpiftebe 
i be ffjonnefte garoer, ©uult, 23'aat og purpur, breü 
cte oi tit oenftre ittb i £anbet, forft ooer £ebe (i 3)?.), 
bernceft ooer ftornlanb, ipoie og ÜJ?ofer til Sanböb^en 30 

$?o§ altet (| $?.), font jeg antager at »ære $U 
^ttuftjatib 1)0$ 23ncfingtjam (Travels in Palestina I. 
217) og ^lo^aila f)0é 9?elanbn$ 0)5alcejt. III.). 
£>ettc (Btet» r fom fremoifer nogle furner fra borner* 
titen, er efter mm 2lnfluelfe ogfaa et og bet (Samme 
fom O^ofealjæ i Notitia dignitatum Imperii Romani 
(Paris 1651. Sect. 21.), cfterfom bette <3frift tyen* 
lægger Cohors prima Flavia sergen, pillet tyber 
yaa Sterben af (Ecefarea. 

5Bt nbfyoilebe ber nnber en (Syfomore, fom oar 
(tor nof tt'l meb ftne ©rene at beflitte oé og oore 
ipejte mob ©olen; og oi oare bog i %\t £olo, t^t 
en armenier fra 5Ueranbria og en ©rcefer fra %Ua 
meb bereé genere tjaobe ogfaa forenet ftg mcb o$. 
5)?ol?aliet It'gger p«a Øftftben af bet §ote ©ftHernm 
mellem $awt og ben ftore ©lette, kernte laac nu 
aaben for o3 meb al fin gplbe af $orn, meb fine 
Ölte* og S^anniébrobtrceer, meb ftne tatføfe $>j[orber 
af Doceg, gaar og ipefte. tyaa ^tin @ibe tyæoebe ftg 
©amariaé nogne bjergegn og i SftD. gltmrebe t>cit i 
ben blaa himmel en fjæmpemceéfig ©neemaéfe, KittiV 
libanon. 

gra 2Ho$aflct til £)fd)eltr er ber 3| Srøtø 
33et ooer ©rceégange, (Sanbbtmer og farter. 9Dtø 
fommer paa Jpalooeien ooer en breb 33«!, ^a^r-el- 
$a$fab, og ftober bernæji yaa en$?ofe. Qavtt lig* 31 

ger enbnu c» gjerbingoei til Jpoire. (Senere fjerne r 
man ftg berfra i en SrøS Slfjtanb. £)fd>eltr er en 
axabifi &Mb$ty, fom ligger paa og meflem to £oie. 
Snbbpggcrnc ntobtogc oö mcb Stecnfaft. 33{ tilbragte 
Ratten i en néfet SjytU. $eb ipaoet ligger Stebet 
Sujcjah'e, maaffce Slpollonia (3ofep£ Antiq. 
XIII. 23.), fom ^3entingcr fyenlcegger mibtoeiä mel? 
lem Gutfarea 013 3^ppe. 

(Sn £imefor £)agbrcefningen forlobe tu bet noen* 
lige £erberge, reb ooer ipoien neb i en £>al, fom til 
^enjtre aabner ftg til Sletten 03 til £oire til £aoet, 
og fom §er ooer en jtor 23cef, s JJa$r* el?21rf nff, 
f>oor en Steenbro Ijoiler paa Seoningerne af en cefbre 
(1 5)?.). ^nincr af øgninger ligge oeb Siben, men 
til £>oirc yaa kafferne be nfle £>$>tter, ber nbgjore 
ben tprfijfe Sanbébt) S{jed;*Saib. tyaa Reiben 
fjiinftbeä fanbt oi en 23ebninleir (J 9Jt\), fom bejtob 
af forte £elte, ber oare orbnebe t en Doabrat og inb- 
flnttebe £jorberne. s D?an tyilfte 00 »enligt og bob o3 
$ftelf. (Sn oiib Slette oifer fig Sonben for benne 
£>ot og i ben ^ceoer ftg, enbnu 3| WIM borte, £em* 
pel^errerueä Zaaxn i hantle. Sletten er fulb af 
Slceffcr. Saalebeé fom »t igjennem £fdjetebi, 3<** 
fur, ©ebra, Jp ab el et og 51 grab. s Me ere om- 
gtone af t<xt £cgn af inbiffe gtgentrceer, fom l;er ere 
tuifere og l)oiere, enb jeg anbenjtcbS §ar feet bent. 32 

alting er etter octr 23tab yaa benne plante, font ret 
er en (Saricatur af et £rce. (Set 23tab ooxer ub af 
t>d anbet, af ^anben yaa flabene 23tomfter og faa 
grutter; bei taoere 23tab Mtoer bernceft træagtigt, læg/ 
ger ftg t&t $aa t>et wefte, ber oefmber ftg i tignenbe 
£itftanb, og faatebeö bannet en ©tamme. 

S*? am le, fom üftogte fetlagtigen fyotbe for 9?ama 
i <Spt?raim, er fanbfpnttgoité ben f>. ©frtfts ^trtma- 
tbxa (Hieron. Epist. Paul.). SSt traabte af i bet Retlige 
Sanbö utofter, en rummetig, meb J?ote 0J?ure omringet 
øgning, fom af tyfyiliy ben @obe, hertug af 
23urgunb, er ftiftet tit £erfcerge for pilegrimme, Zo 
fpanjte granciflanermunf e , ^ater Stomas og (HqxiU 
lu£ ©imon, ben ene fra $curcia, ben anben fra Sa* 
fttlt'cn, mobtoge o£ ber gobt og beoeriebe oé meb 
SP, 25rob og ©ront. Älofteretö ®irfe ffat fiaae $aa 
bet ©teb, tyoor 3 o f ep ^ fra 2trimattyæa, ber oes 
graoebe grelferen, fyaobe fit £uu£. £)en er litte, 
men rummer Ut ben nuocerenbe fat^otffc SDcenigfjeb i 
tarnte, fom fan oejtaaer af to gamitier. hofteret 
nt)ber uorobelig 23ef!t)ttetfe af 33^ené tprfijfe ©ouoer? 
neur, f)oem bet f)erfor aartig gtoer ben uoetpbetige 
©um af 100 $][aftre og en goræring af 4 2lten 

tarnte er en tjøtjt ^nbigt oetiggcnbe , rigt om- 
gioet UUt $9, ber nu tjar 800 grceffc og omtrent 33 

2000 motjammebanffc 3nbbüggerc. De ©fo(k ere, 

forntebclft SorbbnnbcnS grngtbarfreb, temmelig oel^a* 

oenbe. De l>eitibelig^olbt juft ben Dag en geft, faa 

at (Engen omfring 33pcn, om 23 ronbene og 23anb* 

fummerne oar falb afDoinber og bereö golge. 21 bu l* 

feba ttüvvrjger @oleiman, 2ibbulmelef3 <Son, 

benne 23pcö £prinbelfe, efter et bet, et ^?ar 9HI 

terfra beliggenbe, 29b ba (Geog. Man.) »ar obelagt, 

og en d;riftelig ©fribent, ©auutuS (Secret. fid. 

true. p. 152) paaftaacr ligelebcS, at 9?amle er anlagt 

af %x aberne. Slnna (Somnena ffrioer, t fin 

2Ue.ria3, 9? am el (XL). £©$ forfatterne yaa tn'in 

£ib foroerleö yppigt benne S3p meb £pbba. Den 

maa forben fjaoe l;aot en meget ftorre Ubftrcetmng, 

efterfom ipaocme mnbtom fretmnfe en 9Dtøgbe £t* 

fterner og Ruiner, -iftorblig i SSpen finber man en 

fo'fterne meb fire og t^oe £oceloinger, tyroraf ftre ttl 

fer, fom enbnn ere t 23rug, og fom anfeeé for et 

2Sær! af ^eiferinbe £elena. $3ater ©t'meon, fom forte 

0$ om, »iifte 0$ ogfaa et litte ®apel paa ©fraaningen 

ab Warfen til, fom nn laae i Ruiner og ftal betegne 

bet @teb, tyoor @amfon banbt 300 3?æoe, to og to, 

fammen oeb palerne, fatte gafler bertmeHem og lob 

bem lobe tnb t ^iliftemeé @ceb (Dom. 15.). ©tebet 

er gobt oalgt, fyi (;erltgt nbbreber ftg ben uooerfee* 

lige (£gn, ber faa leenge vaitz 3öraelö 33©rn3 Wli& 
0. Dften* Steife. 3 34 

uttbeXfc og attib øar faa rig. 2Si beføgte 3o^anuitcr* 
tteé, ben Retlige £elena$ 03 £entpett)errente$ Sh'rfer, 
fom nu alle ere ombannebe tit SCRofc^eer. £)en ftbfte 
er en ftor 23øgning, en boooelt Sh'rfe, fyi unber ben 
egentlige $irfe ftaaer en Shøøte. -iftccr Sltrfen ligger 
£o$øitater og 25oligev. £)et tjele banner en giirfant, 
t §øi$ norbtige bjørne tm'nt oøenomtalte, langtfra 
fønlige, fiirlige £aarn ftaaer. £unbrebe cg tøøe 
Srin af 9" føre op til (Søibfen, $*n$ norbøeftltge 
@ibe for faa 2lar jtben oleø ftcerft øef!abiget af Søn? 
üben. 3eg bøælebe $aa £aarnetö ©øt'bfe, til ©olen 
gi! neb, og ffuebe øibt nb 00er ^ilifterneö ffjonne l'anb. 
©ouøerneurenS galent, en tat^olif, font meb fin 
gamilie øilbe til 3^ufalent, tilbob ftg at banne fcel* 
leb$ ^araøane meb os\ 23 i titlobe bet gjerne, øg 
oegaøe 0$ om aftenen ti. 9 t gerügt 9D?aanef?in paa 
23eien. tonen, £)øttrene øg gigerne reifte i Sføre- 
furøe, tø øg tø øaa een £efi £>a ber fra hantle 
ogfaa $aøbe førenet ftg et ^5ar Størfer nteb 0$, faa 
øar øor taraøane talrig, øg øejtob af tatl?ølifer, 
Præler, armenier øg $?o^amebancr, alle forenebe til 
^itgrimSøanbrmg til eet øg bet famnte ©teb, til 
ben ^eilige @raø! — SSeb SanbSoøen $eøat> 
(3 -)Jh'il) forløbe øi ©letten øg fom inb mellem £oie. 
£>er tjaøbe øi en anben Sanbéoø \>aa en Qzht til 
£øtre, meb Ruiner af et SSartaarn, ber i batten* 35 

Sfcttétttørfe tjccocbe ftß fjomtpcma^ftgcn (1 *R). 3^9 
antager bette for bet @tcb, f)öor 5^tfopoItö laae, 
fom forden (jeb (£mman$, men iffe maa foroerleö meb 
ben Sanbsh; Smmauö, ber laae fnn faa 5D?üT (60 
etabter) fra 3erufalem. (Site. 24, 13.). £almnb 
"beffrioer SBetiggentjebcn af 9?ifopotiö noie meb bt'3fe 
Drb: „ftra SSettyforon til @mmau$ er Sanbet tyer* 
gujt, fra QEmmauS ttl 2$>bba 2Q?arffanb 03 fra Spbba 
ttl ^aöct ©lette." Itinerarium Vet. Hicrosolymit. 
anfeetter Slfftanbcn imellem Ammans 03 S^fufalem ttl 
22 9Jh'Iiarier, 03 imellem GEmntaué 03 Spbba ttl 10; 
Rittet oirfclt'3 er be omtalte ©teberS Slfjhnb fra 
oegge bi£fe befjenfcte fünfter, ipteron^muS ftger (t 
dommentaren ttl Daniel, $ap. 12) at 3«ba 23jerg* 
egn oea^nber meb Ammans, Ijoilf et ganffe jlemmer ooer? 
eené meb bette (Stebé SBeliggentjeb. Der ftnbeS ogfaa 
nogle Scöm'ttöer af gamte SDtfure. 3>?en Sofern 3 
anfører, at (Smmauö oar omgioet af £aarne 03 $ture 
(Antiq. XIII.). 3«$^ $le* paa Seien fra Sernfa^ 
lem tit Spbba euer ttl hantle inbopber faa meget tii 
Slnfoeggelfe af en gcejtmng effer en faffc ^lab$, 03 
fom faaban fremtreeber røopotié i flere ben gamle 
£ib$ £rige. 

3 en beriet men fneoer Dal ^oilebe $>i, 03 ftege 
berr-aa 00 ab Snbceaä peile 03 fltpöefulbe 23jerge, 
$m$ 3tyg oi efter fem £imer$ ^anbring yaa moifom- 36 

mefige og farlige ©tier naaebe. Zæt nebenfor benne 
yaa ©ftfiben, ligger Saubren (£rritsef;(£nneo 
meb nette og rummelige £ufe af ©teen, fom tyaoe 
£erra£fer og flere ©tofocerf. £)en kooe$ af 2lra* 
oere, ber lom 0$ oentigt imobe. #er jtaaer ogfaa 
StempettjerrerneS fortabte tirle, en ceroærbig øgning, 
ber oejtaaer af tre ©fifre, ^oert meb fer filter $ nu 
er ben et ©attmagaftn og Docegftalb. ©ammeftebtf 
oemcerfer man ogfaa anbre Seoninger fra TObbetatbe* 
ren. tyaa ben ncermejte 33jergfpibfe ligger Stønbéopen 
©uoa, »aa en fotgenbe $a$fr* 9D?an riber neben 
om bem (oOSDh'n.), ftiger neb af en fteit©ti og fom? 
mer fjeelt neb i Dalen (35 $?in.) til Ruiner af $ir* 
fer og £ofpitier af focer Sugning. §er brufcr en 
23cef fortn, tjoorooer en ©teenoro forer; $aa ©fraa* 
ningen tigger Saubren tolonia, fom er ©cebet 
for en arabijl £oobing , 33 o g o o 3. bjergegnen runbt 
om f)ar et ut^ggeligt Ubfeenbe; be Ijoibe, lob* 
rette ©teenteier abfülle £erraéfe fra £erra3fe; men 
biöfe ere oet oeplantebe og rige yaa SBetftgnetfe. (£f= 
ter ^atoanben £ime naaebe^oi ben næjte £øibe og 
reb tangfomt fremab ooer obe ©teenmarfer. 2)a 
traabte en §oi bjergegn meer og meer frem i ©ften, 
üben ffarpe gormer, tangftraft, og begrænbfebe ©pnS* 
frebfeu i benne Retning; bet oar bjergegnen yaa 
tjiin ©ibe af bet bobe £ao, 3 SBejt tjceoebe ftg 37 

ftenebc og nøgne $øte$ men ^lofterne fremoüjte Ko-- 
itgt ©rent, tyottommurebe Øojke, fttrfer og $?of<$eer. 
goran tyceocbe ftg en oltocnfranbfet ipotbe, paa $»{$ 
£op ftobe Sh'rfcbpgmngerj bet »ar £) li e o jer g et. 
(Sftcratat occre fommet tocerä ooer £øtjletten otnebe ot 
böte £aarne og SDtøc, mægttge Tupfer og ranle SDte 
naretcr, alt af [amme garoe (om flippen og itgefom 
ubtjnggct af ben; ßtjobefö! ubraabte ®araoanen$ go* 
rer. 3 ^^w fat em! raabte ot afle — og ben oar 
bet; ben tyelttge 6tab laae for oé! — 

Dm borgenen $t. 9 reb ot tnb ab ^tlegrtmfc 
porten, og fteg af t flofierct £erra <&anta, bette 
ftore ipofptttum for afle oefttanb(!e ^tf grimme, tyotffet 
blt'ocr betjent af nogle og førretyoe granctjfaner* 
tylunh, for £tben blot ©pantere og Staltænere. SBIanbt 
be gremmebe fanbt ot to kapellaner fra ben franjfe 
Slrmee i $2orea, en Srtønber, flere Stattcenere o. f. 0. 
gorftanberen for hofteret og ooertyooebet for bet ftr* 
lelt'ge Dmraabe t bet fettige £anb, ber er beflcebt meb 
btjfoppeltg 21bbebé Üiang og 23cerbt'gj>eb, oar inbetnffet 
t ben fyefltge ©raoS Etrfe, tyoor ^an ptetcr at bttoe i 
ben fttfle Uge. ^rofuratoren anoufte oé tmtblerttb 
33cerclfer, og 9D?unfene fappebeS paa bet oenh'gjte om 
at occre oé til £jenefte. 

1)cttz utofter tnbetjolber ben $el. gortoferS Sh'rfe 
og er en 23t)gnütg fra mange 2Jart)unbreber, en %aty-< 3S 

rmtt) af <$)ange, frapper, SSceretfer, ©aarbe, fanger, 
og £crraéfer, omgioet af |oie 9D?nrc og grænbfenbe 
til 23pen£ norbtige S^ingmnnr meflem be ^orte, ber 
ocnbe tit ©amajfrtS og S3etf)tel)cm. 

Sorenb jeg foretog nogen SSanbring, fteg jeg op 
paa $lofteret3 t;øiefte £crra3fc og ooerffuebe SBpenS 
panorama. £)en bebætfer (Jnben af ben jpoiflette, 
font ffraancr jæont fra üftorb til (5pty| netop t;oor 
benne beler ftg i flere ^»nter, nemtijj i fire; ^eraf 
flippe to t;enimob Sofaptyaté £>at, font begpnber 

eb 23pené SRorboefttjjorne og abffifter ben fra Dlte; 
bjerget og fra SSefmitteffenS SSjerg (Mons offensionis, 

1 $ong 2.). £)en trebie ^3pnt af ipoijletten bærer 
bet fpboefttige Doarteer og (lipper t @pb tigetebeS 
^enimob Stfafåat, men i 23ejt mob en fra ipeiflctten 
i fpboefttig Retning nbtobenbe ©at; bemceft fotger 
ogfaa ben fjerbe etter norbtigfte. 3 M $ e * e flraane 
be atfe mejt £>@D* 50?ibt t SSpen, $»or be fire 
$m meb jceon Jorbpbnittg mebeS, tjæoer ftg en femte, 
minbre, llippeagtig, fom £øifletten ^ar flere af; bette 
er@otgat(ja, og ber fneifer ben Retlige @raoé Slirfe 
meb to mægtige Suppler. Den norboejttige ipot er 
ben jtorfte og bærer borgen; ben fpboeftttge, nbenfor 
Ringmuren, be Sugninger, fom ere opreifte oocr 
$ong Daoibé og ©atomoé ©raoc; ben fpbofttige etter 
taoefte bærer ben Sttofåee, fom ligger, ljoor©atomo£ 39 

lempet (lob. 33t>cn frcmoifcr en fDtøSfe af fjøie 33$>gs 
muger, afle terffcøe meb £erraöfer, mellem tyøille 3Äi« 
nareter, Suppler øg £>abbetpafmer i majcjtætijlc ©rup* 
per Ijæ&c ftg. Dtiefyerßet til SSenjtre, b. ø. f. øftlig, 
lun abfWt »eb ben fmafle £)al, er feiere enb SSøené 
$ite, 03 fregrcenbfer paa benne 9)?aabe Ubfigten. Søcob 
3t;b 03 SSejt ftrcelle ftg ftippeagtige $øie, fnart lauere, 
fnart fyøierc. SanbjfaøctS alminbclige garøe er graatig. 
(Striber af grønne jarler gjennemlr^bfe bet QmtU 
belig 9vo tjerffer t bette 23ittebe, fom giøer bet et tyar- 
monif! og færegent Ubtrøl. 3erufatem meb fine Ont- 
giøclfcr ligner ingen anben 23 9 og ingen anben (£gn. 
tylan Ian ille ftaae paa bette <5teb, fom, Jjiftøriff øe* 
tragtet, er s Dcøber til een af be ftørfte SSerbené^Cm^ 
øeeftningcr, üben at føte bt)b 5lIt>or i (Binbet, ber 
ligeføm llceber fig i Sanbffabetö garøe. 

Bibelen ømtaler 3erufalem førfte @ang t 1 9D?of, 
11, 18. dengang Ijeb bet Salem, bet er greb! 
3Ran antager, at bet i 2Iaret 2023 er anlagt af SÄefe 
<$ifebedj, ber paa bet anførte <Steb nccøneS føm bets 
£erre. dengang ømfattebe SS^en^øiene Wloxiya og 
21! la. ipatøtrebftnbstøøe 5tar berefter erøbrebe 3^ 
ønfeeeme 23»en og bøggebe en S3ørg paa £øten <&ii>tt. 
£e lalbte borgen 3ebu$ efter bereö (Stamfaber 
Seøufi, @øn af Kanaan, @øn af £am, @øn afTtøa^ 
(1 ÜEof. 10). ©aalebeö bleø dørgen og 23»en til 40 

3eonß*8afem, og fettere $en oeb en t be ø|ler* 
knbjfe ©prog føppt'g goroerltng af mange (£onfo* 
nanter, 3ernfatem. 2)a 3ofoa obelagbe Kanaan, 
eroorebe $an ©alem; men ferft £)aotb forjog 3^- 
fceerne fra SBorgen. £an fatte ftg faft t ben og op? 
lalbte ben efter ftg. S^ft $ an * ur ^ f^rtge : „3 ©af em 
er @ub$ £elt og *>an$ 23oftg paa ©ton" (^f. 76). 
©alomo for^erltgebe tongeftaben; men fem 3lar 
efter |an$ £>ob brog ^Sgppterfongen ©c^tf^al mob 
S^oboam og pfynbrebe tjele Snbæa famt 3e*u* 
fatem, og „borttog atte be <&fatte, fom oare i templet 
og bet frmgettge $alab$, ja enbog be ©ulbffjotbe, fom 
©alomo §aobe labet forfcerbtge." (2 tron. 12. ®. 
14.) £unbrebe og fyatotrebSftnbétyoe 2lar efter ©afomo 
eroorebe 3oa$, 3^aeB ^onge, SBpen og; SSorgen og 
pfynbrebe begge (2 &ong. 14.). dampen meflem 
Støførten og ^g^pten, fom nbbrob tjalofjerftnböt^oe 
SJarfenere, forte ©and) eub for Sewfalem (2 ßong. 
18, 19. 2 ®ron. 32), og unberfa(tcbe S3pen og ben$ 
tonge Sofia 3 ffyaxao 9Refo$ SSaaoen (3erem. 46. 
2$ong. 23. 2 £ron. 35. 36.), og ttfftbjt nnber 33a* 
btttomeren ^eoulabnejaré, ber flotfebe burene og 
flcebte Sele Subcea i gangenjlab (2 tong. 24. 25. 
7 ftrøn. 36). 

^alofjerbftnbSt^oe 2lar efter benne £nmten$ 
ftrenge £)om, ba (S^ruS oar bleoet iperre i 2ljten 41 

og t'gjen $awe aaonet Stente bereö £iem, opt^ggebc 
3erubabet, (£$ra 03 -ifteljemta tgjen 23^en og 
Stemplet ((Sera 03 betjent.) Senifalcm »ar ^erferne 
unbcrbantg, tnbtt'I btöfe taae unber forSfttacebonterne. 
SUeranber gtf t'Slaret 3573 gjennem SB^en. ^üa* 
befp^uä ocgaoebe templet. 2lnttod?ué (EptptyaneS 
crobrebe og pfynbrebe 3erufafem 5 9Cftaffaoceerne til- 
fjeempebe ben grtyeben. s ]5ompetu$ unberfajtebe bett 
domernes £errebømmc; (Sraäfuö oeftjal templet j 
s 3? årtierne pfpnbrebe SB^en. £erobe£ opfoang ftg 
irt^t af(?a:ngtgt£>errcbømme; $an og $an$ ©lægt gas 
Scrufalem et @fm af ®Ianb$ og ?u> 5 men 3nbcea, font 
romerff ^rootnbS, gjorbe £>pj}anb, og Zitviö, ben 
@obe, futbforte 23pené fulbftcenbtge ©belceggeffe- 
gra 14, Styrt! ttl i. Sult, 71 2lar efter <£$rtftøm, ole» 
ber gjennem en enefte ^3ort ubbaaret af ©tåben 115,880 
Stig; t bet £ele gtf ber nnber Denne Sføbfetottb t 
3emfatcm 1,100,000 Üflenneffer, men t Sanbet 238,460 
SDtønb rilgrunbe; 99,200 oleoe fangne og folgte, tres 
bt'oe ©tpffcr for een £)enar (3ofc»f)U$ debelloJud. 
XI, 16. VII, 17.)- 

£> ab ri an nebreo, fjoab ber tnbtt'I $a»é £tb 
paanp oar opbygget; tjan b^ggebe berpaa feto og bet 
t ben Ubftrccfntng , font enbnn beftaaer. StxufaUm 
tyeb nu Aelia Capitolina. Det n^e s J?aon bragte næ* 
ften bet gamle t gorglemmelfe (Euseb. de martyr. 42 

Palæstinæ XI"), forfor ogfaa be arafctffe (StxiUntn 
yppigt lun fjenbe S3$>en unber ÜKaonet 5(5 Ita. (Som 
faaban Meo ben i klaret 613 erobret af ^3erferen 
toéroeS, fjooroeb 90,000 g^rtjlnc fafbt t SeberneS 
ipcenber. gjorten 2iar berefter ptantebe Reifer £e- 
rafltué $orfet ber tgjcn. 9#en aflerebe t klaret 
636 falbt ben t £cenberne t>aa 9ftaf)ommebé 23efjen* 
bere; Dm ar eroorebe ben efter en ftre 9)?aancber$ 
23elemng og oteo m^rbet ber, Grfter megen (£(enbtg? 
t^eb og Simmer, efter mangen 23clemng og Snbtagelfe 
unbcr (Stnbt'gf)ebeme meflem $alq>f>erne$ gamt'Uer, 
font ben tilfibft i jamberne $aa gattnu terne, $oem 
bortfarerne (grebagen ben 15be 3utt 1099 $1. 3 
om (Sfternu'bbagen) tgjen fratoge ben, Üftu futgte ^er 
ni konger efter ^tnanben af franliffe abeh'ge gamtfter, 
(Dottfreb af 33ouWon, 35aibutnL, S3albutnll., 
goutqueS b'Slnjou, 23afbutn HL, Stmaurp, 
SSalbutn IV., S3atbutn V. og ®utbo af Suftg* 
uan, ber i klaret 1188 maatk ooergt'oe Serufatem 
tit ©alatjebbin. gor ^oert £ooeb forlangte <&& 
racenen t £ofepenge ti ot^antmffe ©utbjfyffer; t?an 
ourberebe attfaa 5D?enneffet gotere enb £ttu$ ben 
@obe. 14,000 Gttjrtftne falbt af langel $aa benne 
©um i ©taoeri. Den tjefltge @rao$ $trfe oteo 
titöt fri af (Bprernej be øort'ge $trfer oleoe omban^ 
nebe til 5^ofd;cer. 3 21. 1242 omleoerebe emiren 43 

eatc^Sömcu!, mctcnö ^on laae ttifelbtö mob 2£gW' 
tenö (£ultan, 9?el;tmebbtn, Scrufalem t 8atmcrne$ 
SBolb. ftStøpterste crobrcbe ben ufyffeltge 23? enbnu 
i famme 2lar, og ubrpbbebe alle benö 3n^908 crc * 
3 21. 1291 Wcoe Satinerne albeleo forbrconc fra $5a* 
Iccjtina, 03 trotten, ber fra ©alatyebbinS %tb (uag* 
tct Reifer greben! II. §aobe beclt 3erufatcm mefc 
(rultanen og mobtaget Groningen paa ben ^efltge 
@rao) lun »ar Übt meer enb en Xitel, gif fom faa- 
ban coer til bet ftciliffe £uu$. 

@tben ^3p|)tenö Sroormg af (Seli'm I. i 21. 
1716 tjerffer ber 9?oIigl)eb i benne 23$), ber tungere 
enb nogen anben tyar friftet ©fjefcnené ©tag. 9ht er 
ben unterlagt $5afd)aen af £)amaffu$ og "bltoer regje* 
ret oeb $an* @tatf)olber. £)en tcettcr 21,000 Snb^pg- 
gcrc, tjooriblanbt 8000 9ftal;ommebaner, 3000 ©reeler, 
5000 Søber, 4000 Armenier og ^enoeb 1000 (Satyo* 
liier og Üttarom'ter. £)enö nuocerenbe arafctjfe s Jlam er 
I^obeföj bette er fanbfynltgoüS ogfaa ben$ celbfte 
t»oé 21raoerne. £e robot falber ben ^abptoS 
(II. 159. III. 5.). 

2)en forjte SSanbrtng, jeg foretog, oar tocerS 
gjennem SSpcn fra 9?orb ttl @^b Itge ttl ©tonö $ort 
og ubenfor benne. £>er ubenfor burene fremder 
&otfletten en ncejten jeeon ^31abé af 200 @fribt$ 23rebe 
og 500 ©frtbts Scengbe. 3^3 mener, at man $er 44 

maa f)cnfogge WlitU (i. $røn, 12. 2. $røn. 32). 
tyaa ben jtaaer tæt nbenfor forten en armem'ff Sh'rfe, 
font tttan falber gJpperjtepræjtenS $atp$a$'$ ipunS 
(fflatfy. 26), en flet S^gmng, omtrent et fax 2lar* 
fyunbrebe gammel, længere fjenne er en Sftofc^ee og 
berfjoé et £ofm'taI; btéfe oare forbnm en ^trle og 
et fflojier, oprettebe 81. 1336 for ben £. granctfct 
Wlunfo af iDonna ©anjta, $ong 3?ooert af ©tcu 
Itené ©ematmbe, 03 ftaaer yaa bet ©teb, font man 
antager for og længe ^olbt i 5X5re fom £)aotb$ og 
©alomonä ®raoe. Øftetjemtao 3.) SStoelen ftger 
bog, at oegge oleoe begraone i £)aotbö 25org. ($ong. 
2. 11.) ^araMfteber $o$3ercmtaé (26. 36.) labe 
formobe, at ber oeb 2)aotb$ £nn$ og £)aotb$23org 
o(eo meent forffjefltge ©teber. tyaa famme ©teb ffal 
ogfaa ben @atf)tter Db eb (£bom$ ipuué §aoe jiaaet, 
tjoor iperrené %xf i tre 2D?aaneber oteo Jjenfat, for 
ben bteo fort til £)aotb$ 23org (2. @ant. 6.) 3 een 
npe Sh'rfe bttoer bette ©teb fjofbt t S£re fom bet, 
f>oor (SljnftnS tjotbt ben ftbjte ^5aaf!efejt, og inbfatte 
^aboeren, oufte ftg for 2t»ofttene efter Doftanbel* 
fen og fenbte ben tjefltge $anb ooer bent; fjoor tjan 
00b Stomas feegge Jmgrenc i §an3 SSnnber og fagbe : 
„faltge ere be, fom iffe tjaoe feet, og bog troet;" 
f)»or tyan fagbe til SH'fcfylene: „gaaer tyen og prcebt* 
fer for ben t;cle Serben!" tjoor frcmbeleé ben forfte 15 

Sh'rfe Wco opreift, ben forfte SStffop i 3erufa* 
lem, ©t. $afob ben pngre, bleo inboiet og bet før* 
fte Goncflmm »eb @t fJctruö Met) ^otbt. 3 $*<>* 
fc^cen^ gjbermure oifer man nogle ælbre SDhturleonin* 
ger, og ftøer, at be tjøre til bet §uu3, Ijoor greife* 
rcuö Üttobcr bebe. ^aa ben frie 931ab$ oeb ©tbcn af 
bc omtalte øgninger ftnbeö be (S^rijtneé ©raojteber, 
abf!tlte oeb ©tene, fem ere neblagte i Sorben, efter be 
forf!je%e ©ecter, 03 bcoogtebe meb ©fmfyge. 3^3 
befaae enbnn ben $el. 3a!ooö fiirfc 03 tlojter, bet 
ffjønnefte 03 rigefte af äße 3e™f a * e w$ ipofoitier, ber 
forbnm tilførte (£attjoliferne, men af bem Meo aftraabt 
til armenierne i bet $aab at Stirferne ffulbe forenet, 
^oilfet bog itk opfplbteS. tirfenS Sægge ere oeflcebte 
meb 23iüeber, tnblagte i gplbne dammer; ©uloet, af 
fiint »oleret farmor, er oelagt meb fojtelige Stepper; 
^rcebifejtolen og dørrene ere af ©filpabbe og ^erle? 
mober. ^igbom og ftonft fmpffe ifcer bet lille (£apel, 
fom er "bygget ooer bet ©teb, tøoor ben Retlige %atob 
oleo fyalétjugget, og fom meb ^refrpgt oetragteS fom 
en fortrinlig ipeHigbom. iperfcerget for pilegrim- 
mene er rummeligt og rigeligt forfinet meb alt Støb* 
oenbigt for SDfamb og $eft. £)er tjerf!er en oelgjø- 
renbe Sfteenligtjeb paa alle kanter i bette armenifle 
£>ofpitium. — gra be oibtleftige £erra$fer n^ber man 
en Ijcrlig Ubftgt ooer 23pen, tyi benne øgning fro- 46 

iter ben fyboeftttge £ot, [om jeg ^otber for at ocere 
2tffa, mebenö ben norboeftltge og Riefte meb meeft 
(Sanbfønltgtyeb er bet faa meget befungne ©ton. 
9J?ort'ja, ^oor Stemmet ftob, 03 23e$etfja ere 
begge be ojHtge. 9)?eb futbfommen 93té§eb laber ftg 
egentlig fun SDfcortja bejtemnte, fyi enbnn fremotfeö 
ber ben jceone gtabe, ftre ©tabter i Hoabrat, tjoor* 
$aa (Jos. d. bell. VI. 6.) £emplet jtob. Da be ftre 
£ote ere Slffatfer af een 03 ben famnte £otbe, faa er 
(S ton ofte bet fceftebS 9tøn for bent afle, 03 enbnn 
l^pptgere blco benne 23enæoneffe brugt om begge be 
seftltge, @ton og Slffa. 

faaffefønbag, $1 3 om borgenen, altfaa for 
£^99*9/ forte Üftunfene o3 tnb t ben $efl. ©rao$ 
^t'rfej en ceroccrbt'g, mægttg Spgntng; en Serben, 
^oort, færbeleo om lotten og oeb tuftnbe £p3 og 
SantperS ©lanbö, ^tlgrtmmenö Øte forft feent lom- 
mer tt'I 9RoItg§eb. £>et forfte @^n oæffer fyot 23eun* 
brtng og SSrefripgt. (Btorrelfcn og ipotben af ben 
mtbterfte QaUe, bette £cmpel i £cmplet, ©angene og 
arterne, Straoperne og gaderne; be forffjeflt'ge gok 
fejlag, fom paa een @ang $olbe@ubötjene|te$ benne 
S3oen, Sleben og ©celgen t SDMemfyatferne; ben3*onts 
fyeb, ^oormeb ^rtftne og ^atjomebaner bete ®nce for 
een og ben famnte @rao, gjer bette tempel tt'I 23er* 
bene ÜJh'bbcIpunft £>et er befogt baabe Sftat og 2>ag 47 

c<5 afbrt'3 tontt. £tbcnö ©fjefmærfer ere tyer üben 
Rraft. 

SBcb 3nb3angen f aae J e c * Antal tføtttøbteStør* 
fer fyotle poa hepper t en -Jh'røc til SSenjfre 03 rt^e 
$ooaf. ©et »ar £emplcté goroaltere 03 Dpføna- 
tnoenb. 21f enfjoer S^aja tnbfræoe be »eb 3nbtrce* 
bctfen ftre Rafter b. e. nogle og tyoe ®reu$er. 
granferne ere frte for benne Sfgtft/ nnbtagen 
naar be mfle oefee bet fettige ©raofteb, bet Mit* 
tyefltgfte, yaa £tber, ba bet oleter at ocere luffet, 
i f^tlfet £tlfcelbe be efter 23e^ao 3toe en £>rtffefltl* 
tøig. Rebene alle ^^rtften^cbené ©efter font ©traa* 
ler famle ftg i bette ene 9Jfc'bbefpunft, mebortnge be 
bereö £ab 03 SDh'éunbelfe Itgc ttl bette ^etXtge ©teb, 
03 flaaeö ber meb bereé Sænfer. £)et ene ^artte 
fjaaner 03 forfølger bet anbet, 03 foger at aft^mge bet 
et lille Slum eller et ^3ar £amocr. 30? eb uroffcltg 
$0 03 Størbtgfyeb ooretfyofbe Surferne Drben 03 yaa* 
b^be tyoer ©eft 21gtelfe for be oort'geé ^etttgtjeber 
03 ©fiffe. £>e 3aae foran kræfterne oeb be fyelltge 
^roceSfioner, abffttle golfetrængfelcn nu for @atJjoIt* 
fer, nu ? for ©rcefer, nu for 21rtnenter, nu for fiop- 
ter 0. f. 0., for tjoer ©eft efter bereä £uur 03 
Sfflaabe. ipot'3 £prfeme tffe oare, otfbe be (£t>nf£ne 
yaa ben forfte £elltgbag fontme t £aareue $aa fyu* 
anten 03 gjere templet ttl en ^orber^ule. Qcttt 48 

er ©anbtjeben; je$ fceeb nof, at ben juft tffe er fyn* 
berft'3 gtcebelig etter cerefntb for oö. 

3eg oefaae afle ipetttßbontme, 03 Meo en f>ato 
&tme t bet 2ittert)ettt'3jte, £)eroaa fctøaanebe jeg $aa? 
ffe*£>øtme$fen 03 ben tre (Dcmge ßjentaßne SDntßattg 
efter atte ^ttegrtmnteé (Bft'f, nteb orcenbenbe SSoxfaffef 
i §aanben, 03 oefaae tttflbft enbnn ßerentontcrne tjoS 
©reelerne 03 Slrtnenterne, ber, førft $tne, faa tiefe, 
^otttblt^otbt ^almefeften nteb 9D?eöfe 03 s J5roce$ftoner. 
£)er oar en ftor Üftennejleormtntet i Remplet (£n 
£)eet af be gatttge Glaubt golfet f oöer °3 k° er ^ er 
unber «Spøt'ti'ben. ©frt'ßet fra Storøet trcen$er gjenttem 
gatterne. (Satt;oIt1erne$ .Drget, ©rceferneä 03 %x- 
menternes ilötnoler 03 ^üetatbeetfener, ^reefterneö 03 
be £roenbeä ©ange, be SebtgeS ©naffen, £»rferneö 
Sftaaoen ttt SDrben btanbeS 03 fröbfe ^ütanben. Spange 
af be oefttttberttßfte ©ftffe, fra celbßammel £tb üb? 
orebte t Ortenten, 03 u^egrtfeettge for øor altfor focef? 
febe Snbotlbnt'nßöfraft, ere t)erj!enbe t)er. 3 @anb? 
tyeb, bet er en Serben, ^oor be forrøetttge %o\U gor? 
famltn3 er rorenbe 03 Watten ntajeftcettjf. 

3e3 øtt Uh tnbtabe mt'3 paa at frttteere» be $tU 
\i$t ©teber. £rocn 3jør §ert bet Sflefte, 03 no3le 
gaone ttt £øtre etter ttt Senftre 3jore intet, ©et er 
^otjt fanfønftgt, at be ^etttße ©teberé 33ett'33en^eb oeb 
£rabttton af be ferjle ^rtftne er paaöüji bt'äfeä Sf- 49 

terf ømmere; \a, bet er afanbfynligt, at, mebené be 
Gtyrißnc fcpggebc Atrier i liften øg féurøøa, be ^a 
itfc (Mbe ijaoe fyenbt be ©tebcr, ber øare fcfeøne 
meetfocerbige øeb bereö hefter og §rclfcr, 03 fom 
(grifft ©amtibige maatte fyenbe. @er og førretyøe 
3tø efter Styeitö gtoetøggelfe af Sittté fif be £ro* 
enbe af Reifer £>abrian Stitfabetfe tit at oøreife et 
©ubé^mtS 00 er (St? rift i ®raø (Epit. Bell. Sacror.) 
Sttcn inbtil ipabrian fra Safob af, ber i klaret 35 
efter S^rtjtué »ar friedet fatøet fom førfie 33tf!or> i 
3erufa!em, »ar ber en uaf6rubt dlæth af 23iffoøøer. 
£)ctte 03 ben naturlige gorubfeetning, at man fra 
forfte gcerb af jetter ^ar tyolbt S3øn yaa inbøiebe <3te* 
ber enb yaa anbre, borger før StrabitionenS &tlforla* 
beligt;eb. (Eonf tantin øt;ggebe en 33aftlifa 00er ben 
Retlige @raø* ipieronpmué, ber i klaret 385 tral 
ftg tilbage til 33 etl) te fjern, giøer en ©filbring af 
be Retlige ©teber, føm køifer, at yaa tyané £ib an? 
faaeé be fammc ©teber før Retlige, føm nu tilbage; 
ligelebeø Sufeøiué øg {E^rilluS; øg ©regor 
fra 9? 9 3 fa iører møb $h'3brugen af Valfarterne, 
fyi atterebe bengang ftrømmebe pilgrimmene l)ib fra 
afle SBerbenS kanter, (Sonftantinä 23afilifa, føm Weø 
obelagt af toéroeé, Weø igjen reift af £>erafliué. 
Dmar løb be £|>rifttte øcl;olbe bette ©ub^uué. 
Sjat em øbelagbe bet før en Deel (U 1009). £e 50 

tattnffe konger gjenoprettebe og ubotbebe bet, for 
ben at tnbeflutte ipooebpanbeftebet, ©otgattja, ber 
hm ligger tyalotrebftnoStpoe gaone fra ©raoen. 2S£ 
oeeb, at £abrian forft tnbtemmebe @otgatt)a i 33oen. 
3ntet er naturligere, enb at ben ©rao, ber tttfyorte 
Sofepfj fra Slrtmat^æa, bcfanbt ftg i bene s Jtø^eb. 
£uftnb ttgnenbe ©raoe ftnbeS runbt om Serufatem, 
og Ina» een SlttppefptbS rager frem af Sorbfforpcn, 
tjoori ber jo er ^ugget en ©rao eto en 3nbgang til 
en faaban. %t tyaoe gamttt'egraoe t en ^'ttppe yaa 
bereS Qorbtob etter t bereS §aoe oar fra be ætbfte 
Stiber "brugeligt t)03 bette 2anb3 S3eooere. 9tten 3o? 
feptj fra 2trtmatf>æa t)aobe ftn ipaoe oeb ©otgatfya. 

£)et lempet, fom be fatmfle konger eftertobe 
ftg, $aobe en Scengbe af 120°, og en SSrebe af 70°, 
famt tre Suppler, tjooraf ben ooer ben fettige ©rao 
oar 30° i ©jennemfmt. S3jetfer af (Sebertræ fra $U 
banon ubgjorbe loftet — Qettt lempet brænbte for 
faa 2tar ftben. $atf>otiferne gioe ©ræfeme ©lotb for 
at tyaoe antagt 3ft>en. ©anbt er bet, at btøfe paa 
ben £ib, ba Utoften jleebe, t)aobe (Eapitater og yjlaU? 
natter tiggenbe i 33erebjlao til bet nu ftaaenbe £em? 
peté Sugning, og at be, efterat tjaoe futbfort ben, 
tyaoe fortrcengt (£at^otifewe fra mange af bereS gor* 
rettigtyeben 

2)et nuDcerenbe lempet er tigcfaa ftort fom bet 51 

forrige. 3 bctö 3nbrc, yaa fammc 9)?aabe font bet 

2lfler§cfltgjte t ben gamle 2Serben$ ftejte templer, 

(tafter, font et for ftg affonbret JjpunS, bette £empetø 

Sincr^clltgfte, nemlig (£f>rtftt ©rao, £>oren 

senber ntob 5>(i og er 4' tyet og 2' 4" breb. Üben- 

for ben er opftt'tfet to ftore ßanbelabre af ©ofo, og 

ocb begge (Bt'bcr anbragt SDiarmorbcenf e $ tnen ooer 

£orcn feer man be trenbe farter, ^rfeengten ©a- 

brtel og ben opftoaenbe $rtl\er, ubtmggebe i farmor. 

(Igennem benne £>or trceber man mb t bet forfte, ah 

bcle>3 meb farmor beffcebte og af tolo (Botler langS 

SSccggene baarne 23ærelfe, font fafbeä Sngetené, 

efterbt tyer, paa et gobftøffe af farmor og t nbf attet 

t farmor, opbeoareö bet ©tøffe f alfjteen, til tyottfet, 

fom man troer, engelen, ber tiltalte 9J?arte, fM tyaoe 

fiottet ben 8teen, fom oar @raoeng Snffe. „Dg 

JperrenS (Sngel nebfoer af £tmmelen, traabte til, og 

ocettebe ©tenen fra Qnbgangen og fatte ftg ber. 

$Un tyans ©ftffelfe oar Itgefom S^net, og tyanS $la> 

ocbon tyoibt fom (Snee." (3D?attty. 280* 

Det anbet 23cerelfe, 5' 11" langt, 5' 10" brebt 

og 3' 1" tyoit, er gretferenS @rao, en t $iippen$ 

ejerne tyngget, meb QJcarmor beflcebt ©rotte, Doer 

3nbgangen er ben famme SSegioentyeb fremftiflet fom 

ooer ben forfte, men tftebetfor be tre Starter, 9ttag* 

balena, 3afobt og @a(ome, fom 9ttarct og 

4« 52 

Succe (£oangelicr t ftbfte kapitel omtale, fremtræbe 
tyer fun be to forfte, fom ber tøfeS tyo3 3ttatttyæné. 
— £it fjoire t feloe Snbøangen sotfer man ben orn^ne 
Suffefteen, men t ©rotten ©raoftebet, tyoor Siget laae 
yaa en (SteenWof af 2' 4" £oibe, 5' 11" Scengbe 
cg 2' 10" 23rebe, meb £ooebet oenbt mob SSejien. 
(£n 9D?armorptabe bceffer benne Slof og tjener tit s 2lf* 
tax, naar ber tøfeé SKeéfe. (£t fattyolff 03 et græff 
SSiflebe fmipffe 23aggrnnben. gire 09 fprretpoe Sam* 
per brcenbe tyer, men femten i gorocerelfet. ©er er 
anbragt tre £nfler t Softet for at flippe Ofen nb; 
ooer loftet fiaaer en 2trt af £aarn t ofterlanbf? 
©tttt. 3 goroceretfet meflem ben anben og trebie 
©otte paa oegge ©iber af 3«bgangen er ber tyngget 
ooafe futter t 23ceggen, gjennem tyoitfe be t ben 
Retlige ©rao inbelnflebe græffe og armeniffe SSiffopper 
paa Sooerbagen t ben ftitte Uge rærte be £roenbe ben 
Reuige 3tb. £ine paaftaae og btéfe troe nemlig, 
at ben Reuige 2lanb paa ben Dag ftiger neb fra £im* 
melen og antcenber Styfene. £)enne ©cene er ben 
tyoitibefigjte t Håret ©en tyrfiffe ©onoemenr meb 
tyefe ftn £offtat oioaaner ben i ®attyofiferne$ ©atlerie 
(tyoor ba ben tyet. granciffns'é 9J?nnfe maae oobe tyam 
gorfriffmnger), og paa tyanö SBinf ffeer WlixaUUt. 
goffet flaaeö om ben tyik, at tcenbe et titte 33oxfy$ 
oeb ben Retlige 3^, ^g entyoer ocerer bet til fit £er* 53 

frerge, om^øgcttg for at bet tffe ffal ffuffeö. 2)er 
gtoeé trempler paa, at £roenbe t;a»e "bragt bet lige 
fra 3erufalem Hi (£on|tantmot>eL Seomnger af ælb- 
gamle, for tang £tb ftben fonnbnc Religioner leoe, 
font 2lr»ejtt)ffcr, enbnn frembeteS i be nnocerenbe. 

£>t>er bet 2røer^>elltgjte t?oceloer jtg £)omftrfen$ 
(tore kuppel. £n runb £alte omgtoer bet, tym'lfen 
bærcé af atten ^tfler. Ritterne tjaoe 5' 10'' SSrebe 
03 ftaae 4' fra tjtnanben, nnbtagen begge parrene t 
2Se(t 09 ®jt, af ^otlfe be forfte $aoe et Mellemrum 
af 4' 6", men be anbre, font ere tre gange faa brebe 
font be oortge, 20'. tyaa pillerne tjotle to Stofoærf 
af ©negange, l)öort f)Oer ©eet er anottjt fin færegne 
53ebeplab3, 2)ft for ben fettige ©rao mellem begge 
be orebe gitter trceber man mb i ©rcelerneé^trle, 
ben rnmmeltgjte og rtgejte af bent, ber omgtoe ben 
mtbterfte ipatle. 2)en er fntjpffet meb @nlb, 23tttebs 
tjnggerarbetbe, farmor og £amper, og ooer ben f>ocet* 
oer fig ben anben fnppet, tit fjotö Inffebe frone 
(Såterne) en £rappe løber nbenom. £>en mtbterfte 
alene er tæffet meb S3fy og ooen i aabtn ttgefom 
Rotonben. @ræ!erne anfee ben mtbterfte (Steen i 
bereé ßt'rfe for $erbené 3tttbbelpnnft. Sntet Unber, 
et^oert SDtoneffe betragter jo ftg fom ©labm'ngenö 
SDftbtpnnft; og forfor ffnlbe tjan itk bet? — 9cor* 
ben for ben t?efltge @rao, mellem ben anben og tre- 54 

bie s pitfe, gaaer man mb i en gorfjalle, ^ücrt ®a- 
t^olt fernes Drgel er opreijt, og lommer bernceft 
tnb i bereä $irfe. 2Seb benne er ligget et £ofpitium 
for 9ttunfene, ber $aoe £jeneften oeb ben Retlige 
©rao. Sif langel paa ^5enge er bette meget forfad 
M, og degnen br^ber igjennem. Det ooerjte ©tof* 
t>cerf tumorer Surferne, fom t^aoe ipeftejtalbe lige ooer 
ben fatfjolffe firfe; fyi formebeljt 23jerget$ ©fraaning 
er 3^g^«g^tt ttt fecWe ©tofocerf paa ben ene ©ibe 
lige meb Sorben, 

gra $attjolifeme$ gortjafle gaaer man fnb i be* 
re$ ©afriftie, og ooer Strapper inb i ben bem anoifte Deel 
af enegangene. 3 benne gorljafle blioer bet ©teb 
tiloebet, tjoor Üttagb alen a antog ben opjtanbne grelfer 
for £aoenä ©artner, og tyoor $an tilraaote ^enbe: 
„Hoiube! pi grceber bu?" Qtf. 20.) 

tyaa ben norbltge ©ibe, parallel meb ben grceffe 
Sh'rfeS Uboæg, looe to ©aftener; bet forfte er bet, 
§oor nu tilbage fyolbeé £oro for be golf, ber ooer* 
natte og ooe i tempelet. $ow, ©ront, ^DJaboarer 
af alle ©lage olioe ^er fjobte og folgte meb ben fceb- 
fcanlige ©tot. Det anbet ©atferie tyar »eb ftn oftlige 
fénbe en ©rotte, 7' lang og 6' breb, fom man plcier 
at falbe (Skrift i S een g f el, fom bet ©teb nem%, 
^oor l;an for ^oréfæftelfen, til alt oar bragt i Drben 
til benne ipanbling, {M ocere §olbt fangen og befpok 55 

tu. 9)?ob |2(t, bagocb ben grcejle Stirfe teber en 
buegang, langö fyoilfen ber tit 23cnpre er tilbygget 
flere tapetter, og bet forjte er et 2Ilter for 21rmeni* 
erne; berpaa femme £)orrcne og Opgangene til bet 
grceffe ßlojtcr, fom er en tilbygning til tempelet; 
længere tjen kapellet til (Jrinbring om bet ©teb, fjoor 
ber oleo lobbet om Gttjrijti flæber, „paa bet ©f riften 
flnlbe fnlbfommeS, fom ftger: be belebe mine flæber, 
og faftebe £ob om min kjortel" (3of>. 19, 24) ; enbmt 
længere Ijen en Strappe af otte og tyoe £rin, fom 
forer neb i en ©rotte. #er er bet armenierne tiU 
^orenbe ben Ij ellige £etena$ $apel, oaaret af 
ftre ©oiler, famt bet ©cebe, $oor fjnn §otbt 23on, 
mebenä ^orfet bleo fnnbet. tretten £rin by* 
bere lommer man inb i ©rotten for 31 or f et 3 gnnb. 
3Seb ben oore (£nbe af krappen ftaaer (S la mf tot? 
ten, 2' $ei og 1' i «Diameter, oeb ^oilfen (£ljrijké 
bleo befpottet og fronet -ftaar man atter er fommet 
forbi en £>or, fom forer til bet grceffe ^lofter, {tiger 
man oocr tyoe £rin op til £ooebpanbeftebet, 
fom netop t?ar ^labä til et ®apel og en gor^aöe. 
£)en norblige ipalobeel af kapellet inbe^olber ©tebet, 
f)öor ^oréfæftelfen ffeebe. £)er, tjoor man fornbfeet* 
ter, at (S£nftu$ bleo fcejtet til bet liggenbe $oré, er 
ubbrebt en 9D?armorplabe. £)en fybtige ipalobeet oifer 
bet ipnt, Ijoori ftorfet jtob opreift. Dm toréfee* 56 ftebe faae mob SBeft, font om tyanS ftbjte 2tø«be* 
bræt ffulbe beere tyanS ©eter tfær i ben ^Retning! — 
£)en gobe 9?ooer3 tora oar aftfaa paa ben norbltge 
©ibe. pabfen foran betegner bet ©teb, fjoor Wlaxia 
grceb, og fyoor ben £)tfct»el, fom £erren eljlebe, ftob 
f)0$ tjenbe. .,.D.öütbe, fee bet er but ©on!" og £)u: 
,,©ee bet er bin üttober!" ßotj. 19). Unber (Sapel* 
let otfer man en ©rotte, og bert tttppenö O^eone. 
„Dg fee, gortycenget i Stemplet fpltttebeö i to, fra bet 
Øoerfte inbtt'l bet Sføberfte; og Qorben røalo, og 
flipperne reonebe." CSlatfy. 27). golf et troer, at 
2lbamS ipooeb bengang bleo fnnbet i benne $eonej 
fyi paa ©olgattya ffal tyan tyaoe bragt ©faberen ftt 
fibfte Offer, ©aalebeö fnptter ©agnet begge (Spoler, 
Sttenneffeflægtené ©fabelfe og gorloömng, ttl eet og 
famme ©teb $aa Sorben. 3nbttl ben fibfte 3lbéoaabe 
befanbt ftg ogfaa tyer (Bottfreb af 23outllon3 og 
23albntn3 £otlefteber; men u'geooer for bem be ftre 
anbre lattnffe tonger. ©raomcelerne beftaae enbnu, 
men ere ffjMte i 9D?uren. 

2Seb ©t'ben af @olgattya er Søgangen tit £em? 
pelet og ©aloelfetté ©teen, en $labe af ©tone Wlav; 
ntor, rob og tyotbguul, 7' 9" lang og 1' 11" breb. 
£er frtcete be £roenbe af alle ©efter forjt og fyöfe 
meb 2lnbagt ©tenen. 2Seb ©tbcn af £empelmbgangen 
oeftltg folger en £>afle, fra tyoilfen krappen forer til 57 

ben armcnifle £>eet af be oore 25negange. Jra benne 
£afle trcrbcr ntan paa fyoire ©tbe meflem ben anben 
og trebic fiilc inb i ben (tore DJfeflcmtjatle, og $ar 
faatcbcS fnlbcnbt Dmgangen om ben grecffe Kirle. 
21de £ct(igbomme, meb Unbtagelfe af ©rasen, ligge 
altfaa i ben ofttige ipatopart af tempelet feuern 
£»oocb* og 3flellcmtjaflen$ gitter er ber anbragt fraaa 
23cereffer, fom kræfterne pTete at oeooe. 

gorbum beette man ben £el. ©raoé 23eftbbere t 
otte goflejlag: latinerne, ©reelerne, ^lopéfimerne, 
kopterne, armenierne, -fteftorianerne, v 3Jhronitewe, 
og ©regorianerne. 3^n oejtaaer ber Inn meft be to 
førfte, mtnbre bet fjerbe og femte, ©reelerne ^aoe 
ben ooerjte SD?agt og ere ben tyeflige ©raoé SSogtere, 
Roulet Satinerne |>aobe oeeret lige til ben ftbjte 33ranb. 
33egge bele ©olgatI?a mellem ftg, og ©reelerne ooer- 
labe paa SangfrebagS elften bereS £)eel (©tebet f)00r 
Verfet He» reift) til Satinerne. £)iéfe alene eie et 
Drgel, tjotbe Samper i bet Mer^eKigfte og paa 
(BatoelfenS (Steen (fom be $aoe taU tit ©reelerne) 
og Icefe $?eöfe, forenb ©reelerne tor tecfe ben. £il 
SSebertag tjolbe biéfe Samper t ben tatinffe $irle. 
©regorianerne maath afftaae (grifft geengfet og 
(Btebet, t>oor ftorfet oteo reift, tit ©reelerne j Wtytfi* 
nierne ©lamftotten tit armenierne j ÜKeftorianerne Mittags 
balenaS $apet til Satinerne, armenierne eie ben |el. 58 

£efena$ ®apet og ©tebet, tyoor Slæberne beetteS. 
kopterne $aoe et titte $apet «benfor »aa 23cftftben, 
font ftøber 00 ttt bet ^flertyefftglte, og be ere be fat? 
ttgfte 03 rottgfte af atte, £)e ftore s D?e$fer bttoe 
Icefte yaa et 23cere*2ttter ubenfor 3nbgangen ttt (unge? 
lenS 23cereffe. dx bet ®att>ottferne$ £uur at tæfe 
5D?eéfe, faa ottoer tun ben tyotre ipatopart af SSortp? 
fene paa otteret antcenbt; for ©recferne lun benoenftre. 
9)?töunbetfe og £ab fncete, ttgcfom £)jceote oeb ©tben 
af Uflotbtgtjeben, tyer oeb Stben af^tnbagten 03 fønge 
nteb i be gromnteS (£tyor* £)et førjtc ÜJtbt, jeg foretog nttg ubenfor 33oen, 
gtf gjennent 'pttegrunöporten ttt ben foboefttt'ge 2)eet. 
£)enne, font paa ben ene Stbe tnbeftutteö af Ston 
og paa ben anben af be ipote, ooer tyottfe 3Seten 
gaaer ttt iBettyletyem, er fneoer og fft'ppefutb. Sftan 
ftnber t ben en 23enb*) af tyunbrebe ©frtbté SBrebe 
og ftretjunbrebc ©Irt'bté £cengbe ; aabenbart en cetbgammet, 
oeb (Btben af Stongcftabcn uunbocerttg og fenere ofte 
fornoet kogning, ' font, tyoté jeg tcefer rtgttgt, ben *) Gm 35enb er et Oeb ©ateno Dpbaunning bannet 3?anb-- 
bajtn. Dtéfe fortræffelige, i tyete Stften befjenbtc Gonjlrucs 
tioner, ere paa flere (Steber f. (Sr. oeb (Sonftantmopel, 
ubførte meb [tor $ragt. 59 

anben ßrem'ferneä 33og omtaler font et 3Scerf afftong 
£t$ftaS, 2l<$forercn Sanier t bö @amtibtge. (2 
ßron. 32, 30. og tit Dploömng om @t>n, 2 tron. 
33, IL). De 9D?ure, fom nu omgtoe 23enben, cre 
faracemjl Slrbetbe. 

• Dalens 23ceg tit £ot're fremotfer mange røppe* 
graoe, mejt tnbrettebe for gamttter og bejbaenbe 
fnart af eet, fnart af flere, raat ubarbetbebe Gature, 
(£en af bt'öfe iputer tjotber man i Sigt fom ben, f>oort 
Dtfctptenc, efterat S^-njtué oar taget til gange, flutte 
tyaoe ffjutt ftg. Den bteo af ©rælerne plattet meb 
9ftetfcten, malet og omffabt ttt en tt'tte $trfe, meb 
ubfmoffet 3nbgang; ben er en @rao fom be anbre, 
meb flere ®amre. £cet beroeb er en anben ©rannte, 
fom feg Irob inb i gjemtem et fneoert iput. Den beftaaer 
af en meb £ocetoutg ubtjuggct QaUe, 14 gob i Øoa= 
brat, og fer SSceretfer, to yaa $oer af be tre @t'ber. 
#oert dammer ^ar to etter tre ©teenbcenfe, tjooroaa 
Stgene, wbfoebte i StmfTceber, bteoe lagte. 3 eet af 
be bagerjte $amre er ogfaa en (&d)aå)t, fom t be 
cegppttffe ©raoe; t anbre gaaer ber ^noffelljutcr tnb 
i flippen 5 alte btéfe $amre ere enbnu futbe af Änof» 
ler. Doer en ©rao^ute tøjle jeg . . ♦ THC AFTAG 
... CIßN. <£fleré fanbt jeg ingen 3nbffnfter. — 
gotere )p&a ©fraam'ngen er en breb, b^b, i to dlnm 
beelt og meb en mægtig Sorb^gmng fra djnjieftg £tb 60 

forfinet ©rotte, Jjoort, tit for lort Zib ftben, 31rme* 
nierne Cetebe at oegraoe. ©tebet Htoer falbet 23 lob* 
ageren, £afelbama, etilen 3ubaö ertjoeroebe 
»eb SSlobpengene (2lpoft. 1, 19.) , eller font gjpperjte 
prcefterne , ba Jorræberen ^aobe ttlfaftet bent ^enbttt; 
gene og geengt ftg, fjoote for bette ©olo til 23e'gra- 
»elfeSplabS for ^tlgrtmme. „Derfor bleo ben 5tger 
falbet 231obager tnbttl benne Dag." &latfy. 27.). 

utoften oenber ftg øftlt'g og forer neb i 3ofa- 
$$at$ Dal, ber r)er itk er ooer ^nnbrebe (Sfrt'bt 
oreb. ÜRetop $oor oegge Dale foreneé, luffet ogfaa 
benne af en 25enb, ntaaf!ee dammen 5lfu ja , font 
s Jte§emt'a3 (3, 16.) omtaler. 9ttan ftnber ber en b»b 
(Stfteme og en nn fortabt 5ftofd;ee. iptt'n bltoer falbt 
Martas 23 ro nb. Dalen lofter nb ntob @pb og 
nbotber ftg ber. Den Sttentng, at £erren£ Dont ffal 
f>olbe$ t 3ofapl;até Dal, gmnber ftg yaa bet <Steb 
§o$ ^roo^eten 3 o el: 

„ — X>a Otl jeg famle alle Rebninger, og fore 
bem neb t 3ofa^t)ctt^ Dal; og ber otl jeg gaae i 
Sftette meb bem." 

„£cegger (Seglen til; t$t bet mobneé ttl £oft. 
bommer, træber neb, fyi Werfen er fitlb, barrene 
løoe ooerj tf)t bereS Dnbffafr oar ftor." 

„<8ee ipooe oeb £ooe t StærfÉebalen; tf)t nær er 
£erren$ Dag t £ærffebafcn." 61 

„(Sol og søtøtftf ff al formørfeS 03 Stjernerne 
brage bereä ©lernte tilbage. " 

„£crren ffal opløfte fut £øoe-9?ø|t fra 3^'on, fin 
(SorbcnO Stemme fra Scrufalem; og £immel og 
3orb f!al bccøe; men -£>erren er en tilflugt for fit 
golf og en gcejtning for Séraelo 23ørn." (Soel 3, 

17—21.). 

£)en gortolfning fom bette ©reb fanbt l)ø3 3ø* 
berne, maatte i be 2(arl)unbreber , ba Religionen i 
fulblommen Jrifl^eb bejljeftigebe be S^riftneé fjerte 
og 3nbotfbmng$fraft, ogfaa gjøre Spffe fyoö bem. 
Søorigt omtalcé Sofapfyatä £)al yaa intet anbet ©teb 
i ben t) eltige ©frift. 

©tiger man fra 23enben opab i benne Dal, faa 
tyar man til ipøire SÖ efmtttctf eng 23}erg og ber- 
ttceft Dlieojerget; til SSenftre ©ion og Wloxiia. 
Det førfte bærer ftt 9tøn af bet 2Ifguberi, fom ber 
bleo breoet: „©afomo lob ogfaa b^gge et eliter for 
<£amo$, ÜÄoabttcrncö 2lfgub." (1 Ä. 11, 7.). 3tten 
3ofta3 renfebe ©ubétjeneften: „alterne $aa £øiene 
lige ooer for 3^nfalem, oaa ben fyblige Deel af 
Dliebjerget, fom ben iéraelitiffe ®onge ©alomo Ijaobe 
optogt for be afffyelige Slfguber, ©ibom'ertteS 2lfu;a* 
rottj, $?oabiterne$ (£amo3, og 2lmmonitcrneé $Md;on 
lob tyan ligelebeé tilintetgøre. 23itteb (totterne lob §an 62 

o^faa fønbcror^be, og £nnben ont^ngge og yaa biéfe 
(Btcber førtea £)øbmngeoeen." (2 tong. 23-)» 

3 ben fmafle tloft mteKent ©ton og 2D?ørija, ttl 
SBenftre af (Btten, ijoor en mcegttg fltpoeMof ^ceocr 
ftg, ftnber man Silben di g el. 2)en ffyber i et fntnft 
anttft SBceffen, og Mtøer giennem kanaler, ^uggebe i 
flippen, ført otbere ^erfra. s Jleben for SBæffenet er 
en for £tben uorugt 23enb. gorfrtffenbe @rønt prp* 
ber benne tløft og benö Ubgang til Sofap^atö 2)a(, 
fcoté SScegge oare füalbebe og aflerebe i 2lprtt fønteS 
affoebne, og ncerebc $tjt og ^er neppe et DItetrce. 
Sofoa S3og (18, 16,) omtaler atferebe Silben 9? og el 
font eet af be fünfter, ber oeftentte ©rcenbferne for S3en? 
jammS ©eoeet. 2(nben (Santnelö S5og otfer 0$ 3o* 
natljan og 2ltf;tntaa$ ftaaenbe »eb benne Sh'lbe: 
„3onat^an og 2t$ünaa$ opf)olbt fig oeb Silben $ogeI; 
tyi be torbe Hh lontme t'nb i (Staben, og ber labe ftg 
fee. (£n $tge gtl nn tjen og forfonbte bent bette." 
(2 @am. 47, 17.) gørfte kongernes S3og nceoner 
ogfaa flippen oeb Silben ^oget; „2tbonta anrettebe 
berpaa et ©jeftetmb (og lob berttf flagte $rne, gaar 
og febe $reatnre) oeb (Btenen ©omelet, font er t 
91cert?eben af Sh'tben Droget, og t'nboøb atfe ftne ero- 
bre, ^ongené ©ønner, og aße kongens jøbtffe £°f- 
fcetjente; nten ^roptyeten -jftatljan, SSenaja, ^eltene og 63 

fin 33robcr ©alomo lob (jan tf fe inbopbe." (1 $ong. 
t, 9. 10."). 

Sigcfom fliftret oo til 33jergoceggen til £>øire, 
ligeooerfor Otiten, og meget maleriff mellem @rao* 
inbgange og *Dcmbe3mærfer, 'ligger Sanbtfbpen @ilo 
eller (Biloa, fom enbnu Ijar Ijenoeb 30 £>ufe; ben 
maa iffe foroerleö meb ©ilo, £erren$ 23oltg. 
Cf>f. 78. 600 

Zii 93enftre, itebe oeb Hebron, flpber ben Sh'lbe, 
ber ligefom S^en falbeö 6iloa, og rinber ligefom 
ten forrige i et antift S3cetfett. Da juft nogle tprfiffe 
fruentimmer babebe fig beri, funbe jeg ilfe füge neb 
i 23afmet 23eb ben filbe, fom üftel^emiaä falber 
Dammen @eloal>, oar forbum en longelig £aoe 
(3, 15). Stfaiaé ffrioer ©ilo^a (8, 60; ligelebeS 
So^anneé, tyoor l)an fortæller ben 2Minbføbte3 ipelbre* 
belfe, fom @!>rijtuS bob at toe fig yaa bette @teb. (90 

ipoit oppe (Tue Sfyené s D?ure fra S3jerget 9Jco; 
rija neb i Hebrons Dal. globens ©eng er bpbt inb* 
ffaaret og fneoer; bené S3reb er üben £ræer. 3eg 
fanbt benne meget befungne ©trombæf, fom (Samuels, 
kongernes og troniferneS 23oger ofte omtale, üben 
SSanb. Den flanger fig mellem @raoe, fyi ben oft* 
lige 8!raaning af ^floxiya er bebceffet meb tyrfiffe, og 
ben oeftlige af Dliebjerget og 25efmittelfen$ 23jierg 
meb jobiffe ©raomceter. gra be celbfte £iber fyneS 64 

benne ^labö at ^ax>e oceret fjefliget til 33egraoelfer. 
S: re 9)cutbeémcerfer tifbrage ftg fremfor atte £)p* 
mcerffomtyeben. £)et forfte otioer falbt ^ofapljats, 
bet anbei 3atf><**tæ <>Ö &** fr^te 2lofatomé ©rat). 
2lfle tre ere af anttt, bfanbet romerff-ojterlanbjl (Smag, 
03 mcegtige i Ubforetfen. 3ofap$at$ ©rao er et i 
Sllippenö fjerne ubfyugget It'IXe Stempel af 21 gob i 
Ooabrat og omtrent 30 gob f)øtt. Zo Soiler og to 
£al»foiter, fom flutte ftg tit Riderne, af ioniff Dr? 
ben, fm^lfe tyøer Stbe. tyaa ©eftmfet løoer runbtom 
en O^faté af 2lfantf>u3olabe, omtrent tre gob tjøi, fom 
ermbrebe mig om grifen i ^ortiruöfen oeb (Sone i 
Oerceg^pteu. £>erpaa folger fom (Slutning opab en 
fireftbtg ^3pramtbe, fjenoeb 12 gob ^øi. 3*tbgangen er 
fylbt eller unber ben nuocerenbe £)oerflabe. Slroeibet 
yaa bette ©raømcete er rigt, men itk reent. 2) et 
tyele lille tempel ftaaer i en af flippen dugget 3fø 
fd;e, nu omt^ggeligt oelagt meb ©raoe. 

©jennem ben norblige SSceg af benne 9h'fcfi>e er ber 
orubt en ©ang tnb i flippen, fom fører tit 3^^« 5 
rice ©rao. Denne beftaaer af en Sføffe af Slamre, 
üben ©mtjlfe og raae. 2ltrium er oaaret af tre @øi* 
ter. 2ttt tjugget ub af flippen. 

2lbfalom3, Daotbé @øn3, ©rao ftaaer noget 
gotere og tigefom 3ofapl;até i en ttippenifetje. Det 
er et fifle tempel af 24 gob i Doabrat, fjøi$ ncber? 65 

fle Jpalopart, Gcflcn, uboenbtg yaa ^t>cr ©tbe er fm^f- 
fet meb to fycle 03 to f;atoe <3otfer, ber ftotte ftg ttf 
^jorneptflerne, 03 nbt;nggct of flippen. Slrc^ttraöen 
fcar fom 3* rat £ngt9pf;cr og bonffc 9?cfer og Draa* 
toj men (Sotlernc erc af t'om'jf Örbcn. Dct It'tXe 
tempel rager omtrent 18 gob ooer Sorben t'nbttf £)p* 
fatfen ooer 2Irdjttraocm £erpaa Rotier en anben £>p* 
fatö af to ftürfanter, ben ooerjte fmaflere, begge af 
meegttge Doaberftene og fmpffebe meb foeregen grtfe. 
2lf ben anben opfh'ger fom Btrat et ©ptbätag, fom 
opab aabner ftg fom en 2Stomft 03 fanbfynltgoii'S 
enbtc ftg meb SIfantfmS. Det Itgner ben ooerjle Deel 
af ^ftfrateé'S ©raomcele t Sitten. SBpgmngcn paa 
bette 2lbfalom3 ©raomcele fan omtrent ocere 20 $få 
tyot. tyaa tltppem'fcfyenö 23agoceg feer man en Stym* 
panon, 03 begaben otner man en opfplbt S^ang. 
Dgfaa 2lbfafom$ @rao er opfyfbt tnbent, men man 
fan bog fr^oe bertnb ooenfra. Det, fom man ber 
feer af SSoeggene, er nben ©ntpffe. 

Det forftaaer ftg, at btéfe ©raomecter tffc ere 
fra ben %io, fom Dlaonene antpbe. 3ofapf>at Heo 
Infat t fme $æbre$ @rao (ftong, 22, 51) j om 3å$a* 
rt'ce ©rao oeeb jeg intet at ftge; for et Wnbeémcerfc 
for Slbfalon tater rtgttgnof bejtemt folgenbe ©teb: 

„Rebene 2lbfaIon enbnu leocbe, ^aobe $an labet 
opretfe en ©totte for ftg t Eongebaten; t$t$an fagbe: 

v. Often« 9tøfe. S 66 

3eg $ar ingen @øn, berfor ffaf benne <&tttte ocbli* 
geholte férinbringen om mit 9?aon, og tjan falbte ben 
berfor efter ftt Sftaon: „2lbfalom$ ^ttinbeSmærfe" 
(2 @am. 18, 18.) 

Qcttz @teb forflarer, efter min Slnffuelfe, no!, 
^o or for man gao bet TOnbeémcerfe, ber nn tilbage 
|ebber 2lbfalom$ @ra», bette -ftaon; men beoifer iffe, 
at 9tønet .bfeo gioet rigtig, ^^gningéftilen mobfiger 
bet tåbeligt. 

gotere oppe »eb Hebron, ocb goben af Dliebjer* 
get, oifer man ©etfjfemane £aøe, en meb et 
(Steengjerbe omgioet lifte ©rceéplet, l;øorpaa ber ftaaer 
otte celbgamle Olietræer. s D?an troer, at be ere fra 
gfjrijti £ib, pillet blioer tøiolfomt oeb ben ftorftf* 
Iring af 3ofepfm$ (Bell. Jud. VII. 15.), at Zitut 
unber SBeleiringen lob afle £rceer i ^nnbrebe (BtabU 
er3 Dmfrebé tyugge om. 3miblertib oare biäfe £ræer 
aKerebe til i bet 2Iar, ba 3«ttfcd*nt bleo erobret af 
9)?ufelmænbene, fyi be betale fnn otte 9)?ebiner; men 
ber betalte lun een 5ftebine i Sfat af tyoert Dlietrcr.. 
Den fenere £ilocext, efter erobringen, betaler £>alo* 
parten af £øjten. — s Jfteb $oilfet Øtc man faa be* 
tragter bette @teb, faa er bet bog eet af bem, työiö 
£>ijtorie uimobftaaelig gennemtrænger (Sjælen meb 
SSeemob. ipoilfen £>elt paa ben offentlige ©fueplabé 
^ar iffe ftt ©et^femane, fjoor fjanä ©jcel, unber 2tyr* 67 

ten af JtenbcrS £ab 03 2løtnb, i ©merten 00er 23en* 
ncrö lltafucmttgtjcb, ©øagfycb 03 Setftnb, i gorubfø* 
lelfcn af be tunge Dffere og ^rooelfer, tjoortil en? 
tyoer cebei ©trceben forbømmer 9)?enneffet, bebrøoet 
til Dobeu forger og totofer, 03 tjanö fjerte beber, 
at benne ©tunb, om muligt, maatti gaae tjam forbi! 
3 faabanne Øtetøtffe tætter man fnart be $aa, font i 
©anb^cb ere (£en fyengione, 03 ftger i 2(anben tit 
bent: „btioer fjer øg oaager meb mig!" s D?en af, 
bøor rtnge er iffe feto otanbt btéfe bereä £at, fom 
oaage en £tme meb tjam! „2tanben er oet rebebon, 
men tjobet er ffrøbetigt!" (Wlatfy. 26.). 

Det ©teb, tyoor (StøriftøS bab: „gaber, ottbe bu 
tage benne $atf fra mig! bog ffee iffe min 23ittte, 
men but!" (Suc. 22.) taae omtrent et ©teenfaft fra 
£aoen. s P?an otfer oeb ©ettyfemane en ©rotte fom 
bette ©teb, og Slattjotiferne ^aoe inbrettet ben tit 
©ubötjenefte. 9for beroeb er ogfaa ben fmuffe, i en 
ftu'pøcmfctye forbpbebc Sh'rfe oocr ben tjettige Sent- 
frueé, ben fettige 3ofeøt)3, ben fettige %xn 
na3 og ben fettige Soactjimé @raoe. ^flan 
ftiger 00 er tyafotrebftnbétpøe Zxin neb i benne Sh'rfe, 
fom nu ubefuffenbe ttt^orer ©ræfcrne. $zit tjæbret 
af atit ©efter, inboefattebe ben ogfaa en $tabé til 
53on for atle, og enbogfaa Surferne ^aøbe en titte 
from <ptab$, fjoor be gjerne fcengaoe ftg tit ben bt;bc 6S 

2(ntagt, meb 1) milen be ooerl;ooebet betragte 3e* 
rufatcm. Sor bent er bet ben ty eilige @tab, for 
oé et gammelt féoentyr. 5D?en fyoab ber tyoé o3 er 
bagene m'rleligc JSpiftorie, bet ftger (Soangeliftené Drb : 
„Dg tyan traabte ftrar til 3efum og fagbe, tyif ocere 
big, sRaBW! og fpfte tyam." («tøattø. 26.). 

©ettyfemane og ©fraam'ngen af Sftorija oar oe* 
fat af en utallig 5D?ængbe ti;rliffe foner og ^t'ger. 
faa afle ©aber lom ber tyrftffe pilgrimme mcb 
@ang, fybetig 33øn og foraubaarne $ann, og Meoe 
mobtagne af Domberne mcb en Stfegn af Sftofer og 
^almegrene. 9)?ob o3 (£{>njtne løftebe mangen betttg 
ipaanb en (Steen. Dgfaa 9Jhtéfelmcenbene tyaoe paa 
r-cr ^aaffetib tyeflige Jcjter i 3erufalem, og bet 
tyclc otte ©age igjennem. gra ^g^pten, Strabien og 
£amaffu$ ftrømme be til Den tyeflige 33^, ligefom m 
fra *8efierfanbene. 

3Seb ©e^femane fører en fteenfat 33ro ooer fe* 
bron. 2)cr!;o3 ftaaer en Giflerne, ©tiger man opab 
til 35t>en, faa lommer man forbi bet ©teb, tyoor ben 
Retlige ©teotyanuö Meo ftenet (2(poft. 7.), og 
bernceft til ben fort, fom lalbeö efter (;am. tyaa ben 
er ubtyugget fire 2ooer. 9?aar mem er fommet gjen- 
nem benne ^3ort, tyar man yaa tyoire ©tbe et $cmb* 
baftn, 150 Jøb langt og 10 gob brebt, meb opmu- 
rebe ©ibeocegge, en øgning af kantinerne, for-- 69 

nubet jeg, bcnptteä nu fom £aoe. ^rcejterne anfec 
tct for Stagnum Salomonis , for Piscina probatica 
etter Gammen 23etfyeöba, feotä 2Sanb man yaa tyxU 
ftt Xi'bcr ttfjlreo Iccgenbe Straft. (3^. 5.)- 

3ff* langt fra 8t. ©te^anS^ortcn fremotfer 
man s ]3tlatué'é Jpitué/ en (tor Stygmng fra n^ere 
£tb ooenpaa Ruinerne af en celbre. iper oeg^nbcr 
\*ia dolorosa (Smertens SS et)/ een af £ooebgaberne t 
ben nuoærenbe 23», Jjoor Sibelfeéjtattonerue ere an* 
gtone oeb It'ggenbe Sotleffafter, ber oprtnbeltg ere 
Utic af föetfermbe Helena. £tge oocr for ^tlatué'S 
£uuö er ipubflettelfené ipooelotng. emnerne af en 
Stille jtaae $aa bet ®tcb, l;oor (tfolge 23om'factus 03 
21nfelmué) ben §el. 3^mfru mobte (Bonnen yaa fyanø 
ftbftc SSet og fajbt t afmagt, tyunbrcbe og tyoe ©friet 
fra ^tlatué'é ipuué. .ipaloirebftnbötyoe ©frtbt længere 
tyenne oenber ©aben fra SSeft mob S90. tyaa t>cttc 
jpjorne (lal Simon fra Sirene tyaoe tao^ct ^orfet 
yaa {tne Sfulbre (£uc. 23, 26.). 9ter berocb er 
bet ©teb, Ijoor (Sfjrtftué oenbte ftg ttl be efterfolgenbe 
Dotnber og ttlraaote bem: „3 3erufalemö £)ottre! 
græber t'ffe ooer mtg, men græber ooer (£ber felo og 
ooer (SberS 23orn!" (2uc. 23, 28.). Sige for ftg $ar 
man ben onbe D^tgmanbé £uué, fyoem 3^rne falbe 
9caoal, og yaa tjoté £)ertcerffel ?ajaruö laae. (2ue. 
16.). &'ot berfra oenber ©aben tgjen ttl hefter og 70 

tøunbrebe og tooe Slribt fra ben forfte 23enbtng sotfer 
man ben tyet. 23 er o n tf a 3 £uué. s D?en efter enbnu 
et tjunbrebc Slribt lommer Orangen tit ©otgau)a, 
tjoitfen nu forer gjennem en 9D?otte. §ra bette tigger 
^oréfoeftetfenS ^tabé enbnu tofmnbrebe ©Iribt fcorte, 
attfaa ubgjor t)ete Scengben af Via dolorosa fenu)un* 
brebe og tjatofemfutbStyoe Slribt. 

Det t)øiefte S3jerg btanbt be nærmefte Omgioetfer 
af 3^wfalem er Ditebjerget. ^aafle*£iröbag ttV 
(tg om borgenen befteg jeg bet ab ben 23ei, fom fe« 
rer forbi @ et ^ fem ane. Qdtc 23jerg$ 23eliggen$eb 
often for 23^en og abflitt fra benne oeb $ebroné Dat, 
er beljenbt af gamle og npe (Slribenter; tigetebeö at 
bet att i ben cetbfte £tb, fom nu tilbage, tfcer oar "be? 
Itcebt meb Dtietrceer. 

Dmtrent vaa 5D?tbten af ©Iraant'ngen ottfte man 
mig en $ti»»e fom bet @teb, tioor (£[>rtftu$ græb ooer 
(Stabene Unbergang. 

„£)g ba tjan lom ncer tit og faae (Staben, grceb 
^an ooer ben, og fagbe:" 

„SStbfte bu bog, ja enb $aa benne but Dag, 
t)oab ber tjener tit bin greb! 9tten nu er bet ffjutt 
for bine |2ine." 

„Derfor flutte be Dage lomme ooer Dig, at 
bine gienber flutte lafte en SSotb op omlring big, 71 

og teletre big runbt omfring, ogH trænge btcj afle-- 
regne. 

„Dg be flutte leegge big flet obe og bine S3ern 
i big, og tffe tabe «Steen paa «Steen i big; forbi bu 
ith fjenbte bin SBefogetfeS &ib." (8uc. 19.), 

Qctte Steb flat ogfaa ocere bet fammc, tyoor 
Sttuö opflog ftt Seit. Dg oirfelig er Ubftgten ooer 
23$)en, ber ubbreber ftg ligeooerfor jceont ffraanet, fra 
bette Stanbpunft uinb(frcenfet. £erfra oefaae jeg 
meb nun Ätffert s 3Jcof$een el^Safljra, font er 09g; 
get af Dmar paa ben $labé, tjoor Salomoö Sempel 
ftob. bortfarerne gjorbe en $irfe beraf. Salabbin 
gjiorbe ben atter til Uttorøee. ©en inbtager tyele ben 
nuocerenbe SS^eS fyboftlige gjerbebeel og froner ;)Jco> 
rijaö £oiflabe. tyaa ben nteb farmor brolagte $lab$ 
^ceoer ftg et gobfü)ffe, 200 Sfribt langt, 150 gob 
brebt og otte £rtn l)øit. ©erpaa Rotier et ottelantet 
Sempel, ^oorooer en nteb 23lp tøffet kuppel tyoceloer 
ftg. £>enne enber t en Spibé, font bærer .iSpalomaa* 
nen. Stemplets SButbuer, otte i Sal, ere Itgefaa tyoie 
fom 23a?ggene. ipooebfaroen er ben grønne; Stilen 
let og fttn. ^31abfen omgioeé af et ©ronfoær, og 
bette er omringet af tolo ^3ortifer meb to og tre 
33uer af tyoibt farmor, ©en oibere Dmfrebö ubfylbec 
af anfeelige kogninger, ber §ore til 9D?ofd)een. 72 

©ronfocerplabfcn fan omtrent fyaoe 500 Sfrtbt i 
Samgben og 460 i 23reben. 

©aameget om bet nboenbtge. Sngen 23antroenbe 
tor trcebe gjennem s ]5orttferne; Ijan ubfcetter ftg for 
at mtfte Stoet. (£n féngfænber oooebe fort for mtn 
2tnfomft tre @ange at gaae tnb t Stemplet, og bteo, 
trobS ftn gorflæbm'ng ben trebte ©ang fjenbt. ipan 
bteo pryglet batobob, men fretft af ©onoernenrens 
Sagt, og SDtefene i ben fjefltge gorloferé utofter loé- 
fjobte ^am af benne for 3000 ^jaftre. £>et %fåxc 
af benne ^ttofcfyee, ^oor man otfer ben ©teen, fra 
fjotlfen s D?ot)ammeb foang ftg o» til iptmten, er beflcebt 
meb SDGofatf. ©erten 5D?armorfot'fer bære bet forfte 
©tofoærf og Itgefaa mange ^nppefen. $?ob fyoer 
Serbenéfant oenber, (t'gefom bet forben oar i bet gamle 
Memoet (<£$efiel 40}, en ^ort, ber ftotteS af fer 
©otier af s D?armor og ^orp^r. 

3eg Ian fyer tffe nnbtabe at bemærfe, at ben 
©ftlbrtng, fom kongernes og $rontferne3 33oger gtoe 
af bet ©afomonffe tempel, töber ^en yaa en 23ög* 
mngöftüt, ber tyar ftor 2tg1)eb meb be cegppttffe £em- 
pferö. $5gopten oar ogfaa paa ©atomoé £tb ®onfkn$ 
Sßormaflanb for be Sftaboftater, ber oare bete 35nnb3* 
foroanbte. £>et er ogfaa fanbfonltgt, at f (t'gefom ©a* 
lomo betjente ftg af tyrtffe og ftbontjle 2lrbetbere ttl 
at tilhugge lommeret og ©tenene og af tprtfle ftonftnerc hl Slrfceibenie t Wlahw, ©utb 03 félfcnbeen 
(ftong. 5. G.), ^an ogfaa fjar taget cegt;pttjle Stygrne- 
jtere paa Raab, faa meget mere fom Jjan jo felo tog 
een af faraonernes £>ottre ttlcegte 03 opboggebe 
t?enbe en SBoltg oeb tempelet ($!ong. 8, 8. 9, 24.). 
Dette £empet3 Rtgbom 03 $ragt fan lun forefomme 
utrolig for ben, ber tf fe tyar feet be ægopttjfe £enu 
pier. ©fjonbt bt'éfe Itgge t Rutner afgtoe be bog et 
tpbeu'gt SSeotté for, f>»ttfen u^re $raft Religionen 
paa fyin £tb fjaobe, og for be ftore Omfoftm'nger, 
ber oleoe gjorte for benö ©fofb. £)m enb tffe 
MgpptenS £ertø$eb lob 0$ flutte o3 hl ^onjtené 
Ubotflütg t bet ncermefte Rabotanb mob g)ften; faa 
oilbe feto S3e(frt»elfen beraf, fom ot tcefe i SStbelen, 
atfercbe »ære S3e»tt$ nol. 2(t benne ^onftbannelfe 
tffe forft »eb Søberne ole» bragt tt'I ^atæfttna, men 
ble» forefunbet ber af bem, er tnbtöfenbe af mange 
©teber. gra £abab;(£fer$ og fine oort'ge ^aboeré 
23t)er tog £)a»tb en ftor SDtøngbe (Solo* @ulb* og 
^obber^ar (1 ®ron. 19.), og bet n»e Zyxuö, $mé 
©ftbe tjente tong ©atorno, »ar aflerebe bengang paa 
en Ub»tHmgé=f)øtbe, ber gao 3erufalem et gftmrenbe 
gorbtttebe (®ong. o.), 9tten tjoor ble» be ufjore ©fatte 
af, fom bte»e anoenbte paa og opb^ngebe t templet? 
be ^unbrebe tuftnb Centner ©ulb og be tuftnb @ang 
tuftnb Centner ©0(0 ? (ton. 23, 14.). @»aret fmbes 74 

t 2G£gt)ptené £empter og t bc <8teber af ben fycfligc 
3lrift, ber omtale Qerufatemé erobring af faraos 
nen ©cbifctyaf (1. ftong. 24.), ©prtcné ^ongeö, £a; 
faetø, ftctttog, (2 ßong. 12.) anbringen »eb 3oaé, 
SSraeté ^onge (2 ßong. H.), ^tøførieno ßonge, 
©anctjeribS 23ranbflattetfer (2 äMfl- IS«)/ Styarao 
s Jlefoé Itgnenbe gremfcerb (2 ®ong. 23), 03 enbettg 
digets &itintetgjørelfe »eb 23at)pIottteren üftebufabne-- 
Sar (2 Æong. 24. 25.). 

„hefter," fagbe een af £)ifciptene ttf £erren, 
ba be gtf ub af tempelet, „fee tjoitfe @tene, og 
tyoitfe øgninger!" — Dg 3efué foarebe: „feer bu 
biäfe (tore øgninger? ber flat ilfe labeä (Steen »aa 
(Steen, font jo flat nebbrt)be$!" — Dg faatebeé er 
bet ogfaa gaaet. 

9D?en tilbage tit oor SSanbrtng paa Ditebjerget! 
gra benne Ubftgt lom jeg tit nogle ©rotter, fom 
man falber ^roptjeterneä @raoe, bernceft tit en 
lifterne meb toto 23uer. 23eb benne flutte 2lpofttenc 
$aoe forfattet £roe3befjenbetfen. Stør beroeb, tyoor 
ber ftaaer furner af et $apet, betragtet meb 2tnbagt 
ben $tab$, $»or Gtyrifluä teerte bem £errenö S3on, 
og trebioe ©fribt ot'bere tit et Dtietræ, bet nemlig, tyoor 
$an forlibte ©ommen. (Wlatfy. 24. 25. 9ttarc. 130 
Øoerft $aa ©otbfen jtaaer en 9flofcfyee, forbum £tm* 
metf artend tirfe. Sn titte, ottelantet, nogen Styg* 75 

m'ng omgtoer en Steen, tyoort man feer Stftr^Het af 
cn oenftre gob. Den S?ortfoceocnbeö ipooeb maa 
man tccnfe ftg fcenbe mob 9?orb. 

^aa benne £otbe oar fra be ælbjte £tber en 
^labö tt'I 23on. „Daötb fteg nn op paa Dtteüjer- 
get, grcebenbe, meb ttl^ttet ipooeb og barfobet. — 
Da Damb oar lommen op paa 23jerget, ^oor tjan 
oübe tttoebe @nb" 0. f. 0. (2. ©am. 15.). 2>ette 
©teb, fom tjar tlbftgt tt'I (£gnen mnbt om, oar fom 
af Naturen bannet Hi ©nbétjenefte. Derfor er (£$e* 
tykU 23tßebe ogfaa trceffenbe: „£erren$ £erlt'gfyeb 
^ceoebe ftg ba 00 fra ©tåben, og Meo ftaaenbe yaa 
bet 23jerg, fom It'gger $ften for ©tåben." (11,23.). 
£tgefaa fmnlt er bet 23tflebe $03 ßatyaxitä (14.). 

©enber man fra Dtfetyerget fit 33ÜI üb ooer 
Dmegnen, faa mober bet paa atte ©tber et formeligt 
£anb. Den ene £ot, faftet ooer ben anben, fremo^ 
ber et 23tflebe af ^orftprrelfe 03 $belceggetfe. 9)?ob 
sftorb er ber ipotjlette, ooer Rillen 35° norboeftttg 
en 9>cofd)ee ffner neb fra en tyet ^tt'ppetmbe; bet oar 
forbnm ©amuefé litte ftirfe 03 i tibtigfte £ib ©ilo, 
fyoor £errenä golf opreijte StaoernaMet og 3^foa oeb 
Sobfaftning foretog SanbetS Deling. (3of. 18.) ©pb* 
Kg £en tmob Hebron aaoner Daten ftg. 3 Øften 
feer man ben brebe ©lette $>eb 3entf)0, 3orban 
og et langt 2tffnit af bet bobe $ao, men yaa fyin 76 

©ibe beraf en f)øt, glat, eenöformig, cfyaracteertøa 
23jergr»g, i bibelen latbet ^töga (5 $cof. 31), fra 
pillen -Jftofeé ooerfluebe bet Saub, fom bet ille »ar 
tyam forunbt at betrcebe, og i Rüttlet 3^raelö 23ørn 
unber 3of»aé 5lnførfel nebftege til ^anaané erobring. 
Sanbet mellem 3erufalem og 3orban er ligefom en 
ubbrcenbt Sorbounb, affegraa og bruun; lun i kløfterne 
ftnbeä s 2lgre, gigen* 3[ftanbel* og Dlietrceer, men tiefe 
futbe af $raft og garøe. JBeien fra Dliebjerget tit 
Ubtøbet af 3orban i bet bobe £aø er fer SSttile 
lang, men Ian i lige Sinie Ina» ubgjore tre» 

(£n £ru» SBcouiner laae bengang juft i Sletten 
»eb 3Wd)ø, og tn'nbrebe enfiøer Stitncermelfe 5 oi lom 
attfaa Hk tit at foretage 0$ noget $ibt til bet bøbe 
£a»3 S3rebber. 

23 i lom gjennem £anb$b»en 23etf}»^age, fom 
enbnu latbeS faatebeS, og til ben 25ronb, ^»or QfyxU 
ftuS $aa £itbage»eien fra 3^n'(|o »teiebe at ubt)»ile 
meb fine 2l»oftte; berpaa til 23etf)ania, fjøor man 
x>ii^ 0$ Sa^aruS'S @ra», et dammer og en 
©rotte, tjuggebe 26 £rin b»bt i tfiøøen; ben ttyfc 
rer ^at^olilerne og er inbrettet tit ©ubétjienefte. 3 
%t)üti$, en ncertiggenbe Sanbébip, »ii jte man 0$ 
^flagbatenaä ipuuS, og noget often berfor bet 
©teb, t)»or @tyriftu$ traf ben bobfeerbige ©»nberinbe. 
%Ue £oiber øften for SDtiebjerget ere fulbe af ©teen* 77 

brub, ©rotter, ©rase, bpbc og (tore S3rønbe og 
ftorngjemmer, fom cre ubtjulebe i ftftppernc. 

tyaa ipj'cmoeten ot'tjtc man o3 paa 5Dttebjergetö 
©pbftbe bet @teb, (>oor 3uba3 ffol ^^e fxcttgt ftg. — 

£c (Steber, fom foruben be ooenanforte anfcefa* 
leö be djrtjtne £roenbe til anbccöttVj ^Betragtning, ere 
3ebebceu<3'$ ipuué, nu en græff tirte; ^tjart* 
feeéren @tmoné ipuué, nu en obelagt ^trle oeb 
Via dolorosa; ttle langt berfra ben fyetltge 5lnnaé ftlo- 
fter nteb Unbfangetfené ©rotte, nu en 5D?ofd;ee; 
bet (Etcb, ^oor ben opftanbne Jrelfcr aabrubarebe ftg 
for be toenbe harter; ÜÄartaö, Sodann v DJ?arct 9J?o? 
beré, £uué, tjoor ^etruS begao ftg fjen, cfterat tjan 
af engelen oar Weoct fretft, nu en ®trfe for Wtaxo- 
m'terne; ben fyeUtge ^3etrt gcengfel, nu en for? 
falben ®trfe og, tffe langt berfra, bet ©teb, fyoor 
2tbratjam ottbe offre fut fem og tpoeaartge @on 
Sfaaf (3of. Ant. I. 13), nu mtbt t en (£ng meflem 
3?utner, tffe langt fra ben tjefltge ©rao. 3nbtf!e gt 
gentrceer groe yaa be omftortebe ^ure, og falmer 
ougge bereö droner berooer. 

£)et greeffe utofter og £ofm'ttum »eb ben 
^eßtge ©raoö Memoet er fttftet af Sonftanttn og He- 
lena. Den ere toenbe (£apefler, fiore og rtgt ubfm^ 
febe, meb mange ^alerter, gra bette SHofteré £er; 
raéfe fommer man op yaa feloe £em»eTet3, forfra 78 

man $at en anben f)erttg Ubftgt ooer Styen. 3eg 
boætebe yaa £empteté Stribe, mebené ©olen gtl neb. (5t 
21nftrog af SBeemob oar nbbrebt ooer bet ^ete Malert, 
en 93eemob, fom Inn er anet og nbtalt t 3erentice 
Slfagefange! — 3 bet fjernefte @pb ntobte mit gh'e 
en branbgnnt gttmrenbe (Stribe af ben arabtfle £5rf. 
Snotene Sanbmarler, tanfe og ttotofe, meb bereö 
forte ^tt'pjpemaafer teoebe oo t mm (£rinbring, og bet 
forelom mtg, fom om £tftorten tyaoe tagt et ttgnenbe 
2tgltcebe ooer ben 3<>rt>fcttnb, fjoorpaa jeg ftob. 

£)m hatten lom ber Sføgn og Sorben. £>en 
rnflebe ooer ©tone Gatter. — -ftcejte borgen oare 
bjergene rnnbtom ttgefom betagte meb et tpfegront 
£eope. 

SCftnrene om ben nnocerenbe 33pe, ere et SScerl 
af Sotetman, ©ettmé Son, og fra klaret 1543. De 
ere $eelt tgjennem oet oebttgetjotbte, bebre enb ÜJhtren 
om nogen anben tprltfl $89, (Jonjtanttnopet ille unb* 
tagen, ftærle, men nbeocebnebe. 9^aar man gaaer 
gjennem f ttgrimmeneä fort, fom af be (Sfm'ftne 
ogfaa btt'oer latbet 53et^tc^emö - forten, 3<*ffa ; 
forten, af 9D?afyomebanerne 23ab*et*$$attt (ben 
UböatgteS fort) etter ogfaa 33ab * el*ff$altl(2fora* 
fyamö fort), faa t>ar man yaa 33enftre utoften mel* 
tem Ston og 231obagerneä ipot, men ttgefor ftg ben 
;ceont opfHgenbe Jpotftette. forten oenber mob 9c 9t 33. 79 

Ringmuren taget \\ia oenftre £aanb af benne en fyb* 
hVj Retning og følger Rauben af ©ion t en (Street 
ning af 440 ©frtbt. £aarnene og burene paa 
©lettet i $9cn, £>aotb$ 23org fatbet, $æee ftg eeer 
ben førjte $atopart af benne ©træfning, feran (jøtø 
fen er anbragt et 23olocerf, ber er tnbrettet tit 36 
©tyffcr feran eg 7 meb ©onben. ©fybetyntterne ere 
nn næften afle titmnrebe, eg et ?5ar noetpbelige <Styh 
fer nbgjore ben neefte ^ilo^gningä t>ete SSeoceontng. 
^ra Retningen meb ©9b eenber Sftingmnren meb 2>jt, 
brager füg tocerä ooer ©ionö gtabe og femmer efter 
240 ©frtbt tt'I ©tene 'JJort, 93aø*ei*9le*t*$a* 
fy nb (^ropfyeten £)aotb3 ^ort)* £erfra gaaer @rnns 
ben nebab. £angö neb meb ©ionä ©fraaning gaaer 
^ingmnren enbnu 364 ©frtbt meb $ften, berpaa opab 
^onja ferft 100 ©frtbt «RD., berpaa 140 D9JD. 
eg tgjicn 100 9J£).; frembeleé tange 3?anben af Wlo* 
rija atter 300 ©frtbt tmob £>ft. ©jiennem SSeftftben 
af benne ©trcefntngé anbet Staarn gaaer ben filte f>ort 
53at> = el- 9ftograot (25arbareffe»orten) b. e. 
Porta stcrquilinia (Uttøgporten), gjennem fyøttfe 3^ ? 
berne forte ben fangne Reifer til ^ttatné. fRincptm* 
ren eoter t en ret SStnfet 80 ©frtbt ooab, fyoor ber 
ftaaer en tifmnret v Jort, eg fyoor 3Seten femmer ep 
fra Dalen 3ofa»fjat, lige eeer fer ©tie. Sugninger, 
fom fyore tit ^efefjeen et -©af fyr a, fyccoe ftg fyøt't 80 

ooer 9D?urcn. Sangö meb Rauben af Wlcxiia, ^s>or 
benne er fjm'eft og jtetleft, brager Dfrngmnren 200 ©frt'bt 
oftltg; berncejt mob 9?orb 450 ©frt'bt It'cje ttl ben 
gtrtbne $ort (23ao * el* DaraHe). Denne, fom er 
af romer)! £3ögmng og Oeftaaer af to 33ner af fortn; 
tt'f! Drben, forer Itge ttl ^labfen el*©aftyra. Den 
bftoer Ijolbt ttfmnret af Surferne; fyi, t'folge (Sagnet, 
flat en djrtfieltg féroorer paa en ^almefønbag brage 
tnb gjennem ben. iperfra til ben $el. (Stefano 
^5ort 08ab * el* 8tbt*9ttanam, 3<>rof™ 9ttartaé 
s $ort) er 250 ©frt'bt mob Stforb. 9?n ocg^nber $ev 
fletten jceont at Ijæoe ftg. C^fter 490 ©frt'bt, Itcjcle- 
beé mob 9?ørb/ lommer Ringmuren ttl 9?orboft sJpjør? 
net, ber falbeé £anfrebé £aarn. ©fraam'ngen, 
ber lange ^S^ené $ftftbe er $01 og ftet'l, forfot'nber 
nn, fyi nær »eb bette £}ørne beg^nber 3ofaptyatø 
Dal, fom ogfaa f ebron. £øt'(Tetten forben for 
(Staben l)ar ber fin gorOtnbelfe meb £)lt'eb}erget. 

^orbftben af 3?t'ngmnren- er ben egentlige 2ln* 
greoéftbe. Den banner en nbfprtngenbe SBtnfel. (£n 
Deel af ben brager ftg nemlig mob SSe(l/ en anben 
føbøeftltg 430 ©frt'bt i forjte ffietnmg, af tjot'lfe tø* 
^nnbrebe jeeont opftt'genbe føre ttl ben Ittle $ort, fom 
fafbeö ^erobeé'S eller (£r>tyratm$, fom gaaer 
gjennem bet fjette £aarn. -3 ©raøen oeb bet trebt'e 
£aarn er en bæffet diaerne og en 93rønb »eb ©t'ben 81 

af, f)0t$ £rug er en Üttarmorfarfop^ag. ßt|temen 
»ar f»lbt, ba jeg faae ben. 

Sag ben Ude ^ort gaaer Sfturen 146 ©Irtbt 
tnbab, og $æ»er ftg t'gjen t en ©trcclm'ng af 170 
©frtbt. ©er Rotier ben paa Stttppen, 03 tager ber? 
nceft en fpbocftttg Retning. (Sfter 180 ©Irtbt ftober 
ben paa £)amaffnö*^porten (23a»?ef;(£tjam), og? 
faa lalbet ©»ticporten (33 a o- zU $ am o nb) ben jttr* 
Itgjte af afle, og Itggenbe t £oteneé gorbpomng. 
Ubcnfor benne, oeb 23eten, (taaer en 23ronb. £erfra 
fttger ^tngmnren 500 ©Irtbt tgjen op ab ©ton, 
fprtnger 60 ©Irtbt nb t en (tnmp SStnlet og tjar t 
bette Ubfprtng et SSanboaftn foran. $aa ©Irtbt fra 
5D?nren »tfer ftg ogfaa §er £e»ntnger af be celbre 
etter romerfie SJhtre; bet er 9tta$fer af ©teenf»tbtng, 
beftcebt meb focere Goaberftene. GEfter 320 ©Irtbt 
tocerö ooer £otben, meb ftre Ubfprtng, f)»ert paa 10 
©Irtbt, lommer man ttl ben anben SStnlet paa s Jt»rb- 
ftben, fom bannet af et paa flippen tyottenbe £aarn 
af 26 ©frtbté 23rebe. £er ^olber ben ©ra» op, fom 
ligger nbenfor SRtngmnren fra ©t. ©tefjanö £aarn til 
ttttt ©teb, og fom for bet 5D?efte er tjngget t flippen 
og fnart er 6 gob, fnart 8 gob b»o og $en»eb 24 
©frt'bt »reb. 

Nu gaaer SDtøen 60 ©Irtbt b»bt tnbab, men 
^otber bog i 158 ©Irtbt en Retning mob ©SS., $»or* 

t>. DUen« Muk. 6 82 

yaa ben oenber ftß mob ©SiD. 03 efter 300 Sfrtb* 
t'ßjen lommer ttl S3etf)let)emé^orten. 

SSpcn fjar altfaa ftjo $orte, 03 Ufrngmurett i 
ftn Ijele Ubotftmg en Sængbe af 5616 ©Irtbt. £>en 
brpbeS af fprret^oe £aarne 03 fer og t^oe 
£atotaarne etter glanler* £eraf falber yab 
9tforbftben 1816 ©Irtbt, 15 £aarne, 17 glanler. 
SSeftfiben 968 — 10 — 5 — 
©pbftben 1618 — 9 — 2 
|2jtftben 1214 — 6 — 2 — 
burene ere af ttljmgne (Stene, forbunbne meb 
SOtunrfalf, ttfftrcellelt'3 tplle, 03 forfønebe meb SSebæfV 
nmger, £rapper 03 £p3an3c, i ©jennemfm't 22 £a$ 
$øte, QaQtt re3net ttl 28 bommer. Sttnberne nb3Jore 
to ?a3 ttl. SDtøeneS Ijete £otbe nb3jor altfaa 56 
gob. S) c ere laoeft $aa ©t;bftben, Ijoor be opfttge 
ttl Porta sterquilinia; ^oteft fra benne ttl ©öboftfyjor- 
net. tyaa bette ©tylle benyttes ^eontnger af celbre 
9D?ure; be to 03 tyoe nt)e £03 ^otle nemlt'3 yaa fem 
£03 af fjamtpemceéføe Doaberftene. ©^bofttjjornet 
tjar af bt'Sfe ftbfte ßorten £a3, 03 af be cmbre to 03 
tyoe, 03 er bet ftcerlefte 03 ttfltge mtnbjt tttøa^eltoe 
©tcb af Sfttngmuren, efterfom 23jiera,et l>er gaaer ftetlt 
neb mob SofapljatS £)al. £ aar nette l?aoe ooeralt 
Doabrater eller 9?ectan3ler ttl ©runbflabe. £)ere$ 
grafianbtnbbprbeS er ult^e. Dsfaa er bette £ilfcelbet meb 83 

bereö 23rebe, ber afoerler tmettem 6 og 24 (gfribt. 
De trcebe fra 1 ttl 14 ©frtbt ubenfor teuren. De 
tiefte £aarne ere be to fobttge ocb Söcftftben; bet, 
fom ftaaer meflem ©^bocf^jornet og ©tone forten ; 
bet forjte og trebte oftttg for benne ^ort (tø tint træ- 
ber fem ©frt'bt üb og er 16 ©frtbt brebt; bette 
banner Jpjornet tjoor teuren oenber ftg fra Sft tÜ 
9iorboft, er 18 ©frtbt brebt og tjar et ttbfprtng af 8 
til 9 ©frtbt); £anfreb$ £aarn; £aarnet \>aa flippe? 
bajttonen yaa 9corbftben, 03 ttfftbft bet £aarn, font 
banner ben oejHtge (£nbe af benne ©tbe. £ a l o* 
taarnene (Jtanlerne) fremtreebe t en 23rebe af eet 
ttl ti ©frtbt. De fteerfefte ere paa begge ©toer af 
v J?orboefityjornet. 

©fyonbt s JJorbftben er ben egentlige Slngrebéfibe, 
faa fan angrebet bog meb gorbeel ubftrceffeS ooer ben 
^aloe £>\U og SSeftftbe. s Jcorbftben, fom ben ber er 
fort yaa Ubppnterne af £otf!etten, er befjerffet; bens 
foagefte ^nnct er oeb (£pf)ratmö ^ort. 

£3 or g en (ogfaa lalbet ^tfant*£aarnet) ftaaer 
teet tnbenfor ^tlgrtmSportcn, og ubgjor en meb en 
bpb (Drao omgt'oet Seetange! af to^nnbrebe ©htbtc 
23rebe og omtrent trebftnbétyoe ©frt'btS i'ængbe. 
Den tøecoer ftg meb to f)øte £aarne ooer Stytnuren 
oaa oenftre §aanb af ^3tlgrtm3porten, ^ar tmob ©$>b 
to anbre af bett)belt'g Spffelfe, og Itgefoa mange mob 84 

gtø, meflem tyottfe Søgangen er, Sorem benne ble» 
ter for fort ftben lagt et Batterie, for beqoemmere at 
tyotbe S3^en i £ømme. Denne 35org etter gceftmng 
ligger üben Z$M $aa D a o tb é 23org, font tgjen laae 
paa 3^n(ttemeé SSorg. „Dasn'b erobrebe 25orgen 
©ton, font berefter oleo lalbet DaotbS ©tab.'' ($ron. 
11, 5.) „Daotb tog ftn 23ottg yaa SSorgen, font 
berfor fatbteö Daotbö ©tab." (ib. 7.). ^tabfen U* 
tyerffer ©tåben. (£n 23org t 23pen fan berfor tffe 
oet ocere fat noget anbet ©teb enb tyer* (St S5t'Iag 
tyerttt ere ogfaa føfgenbe Drb: „3 bet fantnte øtnebe 
bet unge $ftennejfe, font ftob paa SSagt, en fror 
s Dtøgbe fomnte frem, ben ene efter ben anben, fra 
©tben af SSjerget" (2 ©am. 13.) gra tittet anbet 
©teb t SS^en ooerfeer man bebre be SSete, ber føre 
fra £øtfletten til ©tåben, enb netop fra ben $Met, 
tyoor Sorgen enbnu ben Dag t Dag ftaaer. %ta bene 
Sttnber betragtebe ftgge toenbe 3Sanboafiner enbnu t oore 
Dage SBftffet faa nær, at man tilfulbe fan more jtg 
oeb ©^net af Sen, fom baber ftg ben; bet ene ligger 
t hoften mob SSejt for s $tIgrtmö»orten, bet anbet tnbe t 
SSpen, norben for SSorgen j bet ene etter bet anbet antager 
man for bet SSaftn, tyoort Daotb fra finSSorgS £mbe 
beturebe SSat^fe^ba, ipettytttyeren Urtaé'é £uftru. 

1)a ©ofgattya yaa (£tyrtftt £tber taae ubenfor 
SS^ené $cure» men bet titttge er tnbtyfenbe faaoel af 85 

mange ©teber i 33ibeten, font og af ®wnben$ S3e* 
ffaffen^cb, at ben baoeerenbe Speö $ingmnnr i ®|t, 
©9b 03 SScft famt paa Dforbojtftben »ar lug ben s Jht- 
occrenbe, faa Ian man fnn betragte ©træfningen fra 
^ifgrimtfporten tit ©amajfnS^orten fom uboibet, og 
bet er fanbfpntigt, at Üh'ngmnren bengang brog ftg 
fra bet yaa ttippep^nten (taaenbe £aaw »eb ^lorbft? 
ben tangö £oien S3ettjfeba3 ©fraaning føbtig, gjen* 
nemflar Via dolorosa og ^ceoebe ftg op ab 9ttorija, 
men f?er (tobte fammen meb en fra ^itgrimSporten, 
ofttig fra @ion nebftigenbe £)eet af SSefoejtningémnren. 
Sibeten tyentpber ofte paa en bobbett 9D?nnr; f. (Ex. 
„(£$ecfyia3 tabte Uh 5D?obet , tjan iftanbfatte ben for- 
fatbne 3flnur, og forfyotebe ben inbtit £aarnene, fatte 
en anben Wluux üben om ben" — (2 tron. 32, 5.). 
„derefter opo^ggebe fjan OEftanaéfe) ben ipberfte 
tylvLUT foran £)a»ib$ @rab, 2Se(ten for ©iljon i £)aten 
tige tit giffeporten, forte ben omlring £>p^et, og 
gjorbe ben meget tjoi." (2 tron. 33, 14.). 

9)?en biéfe 9)htre bteoe nebreone af Sao^to- 
nierne. £)a (£9™$ tittob Soberne at oenbe tilbage tit 
Scebretanbet, gao tjan bem oet ?oo tit at gjenopbpgge 
£empetet; men ba be nnber 2lrtaxerxe3, (2trt^a- 
faftfya) ogfaa oitbe gjenreife burene, forbob benne 
tonge bet for bet forfte (Sera 4.), t^otéaarfag ogfaa 
9lefjemia flrioer: „ — jeg ftob op om batten 86 

meb nogle feta £cbfagere, øg reb ub af £>atøørtett 
t>en ttt ©fangeftlben øg s J!>?øg»ørten, og fretragtebc 
berfra mcb 33eemob Sentfatemö nebreøne 9J?ure 03 
øøørænbte ^3ørte. £>erfra fcegaø jeg mtg tit tt'Ibe^ 
øørten øg ®øngené ?$tffebam; men tyer lunbe bet T)yx 
jeg reb paa, tffe fømme frem." (2, 13. 14.). 3 bet 
ncefiføtgenbe $aøttet øejfrtøer Sftetyemfa DfctngmurenS 
©ang faaban, føm ben alltgeøet unber tyanä SScfty* 
retfe fcteø tygget. Døtyggelfen, føm egentlig øaa een 
øg famme £ib Weø ført i ben tyele Ubjtræfm'ng , øe* 
g^nbte »eb ftaaxtpoxtcxi, gif berfra tit jjtffepor* 
ten, faa ttt ben gamte^ørt, øøer ben ørebe 9ftunr 
til £)at»ørten, ttt ben tuftnb 3(ten berfra "befiggenbe 
2D?øg»ørt, øtbcre ttt $ itbepørten, øg førøi ®itben 
@itøe (Setøaty), gøngernes «^aøe øg be £raøøer, føm 
gtl ncb fra £)aøtbé ©tab, førøt £)aøibo ©raøe, 
£>ammen 21 f uja øg£ettene$ £unS Itge ttt Rørnet eb 
3?nfttyfet, ber gif 0» ab Reiben øg tyoraf en ©eet 
alt taae $aa feløe benne. Scengere tyen gjørbe 9h'ng= 
muren et ^3ar SSinlter tnb ttt et tytt £aarn, føm ra- 
gebe frem af gøngernes ^aflabö, omgaø Døtyet (føm 
jeg anfeer tigeoetpbenbe meb 23ett;feba) tyør 23 a nb? 
$ ør ten ftøb, gtf ttt ipefteøørten øg øt'bere ttt 
Otaabéøørten lige ttt 9?ørbøftj> jernet, tyørøaa ben 
igjen ftuttebe ftg ttt Jaareøorten. 

21 f benne Drben fremgaaer meb temmelig ftor 87 

©anbfyntt'gtjeb føtgenbc S3eftemmetfe: gaareporten er 
(3o^. 5.) ben, font nn ttlbagö er opfatbt efter ben $el. 
©tept)ann£- 3 Mellemrummet fra benne til ©i;bojb 
jernet af ben nuoærcnbe 95r> falbe gtjleporten 03 ben 
gamle v $ort. ©t)bo(?l)j;ørnct felt) er ben t>rcbe -X^nur. 
gennem ©pbftben gtf £)atportcn, 5D?øgporten (Porta 
sterqvilinia) 03 Slilbepørten. Pengene Jpaoe laae 
mellem ^tlberne ©tloe 03 Droget; »eb benne ftbftc 
førte £rappetrtn op gjennem kløften tt'I £)aotbö ©tab, 
font attfaa, t mere ubjkaft SSetpbntng af IDrbet, tnb? 
befattebe ben Ijete $aa ©ton tetrebe £)eet af 3 cru f a - 
lem» £>asn'bS @rat>e, tjooroeb man fnn ba Ian for* 
ftaae be egentlige ^ongegraoe, naar man i ooennceonte 
SSetybntng forftaaer ben 33enæonelfe: „£)aotbö 
©tab," oare attfaa paa bet ©teb, font man enbnn t 
»or £ib angt'oer. £)ammen, etter fnarere SSajtnet, 
2lfuja er bet, ber ttgger i kløften nbenfor SSejlftbcit 
etter bet noget fybltgere. jettenes SSorg antybcr 
tfcerbeteø^eb ©tottet etter £>aoib3 ©tab t cengere 35c; 
tpbntng. SRuj^ufet maa {>aoe tigget oeb 5D?ortj;aö 
norboefttige £elbtng. ^ongeljufet er een af Stempe- 
lets ©tbeotjgntnger. SSanbporten falber t ipelbingen 
mob ben nuocerenbe £>araajTuö?$ort; £efte? og 9?aabé? 
portene paa 9corbftben. 

9)?en SSioelen neeoner enbnn nogle anbre ^ortc; 
nemlig £pl?ratmé ^ort og £jørn ep orten, belig- 88 

genbe ftretynnbrebe 2tten fra ^inanben (2 $ong. 14, 
13.)j JængfelS* etter 23agtt) nnöoorten Öfterem. 
12, 390j ^ottemagerporten Oerem. 19, 20; 
SSenjaminé ^)ort (3erem. 38, 7.)j ben inbre 
'port ((^ec&iet 8, 30. 

Sttterebe af ben £)mftcenbigfjeb, at 3oa$, Séraelé 
$onge, angret) 23pen mettem (£pt)raim3 ^3ort 09 £}ørne= 
porten, ^eütfer, at btéfe tjoift fanbfpntigen ^aoe be? 
funbet ftß »aa -ftorbftben. £)en forftnceonte, font en 
minbre, er maajfee forjt i be n^ere £iber bteoet for* 
n^et, 03 er fanbfontigoiiS een og ben famme fom ben 
nu faatebeS fatbte ^5ort. £jorneporten fontes at ^aoe 
ftaaet nceroeb £anfreb$ £aarn, fom banner üftorbojt* 
Rørnet af ben nnocerenbe 23p, og tigger 430 ©fribt 
borte fra ben titte (£p|>raimö $ort. gcengfetö* etter 
23agtt)nnöporten fpneS at ^aoe oceret en inbre ^3ort, 
etter ogfaa at tjaoe tigget i 3Sinleten t>enimob £>ooeb* 
panbeftebet. ^ottemagerporten, ber oenbte ntob £)aten 
Soen ipinnom, fatber i ©pbjTben, og er üben Zvivt 
ben famme fom ben nnocerenbe Slitbeport. SSegge be 
anbre fyneé ogfaa at tjaoe oceret inbre $orte, og 
tyentobe paa 2lffnit, omgione meb 9J?nre, inbe i 23^en, 
faatcbeé fom man nntitbagS enbnn feer bet i atte 
orientat(!e ©tceber. — 

Ubenfor S3^en, mettem ©amaffné* forten og 
(Sptyraimé v $ort, et ©teenfaft fra ©raoen, ^ceoer ftg en S9 

tat», flippcagtia, §9U £)eri befinber fta, en ©rotte, tyoiö 
Snbgana, ocnbcr mob Soweit og er luffet oeb en liQe 
fmaf Jpauge 03 bcnncö üiinamuur. 3 benne ©rotte 
ffal 3ercmtaé fjaoe forfattet fine fertige SUagcfange, 
fom, anoenbte yaa 92utibcn, bea^nbe meb biöfe faa 
fanbe £>rb: 

„ipoortebeä ftbber (Staben faa eenfom? @aa riia, 
ben oar paa golf, er nu bleoen fom (£nfe! faa mcea,* 
tt'ß btanbt kationerne, en gprftinbe t Sanbene, er nu 
bleoen en (Slaoinbe!" 

ÜRu beboer en mo^amntebanff ^etttg Üftanb benne 
©rotte, 03 fcetger ©raofteber ben 03 t ben litte £aoe, 
fom Kgger foran» £>et tnbre $um af ©rotten er nee- 
ften runbt, fjem'mob to 03 tpoe ©fribt t ^Diameter, 
baaret af to maöftoe fifler, 03 i 5D?tbten omtrent 30 
gob $oi. Ütteifeten $ar tyjiutoet Naturen. ^unbtom 
paa SSceggen, 1J gob fra ©utoet, lober en 9?ab af 
nogle bommer $oie ©ier af ©teen, faa at man fun~ 
be brage en @nor runbtom. 2Seb ben fyoire ^iUe 
fyaoe 9Jht3felmcenbene et 23ebejteb. 

£eifletten Sorben for 23^en, ber omtrent er en 
)ffliil lang 09 lige faa breb, er en trimmel af $lip* 
pefpibfer, fom rage op ooer glaben i en £o(be af to 
til tpoe gob, og mellem tjoilfe ber jlaaer (Bceb 03 
Ctietrceer. S^ceften entyoer af biöfe @pibfer $ar en 
3nbgang til et ©raofammer, fom fnart ere lige meb 90 

Sorben, fnart laoere. Søgangene erc atttb retotnf- 
lebe, ofte forfpnebe meb en grt'fc 03 Sampaner, men 
for bet s Jftefte üben ©trater. <Baa mange jeg enb 
oefaae af bem, faa fnnbe jeg tntetftebä opbage nogen 
3nbjtnft. 

23effrtoelfen af to faabanne er ttlftrcefleltg ttl at 
Ijenbe be oortge. 3f!e langt fra 3 er em tee ©rotte 
er en Sfh'få^ femten ©fribt fcreb og fyrretyoe ©fribt 
lang fmgget i flippen, t fjoté oenjtre %$o?$ ber fceftn* 
ber ftg en, !un faa gob tjot, ^oceloet ©gennemgang, 
©jennem benne trceber man tnb t en ©aarb af tør* 
retyoe §ob i .Doabrat, omgt'oet af glattebe Øtppe? 
»ægge. ©jennem ben fpbltge 2?ceg, fetten ©fribt fcreb, 
er Søgangen ttl et gorocerelfe, fom Ijar fpo ©frtbt t 
^tyfcben. grtfen ooer 3«bgangen er af ftmt metflet 
Slrbetbe; bet oeftaaer ooerjt af flere Sh'fter, berpaa 
folger en 9føffe ^rtgfypljer, fom afoerle meb £51om* 
fterlranbfe, 9?ofer, 2)rner, ^alme- og 2lfanttyuégrene, 
og bernnber en ^enbe meb £)raaber unber i£rtgty* 
pierne og ©renenej ot'bere et fmnlt 23aanb af SSttn? 
blabe, ©ranatcebler, S31omjtergut'rlanber og ^tgnefrng; 
ter, ttlftbft ben fceboanltge 21rcftttrao. £>téfe 3trater ere 
opfjotebe og fmuft nbfjnggebe ] bereé 2Salg og 2lnorbm'ngen 
mt'nber om ©ftlbrtngen af 33tflebf?uggerarbetbeme t 
©alomonä tempel, fom ben ftnbeé t Hongcrneé SSoger. 
goroærelfet er üben ©m^fe. ©jennem bette $am? 9\ 

merS ©ufo fr^ber man yaa oenjtre £aanb mb t et 
£uf, font omtrent fan oærc 8 gob langt 03 2 gob 
fiott, og lommer faa mb i et SSccretfe af 22 gob t 
Ooabrat Qettt $ar t 33agoceggen to £)ore. £)en 
ocnftre forer mb i en @at, i (;otffen fmbeS Qnbgange 
til fer anbre ^amre, f?oert mbrcttet for to etter tre 
©raofeter; ben yaa ^otre @tbe forer mb t en Itg= 
nenbe @at, fom fornben be fer ©tbelamre enbnn t?ar 
eet otte £rm b^bt nnber ftg. ©jennem ben f)0tre @fc 
beoceg t bet forfte $um lommer man mb t et anbet 
af 15 ftob i Doabrat og 10 gob f)ott; men ttl bette 
ftobe ti ©tbeoærelfer. 

2lfle bt'éfe unberjorbtfle $ amre ere t;ugne t ®ttp* 
pen, og fammenh'gnebe meb oore 23egraoeffer Itge faa 
beunbrmgéoærbtge SBcerler, fom be cegt)»ttf!e Oeb 
"JJragt, Ubftræfnmg og S°Wn' n g ere bet i (Sammen* 
ligning meb be jobtjte. £)orene$ s 2iabnmg er lun 2 §ob 
og 6 bommer breb og afrunbet forooen. borene 
feto It'gge ofte oeb (Stben af. (£nf)oer faaban beftaaer 
af en cnefte tyl, funpett orpbet Steenblof. ipoert 
dammer $ar mtbt t ©uloet en 9ftenbe, 8 Sommer 
breb og Itgefaa bipb; en^oer (Sal f)ar en S or ^^« l «3 
i s )Jh'bten, og bet faalebeé, at ben gotere gtabe lun 
beßaaer lange meb SSceggene. 9)?eget mcerlocerbtge 
ere ?ug??aagene, fom forefmbeö i nogle $amre bele, 
i anbre fonberbrubte. £>e ere 7 $ob lange, men lun 92 

11 bommer orebe, inbeni ubf)utebe, men ubenpaa mere 
etter minbre ftint fm^llebe ttteb (£ge* og SBitn&tabe, 
meb 33Iomjler og grugter. £>e maa ^aoe ligget umib* 
betoart oaa Sigene. 3 23ceggen oeb (Siben af @ooe= 
ftebet er ber ille fjelben en litte, lao, trelantet 9^£= 
f$e, netop jtor nol til at rumme en Sampe. Sftan 
feer enbnu tlfe fjelben bet ooerfte £jørne fort af 
2ampe*Dfen. 

tylan falber biéfe ©rao^uter Tongernes ©ra* 
oe. £oiffe longere? Suba OJigeé konger oleoe for 
jtørjte £)eet oegraone i Daoibä ©tab (1 $ong 14. 15. 
2. $ong. 8. 9. 12. 14. 15. 16. 21.) ; Unbtagelfer 
giorbe 9ttana$fe, 2lmon, 3ofiaé, fom Meoe oe* 
graone i £>aoen Ufa (2 $ong. 21. 2 tron. 35.). 
$oié benne laae x>aa £oifTetten, faa Ian ben ooenan- 
førte 23enceonetfe oißnol ocere rigtig, og oifbe ba 
lunne anoenbeö paa bette Dftgeö noénceonte konger. 
Sltterebe 3oram og %oa$ oare ille hi^attt i ®on* 
gerneö ©raoe (2 $røn. 21.24.), og om Uf ia$ ftger 
Shøn. 33og: — „$an oteo oegraoet i ben 3orb, fom 
oar oeftemt tit be longelige SSegraoetfer." 
(2 ^røn, 26, 23.) — Det Ian ille oef »ære 9flalfa* 
bceeweö SSegraoelfer, efterfom biäfe flutte ^aoe oceret 
føntige fra Qabtt af. Det er ei ufanbfonfigt, at bet 
er familien £erobe$'$ ©raoe, tyoitle 3<>fepf)u3 
oejlriøer fom oetiggenbe forben for SB^en. $?ig fo* 93 

refowmer Slntoegget og Ubfm^fningcn at ocere fra 
romer)! £ib, ffyonbt ifte ubfort af romerfif ipaanb. — 
$attfanta«(VIII. 16.) og 3ofep$tt* (Ant. XX. 2.) 
täte ogfaa om kongen af Slbiabene, ^onoba^ué'é 
©emafinbe £etena$ beunbringöoeerbige ©raoe; tyun 
teoebe i bet forfte 2Iart)unbrebe af oor £ibéregning, 
brog tifligemeb fin ©on 3tajeé tit 3erufalem og 
antog ber ben jobiffe Sftetigion. £)er f!at tjaoe jtaaet 
tre ^tjramiber ooer tjenbeé ©raojteb, tre (Stabter 
borte fra SBpen. 'Jtyramiberne beftaae nu rigtignof 
Uh mere, tjoitfet iik beoifer noget for 33enceonelfen 
af be ooenfor beffreone ipoitejteber. 9D?en biéfe ere 
inbrettebe for et laugt jtorre 2tntal Stig. $aufa = 
nta$ tater om en fcerbeteS Suffetfeé * 3*rt>retning oeb 
benne £)ronning$ ©raojteb, og Fünfen 23ernarbino 
fra ©attioott fortcetter i jtn etterS meget fortjenfttige 
Trattato delle piante ed immagini de' sacri Edifzij 
di terra santa, Firenze 1620, oeb ©fitbringen af 
Spelonche Regie (be longetige £uter) noget tignenbe. 
3eg t>ar i!fe feet noget bertit, og ftnber ooerfjooebet 
^ané hegning af bt'éfe ©raoe atbeteé ith »aéfenbe 
X>aa bem, man oiifte mig og Stnbre unber 9?aOit af 
kongernes ©raoe. 

(£n TOit tcengere mob 9?orb, t?oor «poifletten, 
lige ooer for ©oibfen af ©amuetS titte tirfe, feen? 
fer ftg, og en £)at tober ub mob £)jt, ere £)om* 94 

Wernes ©raoe. Strängen erfmpllei meb yitanfyixü 
i grtfen og meb S^mpanum; tt^etebeö ben Xt'JXe ©ør, 
fom fra bet fem ©Irt'bt bpbe Sftrtum fører tnb t et 
Kammer af 29 Job og 8 Sommer t £toabrat 3 
bette ftnbeä paa ben oenjtre ©tbeoceg, i to ^celler 
ooer fu'nanben, tretten (Bluffer, b. e- tyort'åontale £ul; 
ler, 16 Sommer fcrebe, 26 Sommer $øte og 7 gob 
6 bommer bpoe, for neben Itge, for ooen afrunbebe, 
og ooeralt foran üibfattet t en forbpoet 3?ectangel. 
3 et^oert faabant dinm oar lun ^Jlabö for eet 
?üg, og bet üben ^t'jte; man foøote bem fanbft;nltg* 
oü'3 t Sü'glfceber og føtebe berttt ©pecerter. (2 $røn. 
16, 14), 3nbgang$oceggen t bette Kammer, ber 
netop er $øtt nol ttt at man Ian ftaae opret ben, 
^ar paa oenftre Jpaanb ftgelebeé en faaban ©luffe, 
men paa t?øtre et anbet dammer, og fom gaaer nebab. 
©jennem ben tyoire ©tbeoceg lommer man tnb t et 
dammer, fom forneben §ax tit tnbfmgne ©raoleter, 
men forooen fremot'fer ™ to& ©teenoaml runbtom, 
fom om man ber førjt fjaobe foobt og tilberebt ligene, 
forenb man jljob bem tnb t bereS jtbfte SSoftg. @jen- 
nem SBagoceggen lommer man tnb t et SScereXfe meb 
tolo 2eter forooen og nt forneben, og ab en krappe 
paa oenftre £aanb førft ttl eet meb tre og berpaa ttl 
et anbet meb tretten. 

3eg tyolber Uöfc ©raoe for meget celbre enb be 95 

forden bcffrcone. De ere beregnebe yaa et litte 
föum. Der ftnbcö lignenbe paa ben fpriffc ®9ft, lige 
ooerfor JZ)eti Dtnab (Aradus), ocb (Biben 03 i s Jtør* 
tyeben af Damaffnö (Maundrell, Voyage d'Alep a 
Jérus. 1525). 3^3 en'nbrer mig itü at tyaoe fect 
faabanne i noget anbei £anb. 

3ffe langt fra Dommernes ©raoe (bet 
er miß nbefjcnbt, forfor man falber bem faale* 
be$, intet vSteb t <3friften 3t'oer noget SStnl beöan* 
gaaenbe) er en i stippen fyuc$tt lifterne, dn noiag? 
tig Unberfogelfe af ipnler, ©raoe, s Jh'fcf)er, ßifterner 
03 anbre ©jemmer, fom futbeS yaa ben oibe tylaxt 
Sorben for Sernfalem, maatt^ gioe et Icerericjt Üb* 
tytte. 

3eg tilbragte benne Dago elften i (Belffab meb 
en felfom 9H«rt>, 3ofep| Bolff, røitonær i 3^- 
mfalem 03 §an3 Hone, £ab£ ©eorgiana SÖolff, 
— en -Jftanb ber meb en n^re s D?a3fe Hnnbffaber 
og et 5D^ob, ber oilbe ocere ben ceblefte tyRaxtyx ooer; 
bigt, forener en ftor Deel ©alflabcr; en forening fom 
man faa ofte feer fyoß nbmcerlebe ipooeber, 09 fom 
fyneä at tt)be yaa, at SSanoib 03 ©em grcenbfe nær 
til ^tnanben. ipan 03 $anö ipnftrn Ijaoe t 3e™falem 
^ctttget ftg bet SScerf at omoenbe 3*>ber, 03 t)an §aobc 
berfor nbftebt en fri Ubforbring til äße bette %o\H 
Sfrtftlærbe, 03 oar til fyoert <»Dcmut berebt til at op* 96 

tage Rampen, 9ttanb mob Üflanb. ipan forftffrebe 
mtg numbtttgt og jfrtftttgt, at, tf^lge Hantel, mibe 
alte Søber cm fetten Star »ære £(;rtftøe. Üben at 
brage Dmoenbelfen ooerfjooebet i £otot, raabebe ieg 
fyam, af 23enffat>, til at nbfcette terminen i bet TOnb* 
fte fjnnbrebe Star. 3eg t)aat>er, at man ferlen sul 
gtoe mtg Uret tjen, etter mtéfjenbe min £enftgt. 

gorftanberen for ben tattyotffe SDfemgfjeb i 3^« ; 
falem oeoarer, fom ^aoenö ^Repräsentant i bet tyet* 
ttge £anb, ben ^tetttgtyeb at ubbete ben fettige 
®rao$ Drben, ber i klaret 1099 cteo fttftet af 
©ottfreb af S3onitton, 03 tjtu'3 ©tatnter ftere ^a- 
oer, naonttgen 33 en eb ilt XIV., fornpebe 03 faftfatte. 
gremgangémaaben oeb Dptagetfen i benne Drben, 
fom ogfaa oteo mtg tttbeet, er formebetft be tytjtortffe 
QÉrtnbrtnger og ©tebet, tyoor ben (leer, optoftenbe og 
rorenbe. 23t forfamtebeS i benne Stntebntng en 3D?or; 
gen for @oten$ Opgang oeb bet Stttertyefltgfte, og 
broge berpaa tnb i bet tattyoltfeme ttttyorenbe tapet 
i Strien, Sitte forfamtebe Winnie og 23robre oab 
tyott. £)erpaa fatte bet tyetttge £anbö Slobeb ftg paa 
en £tyrone. tncetenbe for benne nebtcegger (£anbtba= 
ten gorbnnbé^ben t tyané jamber* (Sn Wlunt oeftæ- 
ber berpaa 9fttbberen$ ftvtoex meb ©amafcfyer af @ttfe 
meb ©utbfrtjnbfer og paafpcenber tyam ©ottfreb af 
23onttton$ ©porer. £>téfe ere af 25røn$e, ganffe 97 

ftmplc, tpffe, Blommer lange, tyooraf ©pibfen ubgjor 
te 5, meb en ffarp ©tjcrne, tjoiä £orne ere 1 £omme 
4 Snuer lange, ©ottfrebö (Socerb, en 30 bommer 
lang, toccegget, flab klinge, meb et 5 bommer langt 
ftmpelt ßoregreo, ^otö £ocerarme ere fntmmebe Itbt 
nebab, i en Støberffebe, $nap og 33eflag af S3ron^e, 
Mioer blottet lagt i #aanben, og bemceft omfpcenbtj 
enbelig faaer man om Ralfen ©ottfrebä $orä, ber er 
af 23ron$e, fmpffet meb ©ranater, og fænger i en 
^ronjefjæbe. Mellem l>oert 5lffm't af Ceremonien 
ftnbe 23onner <5teb, og mellem oegge be ftbjte bet 
egentlige D^tbberflag meb ©ottfrebé ©ocerb $aa #ooeb 
og ©fulbre, f^oorpaa man omfaoneö af aflc S3robre 
og SDtunfe og omfaoner benu Jorbnm ffeete £)ptagel* 
fen i benne Drben oeb ben Retlige ©rao felo; men 
nu ftnber ben ©teb i bet fattjoljfe ®apel og oeb lul* 
febe ©ore. — Unber benne @cene $ørte oi 23ulber 
ooer o3. £oab oar bet? — #ejtetrampen; ti)i Zyv* 
ferne §aoe Stalbe lige ooer bette $apeL SSeien til 33 et^te^ em gaaer fra ^ilgriméporten til 
bet onbe 3^aabé £oi, t)Oor gjpperfteoræfteme j!uHe 
$aoe oefluttet^riftiDomfcelbelfe. iper jtaae Ruiner af 
en ^irfe, og en $?ofc(jee oeb @iben af. Qrgnen mnbt 
om er Mottet for £ræer og Uipoefulb; ben er omtrent 

». IDftenS SReife. 7 98 

en fjalo WM i ©jennemfnit. tyaa £øien til £øire 
oobager man Seoningerne af et Staarn, fom næften er 
forøanblet tit en ©teentjoo. 9D?an falber @tebet 
©tmeon ben ©amleä £aarn. ©et græffe ßto^ 
fter ©t. (£lta$ ligger fmnft i gorb Roningen mellem 
to fmaa £øie og tyæoer fine tyoie 9)htre o» oøer en 
tæt Dtiøenff 00 ; yaa tjøire tigger £anbéøt)en2( tam on, 
ogfaa lalbet Oimeon ben ©amleé Sanbéop, og 
længere tjenne t ©alen 33ei$fafafa. (£t $ar £nn* 
brebe ©fribt fra ßlojteret @t. CEh'oö (tre gjerbmg* 
oei fra Sernfalem) jtaaer en gammel, meb øælbige 
S5tolfe omgtoen 23rønb; ben bltøer $olbt t $£re fom 
ben, $ooraf be tre SStfeö ©tjente oøfteg. 2Seb SSeien, 
lige ooerfor ^lojterøorten, ftnber man et Ditetræ, om 
Ijøilfet, efter øjterlanbff ©fif, er fcpgget et 2lnbagt$* 
fteb; berfjoS otfer man t Stliøøegrnnben en Ub^nling, 
tjøort ^Sroøtjeten ffal $aøe Ijøilet derfra oltøer 
33etl)letjem fimltg» 2)et ligger tffe meget ooer en 
tjatø WIM oorte, og tager ftg pynteligt nb øaa Stliøøe* 
$øtbeme6 nøgne 23aggrnnb. 2lfle b^oe og alle fyoxU 
gontale 9Rnm meflem btéfe £øiber$ ^liøøelag ere 
fortræffeligt bprfebe; Sorben er roblig, ©tcenarten 
farmor, tyaa SSeien bergen en gjerbingøei længer 
§emte?ftttbe$ nogle £eøninger af gamle Sftingmnre af 
23loffe, fammenføiebe nben Hall, og fom ftøae et tyat 
Job frem oøer ©wnben. ©er ffalÜfama tøaøe ftaaet, 99 

fem 3c*cntta$ omtaler meb te af (Süancjcltflett WlaU 
tljccuö gjentagne £)rb: „£)er tyoreö en Sftoft i ^amafj, 
et 3ammcrjtng, @raab og Htter $Iage: üfacfyel gr«* 
ber ooer fine 23orn." ßerem. 31, 15.) gaa <Bfrtbt 
til £oire af Ruinerne t>tfer man en ^armorftße, 11 
gob lang 03 4 gob breb, uformelig og aaoenoart af 
torfifl Slrbeibe; tiflige er ben omgioet af en ftfle ^o* 
fcfjee. Sober og Zqvhv gjore flittigt SSalfarter til 
bette @teb, fom be falbe Sftadjelö ©ra». talrige 
3nbjtnfter tobe fjeroaa. Ü8eb ©ibett er en Gufterne. 
SOcatyommebanffe @ra»e omgioe benne ipeltigbom, fom 
»ijtnof fan betegne bet @teb, fom oeb £rabittonen er 
bleuet betjenbt. gorjte 5D?o f e 23og ftger: „SaaiebeS 
bobe 9?ao)et og bte» begraoet p a a SS e i e n til (£»$rata, 
fom ftben fatbteS Settern." (19Wof.35, 19.) £0$ 
Samuel §ebber bet: „2?aar bu nu gaaer fra mig, 
faa ffal bu ftnbe toenbe SDtønb oeb dlafytU @rao yaa 
ben benjaminittfle ©rcenbfe t'3ef$ a V (1 @ant. 10, 2.) 
SDiöfe 2lngi»elfer beoife førft, at $a$el$ @ra» i be 
ttbltgere Slar^unbreber oar en befjenbt ©jenjtanb, og 
berncejt, at ben laae inbenfor ©rcenbfen af Benjamins 
©tammes ©ebeet og yaa SSeien fra Serufalem tii 
23etf>letyem. Sflan Ȇbe berfor meb aflagt og Solb 
(tobe ©anbf»nltgf)eben fra ftg, tyot'S man iffe »Übe an* 
tage, at ffjonbt ©tebetä 9flinb es mærfer libt efter libt 
foranbrebeS, bette bog fei» »ebbte» at »cere befjenbt, 100 

og bet [amme, fom nu tttbagö angioeé berfor. Snetop 
bette ^unftä 3bentt'tet meb bet, fom i ©friften ^olbeé 
berfor, berettiger til ben gorubfcetning , at ben bertil 
ftobenbe ^lab$ er ben, fom QeremtaS falber Ütama, 
og fom maajfee i celbre £iber $eb 3zlb<x§. $(ere 
©teber forte -ftaonet 9?ama, fjoilfet feeé af 3of. 18., 
Dom. 19., ©am. 19. 22. 28., ®ong. 15. o.fl. a. 
Det bleo af ©rceferne ogfaa ooerfat oeb uvp7]AYJv, 
«potbe, £oimarf, en 23enceonelfe, fom fortræffeligt laber 
ftg anoenbe yaa 25 elig g entheben af Ruinerne oeb diatyzU 
@rao. 

tyaa tyoire ipaanb af benne ©rao $aa 25jerget 
ligger Sanbéboen 23 e ti) t S all af), fom er oeooet af 
©rcefer og rig yaa 33iin og Dik* Dgfaa ftnber man 
mellem D^ama og 33 et 1)1 el) em enSSanbbam, aflang, 
^unbrebe ©fribt i lamgjte ©jennemfnit, bannet af 
Gaturen, nu en £aoe; men yaa oenjtre £aanb yaa 
©fraaningen en ^anblebning, ber til for lort ftben 
enbnu forfpnebe 3erufalem, men nu er afbrubt; maa* 
f!ec Silben ©i^on (2 ßron. 32.). 

23 e ti) l el) em, fom atferebe ben førjte 9ftofeoog 
nceoner (35, 19) og fom ogfaa i bet gamle Ztfta' 
mente oar omgioet af en Retlig ®lanb$ oeb ^floabt* 
terinben $utljé ipijbrie; 23 et 1)1 el) em, fom Ijaobe 
gioet 3$raet en Dommer (Dom. 12, 8.) og ben 
fongelige ©anger Daoib (1 ©am. 16.), og om fyviU 101 

fen en ^roptjet fang: „bn 23ett>tef)em Strata! for 
liben til at »air c blanbt 3«^« Stuftnbe; af big ff al 
mig (£en ubgaac tit at occre £erffer ooer S^racl^ 03 
§anö Ubforing flat oære fra £ebenotb, fra (SoigtjebenS 
Dage." ($cu$. 5, 1.): 23etf)te$em troner Sorb^b* 
ningen mellem to Jpøie 03 ben ene af bi$fe£øie feto; 
mebenö ßfojteret 03 Strien ooer (Stjrtjti gobefteb, lüg 
en prcegtig Sorg, ligge \>aa ben anben. Daten, fom 
§er tager ftn SBegpnbelfe, er tjenr^ffenbe »eb fin for* 
trceffelige Dprfeffe og »eb ftn g^lbe af 3Jtønbefc 
©Itø og gigentrceer. Der oar mange golf übe t bet 
grie og ^tffte 0$ meb et buon giorno. Da be oare 
gobt beoæbnebe, Ijaøbe en briftig £olbning og bare rige 
ttæber, faa fjofbt jeg bem for 9flu3fetmcenb. 9tten be 
oare Gtynjhie, fyi biSfe $aoe i 33et$te$em 9Ret til 
at bære SSaaben. Der boer ooer 1000 $at$ oltfer, 
^enoeb 1000 ©rate, 30 armenijfe og 40 tyrfiffe 
gamitier i 23 et 1)1 e tjent. De gorfte føitte hefter, 
gør fort Sttb ftben brcebte be fire af be trebioe @ol* 
bater, fom ^afdjaen Ijolber ber, og forjog be øørige. 
5D?an forte oS forbi fttofkret og bag bette nb 
yaa ben frie £øibe. Der betragter man meb 2lnbagt 
ben ©rotte, t?oor ben Retlige 3omfru, fort for ftn 
Slugt tir ^øten, ffal $aøe ffjuft (Sf>riftuébamet for 
£erobe$. £oto Zxin føre neb til et 2tfter, foran fyiU 
Ui ber brcenber tre Samøer. SSceggene ere raae, 102 

flippen befkaer af Shtbt. De £roenbe fortætte, at 
nogle Draaber af ten ^eflt'ge SomfrneS 3D?elf $ar 
gtoet ben fmn tyotbe garoe. Derfor troe .Qötnberne 
ogfaa, at ben, ütbtaget fom ^uloer, fan lette ftobfelö* 
fmerterne. ^nbgangen ttt benne ©rotte oenber ntob 
«Rorfc 

23eten til ^toßeret er Brolagt tneb brebe (Btene, 
lange meb ©tben forfinet tneb 23ronbe 03 3^ater, 
breb 03 anfeeltg. hofteret og Strien ere bet iffe 
mt'nbre, men be ere i gorfalb, og tyotä ber tffe fom? 
nter £ietp, fnart i Ruiner, 2lrmenterne $aoe £)oer* 
fyaanb i bette ©nbs^mnS, fom ben fatfjolffe 9ftem'g$eb 
forjt for faa 9D?aaneber ftben tonngen $ar fortabt, 
forbi ben enten t'ffe Innbe eller ottbe tflfreböfh'tfe en 
^engeforbrt'ng af ^afctjaen. Strien er en ^oréftrfe, 
men ber tyoor ©ftbet ftober fammen meb @tbe*2trmene 
er ben ttlmnret. IDttz og fprretpoe ©otier, tolo i 
f>oer Reelle, beere ©ftbet; be ere af fyotbt farmor, 
18 gob ^ote, $aoe 2| §ob t ©jennemfntt, ftaae t 9£ 
gobé tnbb^rbeé 21fjtanb og beere en 2lrt af fon'ntytjfe 
^apttcefer af (let Strbetbe. £ocerbj;elferne og £aget 
ere af ßebertree, ftger man; mtg forelom bet at ocere 
af (£9pre$trce. SSceggene oare for bellcebte meb TOo? 
fat!, fjooraf man feer £eontnger, og ttöt'ge meb Tlan 
mor, tyooraf Surferne f)aoe taget ben ftorre Deel og 
anbragt bet i ben ßore 3ttof$ee t 3wufalem. 103 

£>ctt £>ect af Strien, fom nu bentjtteä, er ben 
eore Deel af ftorfet. Doer Støfotpunftet ftaaer et 
Sllter for be tre konger 03 for gebfelen, 03 er bet 
egentltjje £oocbalter. ©reelerne tyaoe en giet berpaa; 
ben aneen giet 03 SDteflemalterct tt'lljore 2lrmememe. 
Äatyoliferne ter flet tfle læfe røeéfe ber. Den 3nb; 
gang, fom fer oar oejtemt for bent, er nu ttlmuret. 
Doer £etatteret ftnbeé gebfelettS 03 Sh^bbenS tremme* 
Itgfjebéfulbe ©rotter. £0 frapper fere neb ttl £etre 
og 23enjtre, tyoer paa ferten Srin; ben ene ttlt;erer 
©reelerne, ben anben 21rmemerne. gebfelögrottenS 
Samgbe er 37 gob 6 Sommer fra ©fi Hl 23ejt; 33re* 
ben 11 gob 9 Sommer, ipetben 9 gob. Stebet, tjoor 
grelferen bleo febt, Itgger oeb ben ejtluje 33cea, t en 
afrunbet -ifttføe. ©uloet er beflæbt meb ftt'nt 90kr* 
mor, $oort er tnblagt en flammenbe Stjerne af Sele, 
ber omgjoer en runb s $labe af grenlt'gt farmor, ^en* 
»eb 4 Sommer t ©jennemfm't. 3 tanten om benne 
^labe jlaae be £)rb: Hic de virgine Maria Jesus 
Christus natus est (iper oleo 3efuö (£l;rtftu3 febt af 
3omfru Wlavia). gjorten Samper orcenbe t üfttfdjen, 
ber, Itgefom ben tyele ©rotte, er betjeengt meb Stile? 
jtoffer 03 rigt ubfmpllet. gaa Sfrt'bt berfra, i ben 
fobltge gorbtjbntng, otfer man paa ben ene St'be 
tr^obenö Steen, paa ben anben bet Steb, ^oor be 
tre SStfe neblagbe bereS ©aoer 03 ttlbabe. £ttn ftaaer 104 

t en ftgnenbc 9itf$e; en (Stierne af f>øtbt farmor 
ømgtecr en ^orøl^røtabe; fem Samler ercenbe ber? 
øøer. (St 23tfleb, font førefh'fler tyxifti gøbfet, af 
3acøøø $atma, fmøller 33aggrnnben. tyaa be^et* 
itge tre longere 2ltter er et 25tflebe af ben famme 
hefter, fem førefttfler £tloebetfen. Qtttt eliter jetter 
paa ben ©teen, fem ben tjetltge Qomfm ffat tjaøe ftb* 
bet »aa, ba ^un møbrøg be tre Fenger. 

£)en Snbgang tit ipetitgbommen, fem er aaeen 
fer ®atf)øttlerne, eg t ^etlfen be mtberfjotbe nitten 
kameer, ©reelerne førten eg Sirmenterne ti, gaaer 
øejUtg gjennem en unberjørbtft ©ang. 3 benne ftn- 
ber man førftSofee^S eliter, bemceft be nffytbtge 
33ørn$, unber tjøtllet en meb 3entgttter luffet ©rette 
flat tnbetjofbe be SØtyrbcbeé 23een. derfra lemmer 
man tnb t ben ^efltge ipterønpmuo'é itt et Staøet 
embannebe ©rette, t)øørt tyan ooebe eg oeerfatte S3toe? 
len $ ncer bereeb er faaøet $anS ©raø, fem ben^etltge 
(SufeøtuS'é eg ben t)et. ^autaö eg (£ufta<$taé. 
£)øer fjøert Stfter ftacter et 23tt(ebe. ttbtrøflet er 
øtrtettg rørenbe t bet, ber forejtttXer be tøenbe £et? 
gem'nber, btöfe «Slub af ©raecfjerneé øg (Sctøtonernea 
(Stamme. 23aabe 9D?øber øg batter jlnmre £)øben$ 
(Søenj be ttgne tjtnanben øg en ottb 23eemøb er ab* 
erebt øøer bereé £rcel. £>e f)øtte yaa galborcemmebe 
^uber af rebt gtøtt, døberen i ben førte ^ttgrunS- 105 

twitf, datteren meb opteft £aar, gjennemflettet meb 
JWofcr, 03 tjmt tyolbcr $ructfu*ct t ben tjotre £aanb 
(lettet mob bet oenftre 25r£jt, ber enbnu fyneö at tyceoe 
ftg unber ben ftnc £umfa. dt tyax fmaa QEngle foceoe 
ooenooer, 03 een af bent rceffer dronen. 

£crfra fore tre 03 tpoe £rm op t ben fattyolffe 
fttrfe, font er Xt'Ue, men rtg paa 3 lra to C S 33tlteber; 
tf«r er bet 23tflebe, ber foreftttter @tynftt gobfel, i bet 
frag £etalteret ocerenbe (Safrtftte, ocerb at fee. gor 
ben pore 23efolfmng$ (Sfplb maatte man opftttlc elite- 
ret Itgefor £)oren, forat ^tojtercté ßorägang funbe 
rumme be 2lnbcegttge. 

$attyoltferne tyaoe nu lun en Dpfynämanb, ber 
itflfge er ©folelærer, og foreftger be fattyolffe 3nb* 
Bagere be faa ttaltcenffe Drb, tyoormeb be plete at 
tytlfe be S^etfenbe. 2)og fanbt jeg tyer nogle maronu 
ttffe ^rcejter fra Stbanon, fom ere mtblerttbtge (Sjæle* 
fordere, ptöe golf, meb et fcerbeleö roltgt Ubtr^!, 
aloorltge og jceone, 3cg fptjte t bereS ©eljfafcj bet 
i>ar mtg, font om jeg fab ttlborbé meb 2loratyam. 

hofieret og Wirten ere opt>$>ggebe af ben Jjel. 

£elena og fornyet af ctyn(leltge Styrfter. 9tten aUe* 

rebe t ben forfte £tb tyaobe be £roenbe et 23ebetyuu$ 

oocr grelferené $rtjofce. £abrt'an opfttflebe 

ber en (Statue af Slbonté, fom ben tyet. ipelena 

t'gjen lob omftyrte. gra SUoftereté Sterraöfe feer man 

106 

otbt nb ooer et jtttfe, fttppefnlbt, i ^lofterne og pcta 
©fraamngerne meb leoenbe ©rent oebceffet Sanb. 2$t 
Jaobe ßtojteret 

et (Sita* SR. 10° Ö. 

»ettern SS. 

£)e araoiffe 25jerge .... iRD. til ©S.D. 

SBeteu til fflo(hret@a*a. O. til s Jt 

jpprberneé ©rotte .... ©.75° D. 

Den Jet Somfrueö ©rotte ©. 32° O. 

Sufaö (?) omtaler £prberne$ ©rotte (2, 8.)j jeg 
oeeb tf fe, om benne er ben famme fom ipnlen Slbul* 
lam, ber Meo oefjenbt t £>aotb$ ftrtøe (2 ©am. 22.). 

3eg fjoote iSBetfjfefyem en £)eet ^elgenotfleber, 
Üftabonnaer og $or3, ffaarne af £rce etter ^erlemober, 
eder inbtagte bermeb, nbaroetbebe meb SEfleit og fth'b, 
men nben al ^onftfcerbtgtyeb forfcerbtgebe af 53penö 
33efcoere; ogfaa fyoote j[eg af irakerne fra Sabt 
9ttnfa to fmuffe Drtffeffaater, ubffaarne af ©teen fra 
bet bobe £ao og forfynebe meb ©prog af koranen. 

23eb ^aéfet Sorben for 23ett)lel?em ou'fte man mtg 
bet ©teb, Joor Daot'bö £uné flat Jaoe ftaaet (©am. 
16. 17. 20.). Derfra reb jeg tit $ad>elé ©rao og 
beroaa oeftltg t£TS3et^faf afa (4 3Ä0. Sufuib ©frtbt 
fra bette ©teb feer man en bpo lifterne, men til 
SSenftre, \>aa en £otbe, ©$ørafat s J5aa ©letten 
flaaer en tjcemoemceéjtg Sereoutttye, nnber Jotlfen ben 107 

tyel. 3omfru paa fin glugt Hl ^g^oten ffal tyaoc 
tyottet. ^aa £ctene tyttnftbeö rtber man Rennern 
Sftofentyaoer (työorttt Sorben tyer formettg oerebeö cg 
bprfeö, ttyt $ofenoanb og 9tofenolte ere GErtyoerofc 
arttfler), gjennem 93tm* og Dtteplantager og ooer nogle 
2ttarfer op tit Sanbétyen Sttcettya (J Wlj, ber %; 
fom be to forjtnceonte fnn er oeooet af ^atyontme- 
baner; berpaa otbere ooab ipotben, tyoor tre ©raotyote 
It'gge til SSenjtre, og neb mettem £ereotnttyer og 23mis 
jtolfe ttf SanbSotjen ©t. Sotyann QWld, b« ^'gger 
tmbtgt omgtoet af oetb^rlebe #ote. ttojteret tyer oli- 
oer oeooet af fjorten fpanffe 9D?unfe, og er bet ffjonne* 
fle fattyolffe ^lofter i bet tyet» 2anb- fttrfen, fom er 
ganffe oeffcebt nteb farmor, tyar tnbent [90 og trebtoe 
©frtbté Sængbe, ftre og t^oe ©f. 23rebe, ftre gitter 
og ©frtfetfc af et Koro, ©jennem et forgabt ©ttter 
fh'ger man yaa oenftre £aanb neb t ©rotten, tyoor 
3otyanneé oteo fobtj ben er oelagt meb Jftfer af 
tyoibt ög fort farmor, og oetycengt meb ©tlfe|toffer 
og ©ntbfrpnbfer. 3 23aggrnnben er en 9h'fctye/ tyoor 
en ©teen af tyot'bt farmor omgt'oer ©tebet: hic præ- 
cursor Domini natus est C$er oteo iperrenS £ero(b 
fobt). gem 33a$refief$ af tyot'bt farmor oebæffe 
SSceggene i benne 9h'fcfye. £)et forjte foreftttfer S3e* 
fogetfen, lü anbet ^eblomften, bet trebte ^3rcebtlenen 
t |5r!en , bet fierbc Styrt jh' 2)aao, bet femte £afø 108 

f)uggetfen. 2trbeibet er mibbetmaabigt og affecteert. 
3 bet forte 9D?armortoft berooer er inbfattet et Sam 
af fjoibt farmor, berooer tcefer man: Ecce agnus 
Dei. Doer -iKifdjen er e * n 3* 2tf* ar m ^ Døberens 
23it(ebe. tirfen feto tjar foo ettere, et Drget, flere 
Materier, tyooribtanbt en 3^*™^ i Ørlen af Win* 
rit lo, og en fmnl „93efogetfe" i ^apetfet tit boire. 
Der fremoifer man ogfaa en ©teen, ^ooroaa Scannes 
tiere flat tyaoe fibbet i Ørfen. 

gra ®tofteret$ ooerjte Deet faae jeg 

6affr 9?. 25° & 

(Sotonia 3fr. 10° £>. 

3ot)anni$ ©rotte i £>rfen 2$. 

23efogetfen$ £nn$ .... @. 60° SS. 

3Jtoffafoernc$ 23jerg . . . 9t£>. 

SSeten ttt 23et^tet>em . • . £)<5D. 
• £)beb;(5bomé 33}erg*) . . £). 

Daten fra @t. So^an« tit Gtotonia er breb og 
rig oaa £ræer. Den anfeeé for at ocere £erebint$e* 
Daten, §oor Daoib t^etflog ©otiatf). — SSeten 
ttt ben $et. 3o^anneé £)rf forer forjt forbi 23efogetfené 
£nn$, b. e. forbi emnerne af et utofter, bogget \>aa •) ©aatebeé fatbte himlene bjerget. 3?g potter for, at man 
ber maa henlægge $irtat£»3eanm (l ©am. 7. — 
2 ©am. 6. — ton. 3.). 109 

bet ©tcb, $oor $?oberen til (grifft gortobcr flat $aoe 
boet. 3 en ©rotte beroeb flat ben tjet. S^mfrue f>aoe 
faßt be ffjonne Drb, font SulaS t forfte Kapitel anfø* 
rer. £)erfra tit Ørlen er ilte oocr en $h'it3oei. Or* 
bet Ørt er urtrjttgt brugt om ben (£enfomt)eb, font 
man trceber inb t, og $oor atter en ©rotte mellem 
flipper 09 35j[erge btioer meb 2lnbagt betragtet font 
bet @teb, $oor 3of>amte$ boebe og prcebifebe. 

2St reb tilbage til ©t So^ann og toge atter 
SSeien til 3emfalenu £)enne forer ooab 3D?altabæ* 
eme$ 23jerg, faalebeS fatbet, forbi bereS ©raoe 
flutte beftnbe ftg ber, ben t>otber ftg bemceft paa £oi* 
fletten, Ir^bfer en (Sngbat, font tjebber 23cbuinerneö 
£)at, og lommer en TOit fra @t. 3<^amt tit bet 
tjoitomtaarnebe grcefle Retlig Dorfes utofter, ber 
ganfle eenfontt ftaaer yaa bet @teb, font titbebeö, forbi 
man mener, at £rceet tit (£tyrifti $or$ tyer bteo tjngget. 

(5n tyatø SDWtt fra bette utofter lom oi tillag 
til 23^en. Ubenfor ^itgriméporten ftaaer en ftor £ere* 
bintf>e, og ilte tangt berfra feer man et ftort 23anbbaftn, 
aabenbart af ætbgammet Dorinbetfe og tjoift fanbfyn? 
tigtbet, fom anben $ongerne$ 25og (18, 17) og (Efa* 
tao (7, 3. — 36, 2.) omtale. ©tebetS 23eflaffcnt)eb 
og 33enceonetfen „ben ooerjte£)am" ere tyer afgjorenbe, 
og -ftaonet er ogfaa et SSeoiiS for ben anben 23ronbé 
2ltber, ber ovenfor er omtalt. — £er er .fpotftetten 110 

fcefaaet web Surfernes tyoibe ©raominber. £>et oar 
et rorenbe ©91t, at fee en 9Dtøngbe Doinber oeffjefti* 
gebe nteb at tyotbe 23øn oeb biäfe @raoe etter fceftroe 
bent nteb 9?ofer. 

£>a je<j tog 2(fjfeb nteb ben Retlige ©tab, eftertob 
ben $0$ mig et jtørft oeemobigt Qnbtrof. S^ r 3i^ n 9 e ^8 s 
tjeben af bet, font oar faa oetybm'ngéfutbt, er en jior l*cere. 
Wlit 8u>, font er tyenftmtfet i Ruiner, ja i ©muß, 
foler, nteb ipenfyn tit ©tjeonen, ftt ©icegtjfab nteb 
btøfe Seoninger. 

£)n er nn fortabt, bn Ijottoerontte ©tone QaU 
ter! ©angeren onffer big: „at ber ntaa ocere greb 
inben bine SDfure og £pffe i bine ^attabfer!" (^3faL 
122.) s Jfltn meget rigtigt fporger ^ropt^eten: „£00 
Ian $nfe big, 3ewfatem! $00 fan forge ooer big? 
§00 Ott gaae et ©Irtbt af fin SSet for at $ttfe big?" 
(3erem. 15, 5.)» 

©om ^rijienbontmenø SSngge betragtet er 3eru^ 
fat em ganffe oift et forgetigt, be djriftne 3tyrj?er tibet 
^cebrenbe ©$>n. £>et er nrigtigt, tyoab (£fyateanbrianb 
og anbre ©oærmere ftge, at frierne Mt obetcegge 
ben fettige @rao meb 3tb og ©ocerb. £00 ffntbe 
tjaoe tjinbret bem beri, tyot'3 be tjaobe oitlet? £oert? 
imob er bet bem, fom oebtige^otbe. £oab ber 
øb et æg g er, er s M$mtbetfen$ 2)jæoet mettem be d>ri- 
jtetige ©efter, og £itba g etyotbetf en af be fmaa Sltmié- 111 

fer, fom ere uuntgaacltg noboenbuje tit ©pgntttgernco 
03 $?enncf!enc$ Unbcrtjofbm'ng. £)e fat$ ol jfe s Jttunfe>$ 
tribut tit forten er lun 7000 Rafter | men s Pafa)aerne 
03 8tatf>otberne üttte tjaoe gorcerutgcr, og be arabtffe 
§øøbutge t Omegnen, fom f. (Sr. 23 o 30 o 5, fcelge 
bereé SSeffyttetfe 03 bet fn'e Setbe fun til $ot ftøtté. 
9ht for Siben tjar ben $el. gortoferS utofter ooer tyato* 
anben Million ^jajtre ©jielbj men bcr er jetter itte 
i flere 2lar fommet Sitffub fra Europa. $pojtferne$ 
Drb (ftom 15. 1 florfoty. 16. 2 Äortnt^. 9.) ere 
forlcengjt magteölofe. 

©en fart)otffe Sttem'g^eb 03 en engelf! Sfteifenbe, 
So^n forter, meb tyoem ^3 ftob i øenffabelt'3 
gorbinbetfe, fulgte mt'3 paa 3Seten inbtil bet ©teb 
norben for ^itgriméporten, tyoor ben Staraoane, meb 
joulen j[e3 31! tttba3e til tarnte, ^aobe famlet fa- 
(En £ime efter at »i Jjaobe brubt 0», reb oi nebenom 
Qtolonia* SSeten »ar fulb afDomber 03 23ow, fom 
bare malebe $£3 03 gebeoare til Sorøs i 359en. 2Si 
øanbebe oore £efte oeb en 23rønb \ WIM for x>\ lom 
til Srrtt-el^nneb, 03 tjolbt ftitfe unber benne 
Sanbéb^eS gtgentrceer. beboerne t'Iebe t)ib 03 fatte 
P3 øenlt^t tjoä oé; bet er en fmul, lraftt'3 (Blce^t, 
af fmibt'3, ranl Stygm'ng, meb forte g)t»c. ©aafnart 
øi øare lomne op yaa £øiben ba3 2anb3b»en, øiifte 
JI3 løftgtinbfenbe i SSejt (Sanbføjten »eb Saflra, 03 U$ 112 

benne bet mørfe $av. (£fter tyaføanben £ime !om *>t 
ab ^ftøøeøeien mb t Dalen. De ftet'fe Stftøøeøcegge 
tjene ftore ©ebetyjorbe ttl@ræSgang; bis fe Dpr tyaøbe 
fim £ob, øare forte, nteb røbgnnl hegning »aa gøbber, 
23ng og 'JPanbe, nteb ttløagefmmmebe, røbt farøebe 
iporn. £ørberne øare oeøceonebe meb 33ø$fer 09 bøtter. 

3 ben fnceøre Dat, øeb goben afipøtbeme, ftaae 
emnerne af en Sh'rfe, fom maa øære øbelagt for 
længe ftben, efterføm ftore £ereømtf>er aflerebe f>ceøe 
jtg af bene ©wné. (£n fcatø Wliii Icenger ^en aafrner 
Dalen ftg 09 bet børfebe 2anb øegpnber. ©nart fom* 
mer man tit to ftore, b^oe, oørnnrcbe 23rønbe 03 træ* 
øer berøaa nb i ©letten, ber gtøer et 25t'flebe af bet 
meejt øeljlgnebe Sanb $<xa Sorben, tyaa |)øten er 
tjt'jt 03 ^er ^nmer af atrier, ^ofc^eer og ipefgen* 
graøe. 

diamit øcerer, ifcer øetragtet fra iøjtftben, ganfle 
ben øfterlanbfle Dragt, furner, $uøøett>9gnmger, 
-Iftmareter, fyøte falmer, fom fwe ub øøer ipnfeneé 
tjoibe £era3fer; en gorgrnnb meb mægtig gølbe af 
$uffe og Strceer; ©raølnnbe meb flmnenbe ©raømins 
ber, SBronbe og 23anbøafmer øeb ©toerne, og oøer 
M £efe en ftyfri, men ølegolaa §immetyøælømg ! 

SSt ftege af i hofteret. §ra bets £erra$fe £ar 
man ben $føft i 3nbcea$ bjerge, ^øor 3Seten gaaer til 3e- 
rnfalem, i ® jt. © t r a ftger, man øaajtaaer at f nnne f ee 113 

fra 3W e Hl 3erttfatem (p. 759), 23 an Egmont 
berigtiger benne SBtlbfarelfc (Travels I. 297), ty o et o d 
anferer ten igjen (Description of the East II. 3.). 
©anheben er, at man fra Soppe itte engang !an fee 
til hantle, gra Sentfalcm, font fc'gger \>aa ben oft? 
lige ©fraaning af Snbæao bjergegn og imob SScft 
i)ax benneé SBjcrgrpg i flere $?ile£ 23rebe til ©fifle* 
oceg, er bet ligefrem umuligt at fee bet oeftlige £a». 
s Jcaar 3ofep|>u$ (de bello Jud. IV. 3.) fortætter, at 
Ubftgten fra £aarnet t ^fep^ina i S^ufalem naaebe 
lige til ipaoet, faa er bette en Doerbrioelfe. 3oorigt 
fan man ret gobt tjaoe feet 3ft>robmen yaa ^imlen, 
baSubaé afbrambte3amnia (2. fföaff. 12, 90» Wlan 
feer fra 3crufalcm felter tffe bet bobe |)ao, tyi (£gnen 
er fun noget aaonet mob ©pb. 

fuint af en utallig SDtøngbe 2)tyg, fom berooebc 
mig ben foroentebe Nattero, forlob jeg di am le for 
at reife til S'cajaretlj. SSeien forer s J?orb yaa igjen* 
nem ben herlige ©lette mellem Slgre til 2anbé%en 
Jpuubie^ (2§ s Dt). 23ag benne oegpnber @ra?3gange, 
fom »eboare ^ele tre Sjerbingoci, bernæft igjen bprfet 
2anb, til ?anbéoipen tyiix (f $?.)/ fa m %ö er P aa 
en liKe $&i. 35eb SSeien ftaae to ^rebfe af ©ibir* 
træer *) til be D^eifenbeS 23eqoemmelig$eb. 9D?eben$ m 

•) 5lf Sotoorræerne^ familie ©ee ogfaa koranen, (Sure 24 

og 53. 
t>. D\ien$ Steife. 8 114 

$ottcbe ber, lom ber et jubtenbe £og ub af Sanbéb^en. 
goran i (S^tbfeu cjtf $fønb, fom fpittebe paa Cymbler 
og ip^rbeftøiter, fang og afffjob bereö ©eocerer. (£fter 
bent fulgte en focert belaufet lameet, yaa fyoitfen ber 
fab to ^3iger. £>erpaa fom Doinber, ber nceften atle 
grceb og triebe. £>et oar en S3rub, fom man aftyen* 
tete fra ben titte $9 S^bba (SlpofL 9), taufen Wo* 
merne lalbte £)io$»otié, men fom, lüg faa mange 
anbre, nu titbagä igjen bærer ftt gamle -iftaon. 

(£n gjcrbingoei berfra ftaaer en SBebuinlanbSb^ 
gollene oare forfamlebe om en 2lraber, ber for nogle 
faxa lob en jtor graa Slbe banbfe. 2Sor Slnlomft 
brog SDtengbené £)»mcerffomtjeb ttl 0$, og Siben biet) 
fortabt, inbtil »i oare borte, Sßeb ben norbltge ©tbe 
af SanbSb^en ffyber en %a, bet jtorfte 2$*ttb mellem 
Ühmle og ^a^aretlj, ooer tjoitlet ber ligger en 23ro 
yaa ftre 25uer af ©teen. Unber fyoer 25ue er ber 
anbragt to lotter, ftifø latbeS Saffaé SDfofler. <£n 
§atø TOtt tit f^øire inbe i ©letten ligger (Blottet 
SRaf^et'fépn. Slåen lommer fra be øftlige 33jerge 
og løber forbi ©tottet, 

CEn WIM t>erfra reb oi gjemtem Sanbob^euSDør* 
2tbef$, og ooer en bølgeformet, beriet (£gn gjennem 
^anbßbpen $affr*@uba forbt eenfomme $?ofcf)eer og 
forbi $aretttt)fauüfy, fom er en øbelagt Saftning 
meb Ruinerne af en $irfe, og tigger noget tit §eire 115 

pftø en to» 33anfe. £er er ogfaa en 23ronb, feen 
forjtc fra bolterne. 9?cifcnbc fra SBaalbecf og £)a? 
maffné tjaobe tyer opjlaaet bereö £cltc. 9DMem f)t>ert 
af btäfe fünfter er en tyalo 9#t& 

Stafynn, en SB 9 meb Üftngtmmr, ligger tjaloan? 
ben SRtö berfra »aa ©letten, paa en £ot. 3 faa* 
banne 9?cber, bag 3Hure af 15 §obé ipetbe, trobfe be 
arabtjfe £øobtnger ©nltanenö ©tatfyolbere. ^atynn, 
ttlttgemeb nogle ©tæber i ^Bjergegnen oeb -ftaplufj, 
ftob netop bengang i Dprør mob ^»afc^acn af T>ama; 
ftø. 3 ra ^arentfaunlj af talte jeg ferten ©ræber 
oeb eller paa ^Bjergene, alle tneb Sfttnginure og Itgcfom 
Jæftm'nger, tyelft paa ©ptbfen af ^Bjergene eller ogfaa 
paa kotene i ©letten, en £>mjtcenbtgr)eb, ber ttlftræffe* 
ligt beoifer bette £anbö oeboarenbc frtgerffe £tljtanb. 
Sßeb forten mb til $al;mt bleoe oi antyolbte og maatte 
oppebie 25pené 21 ga, ber fra ben tibltge 9ftorgenftnnb 
af oar ube. ©tore £jorbe af £ornqoceg brog inb, 
fyi ©olen oar oeb üftebgang; mange golf oenbte t)jem 
fra jarlerne, t}oor ot tyaobe feet bem ploie ogt)øfte; 
spiger og ftoner gi! og lom til og fra SBrønben neben- 
for §øien, meb be langagttg-runbe 2eerfmffer paa £0* 
oebet. 2)e arabtjfe Doinberé £)ragt er tyer ben famme 
fom i 2£g9pten, en blaa ©cer? og et robt £ør* 
flæbe fnoet om^ooebet, meben ©pibfen fænger langS 
neb ab 9tyggen- 

8* 116 

(£nbeltg fom^lgaen. ipan reb paa en gob £cft, 
forte en lang Sanbfe og oar lebfagct af nogle ©olba- 
ter. £an mobtog oS meget oenltgt, lob et SBcerelfe 
t SSorgen gjore r^bbettgt for oé, og et Sftaalttb af 
ftjob og 3luö tilberebe,, og Ijolbt oé meb ©clffab, ttl 
bet »ar fccrbtgt. ipan fnaffebe meget om 33erbené 2ln- 
Jtggenber, og Oeflagcbe ftg tntterltgt ooer 3Stce!ongen 
s 3)?etjemeb*2llt, l;ocm t)an {ftlbrebe fom en ^cmmeltg 
(Djrtften og en gorræbcr mob ©ultancn. Dgfaa to 
©ofolf fra fanger, ©jenncmretfenbe, Itgefom ot, fatte 
ftg t)o3 0$, og bra! ganffe tappert, faafnart be oare 
alene meb 0$. 

Zxc WIM norben for Hal;un gj>r SBet'cn en %$cm 
btng fra 9R£) ttl O gjenncm be laoere fl : oobegroebe 
£ote, ber banne gorotnbelfen mellem karmel og ©a* 
martaS bjergegn, dalene ere b^rfebe og be jæont 
ffraanebe ipote oebceffebe meb SSalnobtrceer. 4poer 
WIM træffer man furner af fmaa atrier, men fra Sa« 
tynn ttl $aa boppen af benne ipøtfjcebe ingen Draabe 
33anb. Der (5J WlO ftnbeé en flet 33anbtng { , men 
fnart efter naaer man en frtjf It'He 23cet", maajfce 
33æto$ebumtm t ©frtften (Dom. 5, 21). 3 <Sfyg s 
gen af be £rceer, fom bcflæbc bene S3reb, lobe »t 
9)h'bbag$t;eben gaae fortn. (£n Z^xt fra Damaffuä 
forenebe ftg meb 0$. £>erpaa ftege ot rafl neb tdft» 
brelonS ©lette, fom er otte TOt'l lang og ^alo faa 117 

Breb, og omgtVet i (£t)b af 6amartaé SPjevgc, t SBejt 
af harmet, t s Jcorb af ^ajarct^ö £otber, i Øft af 
bjergene £afcor og ipermon, men tjar mellem fcegge 
btöfe en gorotnbelfe meb QorbanS ©lette« 2)en er 
tprfet, men fr^bfeS ogfaa af s 3ttofer og ben bpotftroms 
menbe Sh'fdjon. $or a * fate ^ en re ^ e $ ct ' öi^nnem 
(Bumpene, oanfebe »t om tn'b og btb, raabottbe, M* 
til en SBebutn tnjte oé bet rette (Spor, naaebe efter 
tre -iJJh'teö 93et be norbftge £otber, 03 atter efter to 
SD?., forbi Sanbéospen 3affa, ben i en nogen 23}ergtragt 
^ottltggenbe lille 23^ -fta^aret^ 

£er Meoe ot mobtagne af Sr>. Sttajejtøtø SBtcecotu 
fut t %fta, £r. Antonio (Satafago, flcebt albeleS 
paa ojtertanbj? SBtt'S, men meb hegnet paa $ané 23cer* 
btgtyeb, ben trefantebe ipat, paa $ooebet, og oleoe af 
§am tnbforte t bet ^lofter, f)00r ber oar ttTfcercbt 0$ 
SScerelfer. Dm Siftenen fptfte ot fjoä fyam, og fanbt o3 
omringet af $ané elfToccrbtge gamtlte, fom, af be 
<£$rijtnc, er ben rtgejte yaa ben fprtffe %ft. §an og 
tyanS $one (tamme fra Stalten ; men be ere fobte i 
2tteppo, 8om en ^3atrtardj fab f>an mtbt imellem 
<Sønner, £)ottre, ©otgerfønner og Ooigerbøttre. £)en 
ene ©oné ®one, fom er fobt yaa St'banon, oar neppe 
tretten %ax gammel, og fyaobe bog alt oæret gift ooer et 
Star. Dt'éfe Toners og ^tgerä rtge ttjrftjfe £)ragt 
gltmrebe af iDtamanter, ferler og ©utbjtyffer; jeg 118 

trocr, at fjoer (£nfelt bar for ^atotrebftnbötyoe tuftnb 
fjaftre t <&m$hx. £)e talte fun £anbet$ ©prog b. 
e. bet arabtffe, oare muntre og »enftge, af behagelig 
2lnftgt3faroe, meget ^ot'be og ffjære t ipuben, og tjaobe 
bobe bunfte £h'ne, og £h'etaagene matebe meb ©ort 

3 hofteret fanbt jeg tolo SDftmfe, tyoi$ gorftan; 
ber, ^ater gilfufa, »ar en 9tta$rer, forben (Sogne* 
prcejt t ©rofmefend). ipanS ©fcebe ooer at ftnbe en 
f)ato £anbémanb »ar tffe ringe, og ^an gjorbe fit 
33ebfte for at beoccrte oö gobt hofteret er rumme? 
Itgt og ttgner en gceftmng, bet f)ar rJfture og forjljek 
ftge ©aarbe, og en fmul ttrfe, $oté ftorfte ipefltgbom 
er ben ubefmtttebe UnbfangelfeS ©rotte, ber 
ftnbeS unber ipotatteret £>enne er, Itgefom £efltg* 
bommene t Jerufalem og 33ett)Ief)em, ubfm»ffet meb 
©tlfetøt og farmor, (£n ©ram'tfot'Ie fænger ret 
felfomt neb fra ©rottend Soft, og oar tcenge og er 
enbnu ©jenftanb for be £rcenbeé £tfbebelfe. 33ag»eb 
benne ©rotte fremmfeS anbre, fom ben tjet. 3omfrue$ 
£3oftg, og ttfttge angtoe be ^labfen, f>»or fmn foo, 
logte o. f. o. 23t beføgte ogfaa meb anbogt 3<>' 
feoH SScerffteb, nu etfatyolff ßapelj ftretferené 
ipuuS, tyoort ber i en tftopebtof er bannet et natur* 
Itgt aflangt runbtSSorb, »eb fymlht fjan ofte ffal fjaoe 
ftbbet meb fute£øl»j (Synagogen, f)»or tjan otetebe 
at unberotfe, nu en grceff Sh'rfe; enbelig ben ©frænt, 119 

cn gjerbtngoet fra S5t>en , forfra Radarenerne, efter 
©agnet, oübe nebftprte $am (\?ue. 6.)- 2røe btéfc tyet* 
Itge ©teber ftnbe ot f^pptgt ffttbrebe fyoö ©fribenter 
fra bet fjette 2lart?unbrebe t'nbttt oore Dage. ^en 
be cetbre tale ogfaa om ffjomie atrier, fom Stetfertnbe 
Helena ber tjaobe ret'ji Dtöfe It'gge i ©ruuS, og t be? 
reo ©teb er ber bygget mtnbre fttrfer. 

Rajaretf) (jar nu t^enoeb 5000 Stt^^gcre, 
blanbt tyottfe 1200 ere S^rtjtnej gobe og beqoemme 
S5t)gntnger ftaae tanga ben oftttge ©fromt j tnbenfor 
mob ®jl It'gge nogte £aoer og karler 5 mob ©onbeu 
ben Dal, ber fober ub i (£$breIonö <&Utte. 23^en 
^olber ftg t et ©lage ttaffycengtgtjeb af ^3afc^aert t 
5111 a, til fyot'3 ©eoeet ben tyorer. De (Sljriftøe tyaoe 
ogfaa tyer ben ^etttgfyeb at bære 23aaben. De arabt- 
fle £oobtnger t Omegnen boe gjeme tyer, og betragte 
bet fom et ©tceone til tnbb^rbeä 9£ftobe og aftale. 
(Satafago og tyané gamtlte et'e tyer fmuffe £anbjteber. 
(Bom ©jefteoen af ipoobtngerne fra bjergegnen 
Sßaplufj bragte tyan fin gamtfte t ©tffertyeb tyertytb, 
ba ben af ooennceonte ^3afct)a t Sommeren 1828 oar 
bleoet truet og forbreoet fra % t fa. ipoobtngerne felo 
ttlbobe tyam ^3enge og golf, og unber bereS SBeffyt* 
telfe oar tyan ftffret mob ©tattyolberenS 3Solb. 

gra Ra^aretty tt'I 3t>*kGtt er tffe ooer fem WliiU 
23et. ©trar ubenfor 25ym ftnber man ben jfyonne 120 

95rønb, font er oøfatbt efter ben fyeflige 3omfm. tylan 
riber langs be øjHige £øie, yaa §tnlfe £anbét>9en 
Spn-^DZec^et ligger til 23enjtre, men paa Qvixc 
ube i ©letten ^ar man 33pen Dafcnra, font Sftogle 
anfee for ben lille (Stab Deoora i Dommernes 33og, 
Denne formening er urigtig, fyi i ben anførte 23og 
fyebber bet: „Og ^un ooebe nnber bet palmetræ, 
font falbeé Deoora, imellem 9?ama og 23et^el, 
yaa CEø^raimS 23ierg" (4, 6.). Daoura fs>ne$ fna* 
rere at oære Daoratlj $0$ 3ofoa (19, 12.21,28.)/ 
font féufeHuS fjenber unber* Sftaonet Dafcira. 

£cet o eb Daoura, font ligger to $?iil fra Wa^a* 
retty, ftiger £^aoor frit 00 af ©letten, font en fcreb 
$egle. T)ettt oerømte 23jerg, een af DJtinbeftøtterne 
i Religionernes ©eoeet, er egentlig en gortfcettelfe af 
s Jla$aret^é §oie. Den er lige ftcil til aHe ©iber. 
egetræer, otlbe figner og teet ®xat bebceffe ben£ 
3fyg. SDfam oel;øoer en gob £ime til at naae ben$ 
£00, forfor ogfaa 3e*erota$ i fin ^roøljctie ntob 
^gipøten ftger om ben „©lagter fra forben," ber 
ffal oøeroinbe bet: „©om £f)aoør Manbt bjergene, 
fom karmel oeb Qavet, fJal Ban trcebe frem!" 
(3erm. 46, 18.). £oøøen l>ar omtrent en f)alø Tliii 
i £>mfreb$, er jceønet og omgioet af £eøninger af en 
s -8ofb, gjennem fyoilfen en 23ueøort 08aø*el*«£>auøaj 
SButbøorten) aaoner SSejtpben. ©runboolbe og lifter- 1 2 1 

ii er h;te paa cclbgammcl 23cnottelfe af bcttc uforltg? 
iteltge ©teb, forfra gføt omfatter aft Sanb meflem 
harmet og ipaoet, Stbanonö og 2uth'u'banonö ©nee? 
toppe, bjergene oeb £)amaffu$, t 2anbet £auran og 
t bet jtenebe 2lratucn. 2Iflerebe bengang, ba 3Sraelü 
terne tnboanbrcbe, omtateé en 33r>e £ty ab or, fom bleo 
gtoet til ^rceftefaficn (®ron. 7, 77.). „£oorIebc$ 
faae be SDfønb ub," fpurgte @tbeon ÜJh'btamterneS 
fangne Jorftcr, 6eoa^ og ßatmuna," font 3 
brcebte i Sfyabor?" £)tofe foarebe: „diet fom bu, en? 
tyoer af bent f>aobe ©ftffetfe fom en ®ongeé ©on." 
5)?en f>an fagbe: „£)e oare mtne erobre, mut 9flo? 
berö ©onner. #aobe 3 tabet bent oe^olbe £toet, ba 
ffufbe jeg, faaotft fom iperren leoer, tffe Ijaoe brcebt 
féber." Dg $an brcebte bem (£)om. 8.)- ^ofobtuS 
(Hb. V.) fjenber £f)abor unber -iftaonet 2ltab»rtum, 
£oort ben oprmbettge 2ob er itmtéfjenbettg, og fom 
enbog ftgger bet nuocerenbe £)abura nær. 5D?an 
funbe altfaa ogfaa anfee £>abura og Sltabortum for 
et og bet famme ©teb; men $otob ftger ubtroffettg, 
at ben nceonte ©tab laae paa ©ptbfen af et femten 
©tabter fjott 23jerg, fom no! laber ftg auoenbe paa 
£fjabor, men tffe paa bet paa ©letten u'ggenbe Da? 
bura. 3>ofep$ué falber berget feto: 23jerget 
Stab ort o n (Ant. V. 23.) og ben ooenpaa bettg? 
genbe og meb 9Jhtre forfonebe Stab ogfaa 2ltabt)? 122 rtott. — Støatmtcmué, en ©frtbent fra bet fyttenbe 
2lart?unbrcbe (lib. II. de loc. sanct.), tater om et 
rummeltgt utofter yaa £oppen af £tyabør 03 om 
©rotter, font Sftunfene ber beboebe. 3 een af fctøfe 
©rotter bitøer enbnn t)olbt ©ubStjenefte af ^at^olt* 
ferne, 03 bet yaa ©t. ^etcrS 2)035 tffc langt berfra 
ogfaa af ©rceferne, men oaa $?artæ gobfetäbag; 
begge anfee pletten for ben, tyøor g o ril ar elf en 
fanbt ©teb. 

£)et mtbbeflanbffe §ao, etter fom 3^raettterne 
fatbte bet, bet ftore £aø 03 ©øen StibertaS nb* 
brebe bereö gltmtenbe ©øett for ben, ber ftaaer yaa 
£t)aboré £00. ©amartaS 03 ©t'tboaé 33jerge 
tigge jøtet nær; nærmejt er ipermou, fom i <Stib 
felfc 03 ipøt'be er Zfyabox lüg, men potter \>aa en 
brebere ©runbftabe 03 er fronet meb en $?ofd;ee, ber 
fan feeé øtbt 03 brebt. „S^orb 03 ©pb tjar bn 
flabtj £tyabor 03 Jpermon juble btt 9?aøn." 
(ffafc 89.). — 23eb goben af ben ftbfte ligger 
9?atn, t)öor (£t;rt'ftu$ oøøæffebe (£nfené ©øn (2uc. 
7, 11.)/ 03 (Enbor, faa befjenbt af ben £tombe, 
ber fremmanebe ©amuelö ©fygge for Stong ©aut, 
aftenen før tyanä ftbfte ©tag mob ^t;tttfterne, og 
^øør be frygtelige Drb gjenløb: „3 dørgen ffal bu 
03 btne ©ønuer »ære tyoö mtg!" (1 ©am. 28). — 
£)gfaa be to Sanbébper feer man, f)øor i oore £)age 123 

granjtmccnbene f>olbt ©taget t>eb £§at>or. s JD?en t fin 
tyefe føttgbe ItVjger GEäbrelonä ©lette sn'bt ubbrebt 
for SBltffei, t ©antuet) af iptmten bannet tÜ SSals 
ptabö! — gor i™ n ^ an b f^3 *> e gamle 23tfleber frem, 
©iäferaö ni tynnbrcbe Scrnoogne, tyanä Stamp, tjanä 
s JJcberlag mob Üttcenbene af s J?apf)talt og ©ebnlonä 
(Stammer, anførte af ben begcijtrebe Dotnbe De- 
tora! 

„©eontonS og ;>ftat> letalis golf gas ftt Sit) 
tit Doben paa be tyøte ©letter." 

„kongerne lom og ftrebe." — 

„^ceffen fh'fo» bortffyllebe bent, 23ceffen ®& 
bnmin. — Den ©tærfe fonbertraabte jeg." 

„Da ftampebe £ejteneö ipooe, ^nrttg tlebe be 
mobtg fremab." 

„93elftgne$ blanbt Dmnberne flat 3<*rtr ®enitc= 
ren §eocré £uftru, fcelfignet flal fyun »ære blanbt 
Doinbeme, ber t>oe t Stelte." 

„gor IjenbeS Jobber fan! |>an neb, og laae ber 
fammenbotet, for |>enbeé gobber fan! ^an neb, og 
laae ber tilintetgjort." 

„IIb af üßüibuet f!uer ©i'éferaS s D?ober, og raaber 
fyott gjeunem Gitteret: £oorfor tøoer ^anS SSogn meb 
at fomme? foi Um tyanä SSogn^nl tilbage?" 

„©aalebeö ffufle alle bine gienber, o iperre! 124 

ontfomme; men be, font elffe fjant, flutte jftaafe füg 
(goren i traft" (£)om. o.). 

(£n gob TOt't norbofttig for £babor, oeb goben 
af 9^a^aret^ £oiber, ligge to fortabte taftefler. ©te* 
bet beber ©ucfKtf^an etter ogfaa £)f$cebel £oré 
tb an. 23i fanbt ber en ftor gcerbfel af 2)?enneffer, 
efterfom bet oar 9D?anbag, $aa teilten £>ag ber pteier 
at tyotbeä 9)?arfeb meflem 23eboerne af 9?a$aretty og 
Sibertaé og SBebuinerne. SHsfe bringe £efte iporn? 
qoæg, Saar; tyine ttæbningéjfoffer, 23erftoi, gobeoa- 
rer og popper, for at faae bent bebceffebe* Dtøffer 
af ©teen betegne be for be forffjettige SSarer anoijk 
Pabfer, og tjob og (Balg gaaer for ftg i futbfom? 
men [ftofigtjeb og ©ifferfjeb. 3^3 flentrebe om btanbt 
biéfe golf, u ^ ett t minbfte 2D?aabe at btioe foruleifiget. 
23ebmnerne oare af ©tammeme 2lnafi (fra ©rfen), 
$5eni*©of)or (oeb Sorban), ©^efedj (oeb Zfa 
bor) og af turfomanniffe Jjporber. SDt'éfe 23ebuiner 
ere blot ipprber, og tyore t'lfe til fn'ne reent - arabijle 
SSanbre^orberö ttaéfe, font man ftnber i ©^rtef i 
^gpoten, t 9htbien og i bet egentlige Arabien. 

23egge tafteflerne fønteé at oære af b^an* 
tinjl Slnlceg nteb faracenijf Stitbpgning» £)e ligge i 
Ruiner. — gra boppen af bet øoerfte fjar ntan en 
Ubjtgt tit Sorbané ©lette, $oor 23pen to! eb, 38° 
fpboftlig, oifer ftg, font om bet laae yaa et gorbjerg. 125 

Ta m tyolbt o$ oftlig, faa fjaobc »i cnbnu te j'cconc 
£oie at ooerftigc, paa |»8fc be fmaa Sanböbpcr 
ßuffresßcene og ©aljmnt (1 SDttrt) ligge. Den 
ferftc Mite« anfect for ben Itfle ©tab Kana, l;oor 
S^njtué foroantlebe 23anb til SBttn. 9foar ntan er 
fentmet ooer cn paa atXe Kanter inbejlnttet ©lette, 
paa tyoiö Sftorbftbe Mons Christi eller Mons beatitu- 
dinis (arao. fnrnm*ipottein), l)Oor be gemtufinb 
bleoe befpiiftc, l>æoer ftg, og l)ar naaet Ütygningcn af 
ben ncermefte ^celfe ipoie, ligger paa oenfire ipaanb 
©øen Stiberiaö, gerügt nbbrebt for Stet fom et ^jeem* 
pefpeil, ber gjcnftraaler 23ißebet af 21ntilioanon6 ©nee? 
toppe 03 23etl>nliaé morfe 23jergocegge; foran 03 
til ipoire oifer ftg, faroelotf 03 b^ot nebfamfet, ben 
brebe (£ng paa ©iberne af 3orban, ^t>té fftmtenbe 
©tribe fra bet ©reb, Ijoor ben træber ub af ©oen, 
til langt neb mob ©t)b glimter SBcftuerené Øtc imobe 
fom bet teoenbe |2ic i et lioloft legeme. Omtrent 
tuftnb ©fribt fra Ubtræbelfen af ©oen jlaaer clfeoe 
©teenouer i globen, ^nincr af en 33ro. faa bet 
©teb naaebe ti, efter to SWt'leé Dlet'fe fra ©at^rnni, 
ben Reuige glob, t ^oilfen enbnu i oore Dage (griffe 
ne, 9D?ufelmautb og 3*b« web lige 21nbagt tabe fig. 
Der tjerfler en fornnberlig ©till;eb$ og (£enfom= 
fjebé 51anb ooer btéfe (£gne* ©fjonbt lange ©træf- 
ninger \>aa Sfyjren og »©letten ere beplantebe meb £o* 126 

hat, £)ura og ®orn; ffjonbt SattböB^ett Scfyannag 
infer ftg oeb Socnö fybltge 23reb; faa er bet bog, 
fom om ber ith ooebe noget menneffettgt ^cefen t 
benne fceromte <£gn. Den er en robbet ©fneplabé; 
bene konger 03 ipelte, bene 3ut>effange og bene 
£aarer, bene ipenrpffelfer og 2Jfffi;eItgfyeber ere HU 
mere; fom en Sttober ftbber Stané^eb ooer Sorgan- 
gent)eben og tnbl^fler ftt 23arn$ SSnnber og 2lr. 

SorbanS £)al falbeé af 5lraoerne (£1 ©tjor. 
tyaa ©fiftben jtrafte ftg ftetlc, nogne, Itbet taffebe 
23jerge. 3ø r *>M kolber ftg, meb mange Slyngninger, 
meeft til 23efifiben. £abrtan 9? eta nbnS (Palæstina 
illustrata I. 4) gtoer ben en 2cengbe af 1200 Stabter, 
tyotlfet i bet TOnbjte er ipatoparten formeget. Üttob 
Sftorb nbgjior (Soen £t'om'a$, fom Üttofe 2Sogcr 
falbe Qavd finneret^, og i 89b bet bobe #ao 
benö ©rcenbfer. geriet; o i ben fybltge ipalobeet og 
Scotf)opoh'3, 25tbelen$23etl)fd)ean etter 33 e tf an, 
t ben norbftge, oare bene otgttgjte Stæber. 3^9 «** 
feer ben ftbfte for bet nnocerenbe ^oleb. 

SBanbet i Soen Sttoertaé er Kart. 3^ c« 
enefte S3aab opftoebe bet flore Soett, tyoort, ^ett fra 
^orboft, £fct)ceoet;(£t;.f)efd>, 2lnttttbanon$ <B$>* 
fm'bfe, ffaebe neb. Sßreben af (£l?@$or fan omtrent 
belooe pg til to røfl. 

Stbbenbe $aa ben $iflc af Croone $mner, £oor; \11 

§ cn i e 3 gennem Sorböttö 23anb »ar »abet, og for- 
teerenbe nun Dteifefojt, ftf jeg tyer opfort et malerijr" 
Shtefpil for mig. ^3aa ipjemocien fra £anran brog 
nemlig en ^araoane af flere tynnbrebe kameler ooer 
(Sletten og oocrSorbanop til £iberia$. gem ttl fer 
tmnbrcbc Settere og gobfolf lebfagebe bem fom SBebæfntng. 
Det oar ben £ranoport, fom ^afdjaen af 2lffa aarltg 
maa fenbe yaa ben v ]3ilgriméoei, ber fra £)amaffn$ 
gaaer ooer^auran tilSSaéra og oibere ooer SS ab i 
5DUfa til Otteffa. (*n octpbelig Deel af ^afa^aené 
£rop»cmagt anoenbeS ttl (Biffertyeb for £eonet£nuV 
lerne, ber »leie at neblæggeS i ^ejart'o (21 ft ty a rot ty). 
Detylierne (©olfcaterne) faae iffc nben gornnbring mig 
og SDftne ttyrone $aa pillen i Sorbauj men ingen 
af bem gao o3 faa meget fom et onbt £)rb. De gi? 
gjennem Sßabftebet tæt unber 23roen, tyoor globen 
tyaobe ftirfmbétyoe (Bfribtö 23rebe, og i fin fbrfte 
Dt;bbe naaebe gobgjamgeren lige til SBrs^jtet. 

SorbanS SSanb er let og betyageligt. 3^3 faae 
mange giff beri. 23rebberne ere teet befatte meb 2anr* 
bcerrofer og £rceer. féfterat tyaoe oabet mig og fylbt 
een glaffe af globen og een af (5oen, reb jeg tilbage 
til 9ta$aretty. 

3orban$ araoule -ftaon er @ctyeriet*el-Ieoir; 
bjerget £tya6or falbe Siraberne Dfctycebel £ or, og 
(Sletten (£ébrelon 5D?erb}t 3b n Slam er. 128 

Om Nörgelten, ba jeg oilbe tiltvcebe min ZiU 
bagereife til 211 fa, »ar jeg enbnu »irffomt 2Sibne »eb 
en cfyriftelig forretning i -^arett). ^3ater SSttué 
gilhtfa »ab mig at tuoaane en 3»be$ £)m»enbelfe. 
2)et »ar en fattig ©frcebberbreng fra 23airentfj, ©ub 
»eeb l)»orlebeé foroilbet til Orienten, og af 5D?enigf)es 
ben i tairo fubfenbt til fjant i benne »elbæbige $>en* 
ftgt. Rettenets 2lff»cergelfe og Dotagelfen i ben 
cfyriftelige $irfe$ (Bfjob ffeebe tyoitibligt for ipoialteret, 
fc»or!)o$ min £anb£manb tyolbt en tybjl ^rcebifen, 
fom Sngen üben (£atedmmenen og jeg forftobe, men 
aße ^orte paa meb £)»b»ggetfe. 3^3 ^olbt en anben 
for drengen t bet famme (Borog, l;»or»eb fjan $en* 
flob i Staarer og bet t?ele Slubitorinm ble» rort. 

§ra ^a^aretl; til Raivfya forer SSeien ooer 
gorbpbningen novben for (Staben og fn'inftbeS til en 
rigeligt oanbet £>al, gjennem foilhix ber flæber en 
SBtrf, fom brioer et fax boller (1$ UR.)« £)er»aa 
riter man ooer ffoobcgroebe £oie. §ra bet Steb, 
^oor man forft oiner 23aicn »eb @t. 3ean b'2lcre, 
ligger ben lille tirfe yaa -fta^aretljé £oiber 43° 
foboftlig; @. 3ean b'21cre 30° norboeftlig; gor; 
bjerget karmel 75° norboeftlig; ben tjoiefte (Bpibfe 
af ©amariaS bjerge føbltg. 

2Seb (Slutningen af ©foo^oiene ftnber man ben 
d;rtftc!ige Sanbébp (Scfyfamer (2 9tt.)/ fom er ftor 129 

Cij forfpnct meb et ©tot, ber tjar bpfce og gobe 
33ronbe 03 mange i tttppen tyuggebe Eommagaftner. 
©jenncm en (roong £>at fttger man net» peta ©letten, 
femmer ttt ©tranbbrebbenS orebe £)»ner (2 9)?.)/ 
gaaer oocr Sh'fcfyon og tanga meb Qatiet til tat- 
ptya (1J 9Pc7). Rebene oi faae berpaa, røeb een 
af ^afcfyaenS ©otbater en @a jette 5 ogfaa breo ot 
mange £arcr op. S ^atp^a t)otttbtü$otbt Snbfyg* 
gerne juft Kobalt at) S Snbfættetfe i ^afdjaliferne 
2tHa, ©eiba og £ripott$, en Ceremoni, fom 
tpert 2lar finber ©teb. 3 bette 2anb er ©nitanen 
!un £erre af Sftaon. tyaa Sleben oeb ®aipt>a laae 
mt't ©Ito 3 jeg oetraabte bet meb gtcebettg gotetfe, fom 
om bet oar et ©tplfe af mit £jem. 

gorberebet oeb benne 9fotfe og forenbe @atafago 
meb mtg, roebe j[eg næjte borgen i een af 23 et o c e$ 
23aabe tit ©. 3ean b'Stcre, tyoor jeg anlom efter 
to Stimers gorlob. 3 forten tyaobe man 23etcenfettg* 
^eber oeb at tabe 0$ lomme tnb, og ot maattt i ooer 
en £tme oente \>aa £ittabetfe fertil. 9ttan beoertebe 
0$ bog tmibterttb meb taffelj og £obat (Enbettg ft! 
x>i £00 at gaae tit (£onfuten$ £nu$. £erfra tob j[eg 
^paføaen otbe, at Jeg oar fommet for at täte meb 
fcam. £an befanbt ftg paa eet af fine Sanbjteber en 
$alo TOtt norb for 23pen, og ^enoujte mfg tit fin 
fh'aja. £)a Jeg $erte benne forbeetagttgt omtalt, faa 

*. SftenS Steife* 9 130 

gif xe£j til $ctm 03 fanbt en ung, fmuf 9)?cmb, fobt 
paa $\aufafue>, 03 en SSen af ^afcfjaen* ©et fyffebeä 
mig at sesa^e tyam til at ffrise til $af$aen, for at 
serolige benneS cengjtetige gorfamgefigtjeb, ber f^nteö 
mig at seere ©jefen i $an$ $?objtriben. Dette ©Irt'bt 
førte til Wlaalct Rebene jeg osfjøtbt mig batten 
oser t (£onfufatet, lom ber en £)fftcter fra $afd)aen 
meb bet SBubffaø, at 5lbbatta§, for at mobtage mig, 
sar fcaget tilbag til SSpen, 03 sentebe mig i ben forfte 
Stime efter (Sotcné Dsgang. SCftange Dfftcterer font 
for at aftjente mig. £ang$ meb ©aben til ^atfabfet 
fanbt jieg <5otbater osftiflebe i Sføffe, 03 ligefebeé t 
fetse ^attabfet ben $efe ©scerm af £uu$oetj;ente lige 
til £>øren tit ben (Bal, f)Sør SEftobtagetfen ffutbe ftnbe 
©tcb. 3eg sentebe at ftnbe en ffummel $?anb, af 
$si$ Sine be SBfobstetter iffe funbe ubfletteS, fom 
^an funbe tmttt af £cenber 03 flæber. 3*3 fanbt 
$am ftbbenbe yaa £)isanen i hornet af bette muntre 
fotbeffinnenbe SScereXfe, fra tjsié SSinbuer man |>asbe 
en sib 03 sreb Ubftgt oser as 03 Sanb; men — 
bet sar en senlig $?anb, iffe oser tre 03 trebioe 
Slår gammel, übt fosarret, 03 iført en fimset, men 
me3et rit'3 klæbning ; om (Sfufbrene sar ^an en S5urs 
nuö, foran fammen^otbt seb 2)iamanté fægter, en 
fertig £anbf$ar i SSceltet, ber ftisnebe af ^bcljtene, 
^fomjkr taoe yaa ©fjobet og i £>isanem ©aafnart 131 

jeg $aöbe fat mig, rccffebe tyan mig en SBouqöet 3to* 
fer. ipaa talte meb ÜÄitt^cb og gfimrenbe Sün^eb 
om potitiffc 2(ntiggcnber, om be enropecijfe gprfter, 
om ©nitanen. £ibt efter Itbt lebebe jeg ©amtalen 
paa Satafago, 03 inbtog tjam faa meget, at t)an be? 
ftagebe bet ©feete, tilbagebetalte ben aftonngne $5en* 
gefnm, fajtfatte tonfntatetS ©jeninbfcettelfe 03 §la* 
geté f^eitibelige ipeiéning tit ncejte borgen 03 inoil* 
gebe i alle be oorige gorbringer, fom jeg i gorm af 
gmjfer forebragte §am. ©aameget er i Orienten en* 
$oer gorretning afhængig af gormen, og feto bet 
SBanffeligjte tt)ffe$, naar benne ith tromles. SDtøtroen 
til (Snropceerne er for ftor til, at btéfe oeb ffriftfig 
Hnber^anbting Ut tomme til s D?aatet; men oeb <Bam* 
tale, oeb at iagttage ben ber brngetige ^oligfjeb, 
SSenlig^eb og ©faanfel, er ber ingen, man lettere 
§elbigt afgjor en forretning meb, enb Sfterlcenberen, 
cfterfom, meb meget fjetbne Unbtagetfer, ©rnnbtaget 
for tjans G^aracteer er ©anbbrnljeb. 

Stfeope oare oi fomne titoage til $onfnlatct, faa 
fom ^afåaenS SJtøftf j berpaa libt efter übt ben £ele 
S39 for at oefoge og fyfottjfe Qiatafago. £)en gamle 
9)?anb grceb af ©teebe, og ©enbebnb itebe til %la%a* 
re tf), for at bebe §an$ gamitie ncejte borgen at inb* 
finbe ftg $aa bjergtoppen, og glcebe ftg oeb f anonerneS 
Sorben. 132 

3eg »efaae 33^en» £)en er en Doabrat af tlfe 
meget wer 500 ©fribtS 23aft$, yaa to ©tber »eftytlet 
af£a»et. Üflurene »are »aa23nona»arte$ £tb enfelte; 
tut er ber yaa Sanbftben lagt enbnu en 9Xmur ubenfor. 
Sanboorten gaaer gjlennem $fiftben nær »eb ©tranben. 
Seltne ©tbe t;ar tre, og s J?orbftben fire »afttonerebe 
Zaaxne. $aa fn'ne ere (Jonrttnerne tnbrettebe tit tre, »aa 
bt'Sfe til ftre ©tuffer, (55ra»en er »reb og bp». gcejt- 
ntngen er t »ebre £)rben enb nogen anben »aa ben 
leoantiffe ftyjh 2tøbafla$ $ar t>ag TObten af «Horb* 
ftben tagget et $ett, fajt £aam, font banner (Sttabettet. 
^ceften alle 25»gntnger t bet 3nbre af 33»en ere tnb* 
fhtttebe af f)»te SDfatre, Jj&tffet tnaa gjore en ©torm 
ooermaabe »anjMtg og farttg. 

Ubenfor, tnob s J?orb og |2jt, er et bølgeformet 
Terrain og ©lette» ^ogte £anbtmfe o»tt»e benne, og 
mob Üftorb »ber en 23anbtebm'ng , $»t$ mange S3ner 
ere bragne fra ipøt tttipøi, et matertff ©hte. ©nte? 
raj i *>♦ *♦ Softeptfler, »ringe SSanbet tit ^^en» 9flob 
Sjt feer man mange 33»gning$grnnbe og anbre ©»or 
af bet gamle $totemai$; i bet 3nbre mange ©ra- 
mt* og SDfarmorfoiteffafter, fom ere fjiboragte fraGce* 
farea og Stffaton. £ine $m'ner $a»e en tjat» 
SWu'tø Ubftrcefning lange meb ©tranben og til 5D?nn* 
bt'ngen af SBetnS, benne i Dtbtiben faa tjoit jfattebe 
titte gtob, $»or bet forjte GttaQ »le» frembragt.. — 133 

Entferne mbtoge efter en (ang 23clcmng, ^totemmé 
»eb Storm ben 19 5D?ai 1291, og obetagbe 23yen i 
@runb og 23nnb. (£t jtort ^ofmtanb^nnä, en anfee- 
Itg 9ttofdjee 03 mange jtcerfe ^rtoatbpgm'nger fynetf 
titbcelö at teoe enbnn fra tjmt £tb; faalebctf emnerne 
af ben forbnmö (Satfjebrale , ben tjet. Slnbreaö'S $irfe, 
af £ofpitattteme$ ßlojter, af ©tormefterenä ^alabS 
03 Seomngerne af et 9?onncHo|ter, om tyotffet ©agnet 
fortecfler, at be fromme Domber yaa ben £)ag, ^a 
©tåben fcteo ocftormet, ecnjtemmt'gen fattebe ben 25e* 
flntmng at afficere -ftcefen og faare 2lnftgtet, for oeb 
benne SSanfltr at tMageffrcemme ©etedjerrerneé 23e= 
gjerftgljeb. £)et ffat ogfaa seere fyffet bem, og be 
fanbt Inn £)oben nnber gj[enbeme$ ©aMer. 

©sporten gaaer nb mob ipaonen, fom er tttte, 
fnceoer og ganffe aabtn. StrtgSfft'oe Innne fnn anfre 
yaa Sieben. Dgfaa benne er meget farftg formebefjt 
be tyefttge SSeftenotnbe, ber fcl'æfe bagttgt og ere San* 
bet tit flort ©asn. $htren om |>aonen er ftyrtet i 
@rnn$, ^aaat ©tottet oeb bene ^berfte <£nbe nn jtaaer 
affonbret 

TOa f»ar m 10,000 3nbfyggere, fclanbt $»flfe 
2000 ^n'jtne, Jjooraf uceften be tre gjerbebete ere 
tat^otiler. ^atøaen tjar inbført £anbet3monopoI, 
opfjiooer hornet for lao ^ntø og fenber bet til enro- 
pætjfe og anbre ^tabfe. £an oar for faa 2kr flben 134 

i aabenbar frig meb ^ortett, fom forgjeöcö lob tyam 
teletre oeb £)eroif4)*$afd>a. Stteljemeb^fi for* 
Xtgebe $am meb forten. 3ften ftben benne ftærfe 
üftaoo $ar gjort gorbring yaa ©priené 23eftbbelfe 
for ftg feto, er 21 o ball af) 3 ©ftnfyge fteget til bet 
£oiefte. 2)et oar $am, fom, netop ba jeg fcefanbt nug 
ber, tyinbrebe ©jennemmartøen af 12000 9ttanb regu? 
leere ceg^ptijle Stropper, trille 9ttetjemeb*2lli oilbe 
fenbe tit (BnltanenS ntob 3?u$fewe ftaaenbe £>ær, i 
ben fafte £)oeroeoii£ning, at, naar biSfe dropper forft 
engang oare i ©^rien, oilbe be ilfe igjen forlabe Sanbet. 

£)en i, 9D?ai oeb Solene Dpgang oar jeg nteb 
SSeloce for 2Hfa- ©et ofterrigffe Slag, grnnbet 
paa btéfe 2Solbe, oleo, fom bet oar aftalt, t bette 
§5teWt'f ^etfet paa Stonfnlatet. 3eg gao ben feiferltge 
©alnt af en og tyoe Stanonflub, pillen gæfhungen 
fcefoarebe oeb at affyre alt pt ©fytø. ^3af(^aené £uu$* 
troner, $enoeb 2000 9Ctfanb ftobe tillige paa Solbene, 
og frigerff 3Äuftf tonebe neb til o$. Slfle golf t 23pen 
og Dmegnen oare i S3eocegelfe, 

féfterat £oitibeligf?eben oar foroi, talfebe jeg 
gceftmngen meb et lignenbe 2lntal ^anonffttb, og ben 
$ao mig £ilfenen, 8!ub for 6fub tiloage, £>erpaa 
lob jeg lette, feilebe langfomt op langö meb £9™$ 
og @ibon$ Sfyjt, og gif til Sopern. $oi §. C gUm (SHmmcIffaftø 9io. 23) faae$: 

nad) ben ncucflcn u. bejlcn Füllmitteln gejcidjnet 

fcon 

g. ^. äBeüanb 

unb erläutert r>on S. 2t fer mann. 

5D?eb £ert 1 «$ 64 /3. 

Üben £ejrt 1 4. 

Ä) $<trte t)vn tyalåftina, 

nad? ben jüngfkn $orfd;ungen berutyigr, in bie aften iéraelittfa)en 
©tammgebietc unb in bie neuem jübifa)en ^rottinjen geseilt, 

mit 

fcen S&egett £|Cfu begetøttet, 

unb 
mit fünf 2lnfio;ten, einem $Iane »om alten Serufalem, einem 
©runbriffe beé tyerobtanifd;en £empetø unb gwölf altertümlichen 
Darftcllungen auggejtattet. 

Son 
Dr. 3. <£. ©. @$tnde 

9iebji 3 SSeitagen jur Erläuterung unb Erleichterung, beim @e* 
brause ber Äarte. 80 ß. %aa UnfoerjitetfcSojtøanbtø: C £. U^ele Sottog 
*v ubfommet: 

©. $. brammer, Lic. Theol. og $rcep, 

bet ^eilige £anb paa £>erren$ Stb. 

<m fktijnfcgeograpfntf 35e{Irtøetfe for bannebe, men uteerbe,. 23ibeJ* 
icefere 1832, heftet 72 £. \ mAY y - 4 m$ c PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY DS 

107 

P76 

1839 

Cl 

ROBA